PKN Broeksterwâld Site

Weekbulletin 26 januari 2019

● Dienst op zondag 26 januari In de morgendienst: ds. A.J.J. van Vliet Kerk-School-Gezinsdienst, organist v.d. Weide In de middagdienst: ds. G. Timmer Twijzelerheide, organist J....

Weekbulletin 19 januari 2020

● Dienst op zondag 19 januari In de morgendienst: dhr. G. Visser, Walterswâld , organist J. Klimstra In de middagdienst: ds. B.Terlouw, De Westereen, organist B....

Weekbulletin 12 januari 2020

● Dienst op zondag 12 januari In de morgendienst: Ds.A.J.J. van Vliet Heilig Avondmaal, organist Klimstra. In de middagdienst: Ds. K.van Marrum, Feanwalden. Dankzegging H.A. Organist...

ús Krystwinsk oan jo

Dêrjinsen yn ‘t bûthús, sa dûnker en kâld, kaam ienris de lytse Hear Jezus te wrâld. Dêr skynde in stjerre, sa wûnder en rea. De lytse...

Weekbulletin 22 december 2019

● Kerkboeket en bloemengroet: Het kerkboeket gaat, met een groet van ons allen, naar het 40 jarige bruidspaar Marten en Tine Leegstra-v.d. Meulen, Sj. Baukesstrjitte 31....