Formulier ANBI gegevens diaconie

A. Algemene gegevens

Naam ANBI: Diaconie van de Gereformeerde kerk Broeksterwoude
Telefoonnummer (facultatief):
RSIN/Fiscaal nummer: 8241.16.549
KvK nummer: 76351408
Website adres: www.pknbroeksterwald.nl
E-mail: diaconie@pknbroeksterwald.nl
Adres: Ds Feitsmawei 2
Postcode: 9108 NG
Plaats: Broeksterwâld
Postadres: Ds. Feitsmawei 2
Postcode: 9108 NG
Plaats: Broeksterwâld

De Gereformeerde kerk Broeksterwoude vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van god waar onrecht geschiedt (Kerkorde artikel X lid 3).

De Diaconie van deze Gereformeerde Gemeente Broeksterwoude is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 2 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk.Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten, diaconieën en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Diaconie van de Gereformeerde Kerk te Broeksterwoude

B. Samenstelling Bestuur

Het College van Diakenen telt 6 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de Diaconie. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Verder hebben zowel de Kerkenraad als het College, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het Regionaal College voor de Behandeling van Beheerszaken (Ordinantie 11, art 3).

C. Doelstelling / Visie

De Diaconie wil aanwezig zijn voor de kwetsbare mensen in de samenleving, door het geven van directe hulp. Maar ook door het stimuleren van gemeenteleden om naar elkaar en mensen in hun omgeving, ook niet kerkleden, om te zien bij eenzaamheid, ziekte, armoede, verdriet en andere zorgen zodat niemand ongetroost leeft.

D. Beleidsplan

Op de website www.pknbroeksterwald.nl vindt u het beleidsplan 2021-2024 van onze gemeente.
Daarnaast vindt u daar het beleidsplan 2021-2024 van de Diaconie van onze gemeente.

E. Beloningsbeleid

Leden van het College van Diakenen ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag activiteiten

Het College van Diakenen waakt over de financiële slagkracht van de Diaconie. Doormiddel van het werkplan van het betreffende jaar legt het College vast waaruit de activiteiten zullen bestaan. Via het jaarverslag leggen zij hiervan verantwoording af aan de kerkenraad.

G. Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. De voorgenomen baten voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslag jaar.


ANBI rapport

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. De ontvangen inkomsten van de Diaconie worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wel wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van voor specifieke projecten gehouden inzamelingen. Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan bijdragen voor het in stand houden van het landelijke diaconale werk van de kerk (diaconaal quotum).