Formulier ANBI gegevens diaconie

A. Algemene gegevens

 

 

Naam ANBI: Diaconie van de Gereformeerde kerk Broeksterwoude
Telefoonnummer (facultatief):
RSIN/Fiscaal nummer: 8241.16.549
Website adres: www.pknbroeksterwald.nl
E-mail: diaconie@pknbroeksterwald.nl
Adres: Ds Feitsmawei 2
Postcode: 9108 NG
Plaats: Broeksterwâld
Postadres: Ds. Feitsmawei 2
Postcode: 9108 NG
Plaats: Broeksterwâld

De Gereformeerde kerk Broeksterwoude vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van god waar onrecht geschiedt (Kerkorde artikel X lid 3).

De Diaconie van deze Gereformeerde Gemeente Broeksterwoude is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 2 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk.Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten, diaconieën en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Diaconie van de Gereformeerde Kerk te Broeksterwoude

B. Samenstelling Bestuur

Het College van Diakenen telt 6 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de Diaconie. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Verder hebben zowel de Kerkenraad als het College, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het Regionaal College voor de Behandeling van Beheerszaken (Ordinantie 11, art 3).

C. Doelstelling / Visie

De Diaconie wil aanwezig zijn voor de kwetsbare mensen in de samenleving, door het geven van directe hulp. Maar ook door het stimuleren van gemeenteleden om naar elkaar en mensen in hun omgeving, ook niet kerkleden, om te zien bij eenzaamheid, ziekte, armoede, verdriet en andere zorgen zodat niemand ongetroost leeft.

D. Beleidsplan

Op de website www.pknbroeksterwald.nl vindt u het beleidsplan 2014-2017 van onze gemeente.
Daarnaast vindt u daar het beleidsplan 2012-2017 van de Diaconie van onze gemeente.

E. Beloningsbeleid

Leden van het College van Diakenen ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag activiteiten

Het College van Diakenen waakt over de financiële slagkracht van de Diaconie. Doormiddel van het werkplan van het betreffende jaar legt het College vast waaruit de activiteiten zullen bestaan. Via het jaarverslag leggen zij hiervan verantwoording af aan de kerkenraad.

G. Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. De voorgenomen baten voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslag jaar.

Baten en Lasten voor ANBI-publicatie      
       
       
  begroting rekening rekening
  2019 2019 2018
baten      
Opbrengsten uit bezittingen € – € 56 € 57
Bijdragen gemeenteleden € 17.600 € 19.678 € 18.122
       
Totaal baten € 17.600 € 19.734 € 19.179
       
lasten      
Bestedingen diaconaal werk (plaatselijk, landelijk en wereldwijd) € 17.600 € 17.135 € 16.789
Bestedingen diaconaal pastoraat (predikant, kerkelijk werkers) € – € – € –
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk € 600 € 742 € 609
Lasten overige diaconale eigendommen en inventarissen € – € – € –
Salarissen (koster, organist e.d.) € – € – € –
Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente € 200 € 180 € 192
Lasten overige eigendommen en inventarissen  € –  € –  € –
Incidentele lasten, toevoegingen bestemmingsreserves € – € – € –
Totaal lasten € 18.400 € 18.057 € 17.590
       
Resultaat (baten – lasten) € 800- € 1.677 € 589
     

 

Baten en Lasten voor ANBI-publicatie      
       
  begroting rekening rekening
  2018 2018 2017
baten      
Opbrengsten uit bezittingen € – € 57 € 161
Bijdragen gemeenteleden € 17.600 € 18.081 € 19.717
       
Totaal baten € 17.600 € 18.138 € 19.878
       
lasten      
Bestedingen diaconaal werk (plaatselijk, landelijk en wereldwijd) € 17.100 € 16.789 € 17.910
Bestedingen diaconaal pastoraat (predikant, kerkelijk werkers) € – € – € –
Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk € – € 41- € 41-
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk € 600 € 609 € 604
Lasten overige diaconale eigendommen en inventarissen € – € – € –
Salarissen (koster, organist e.d.) € – € – € –
Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente € 175 € 192 € 154
       
Totaal lasten € 17.875 € 17.549 € 18.627
       
Resultaat (baten – lasten) € 275- € 589 € 1.251
       
     

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. De ontvangen inkomsten van de Diaconie worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wel wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van voor specifieke projecten gehouden inzamelingen. Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan bijdragen voor het in stand houden van het landelijke diaconale werk van de kerk (diaconaal quotum). Onder lasten beheer en administratie zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de diaconale bezittingen. De post Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk bestaat vrijwel geheel uit het in stand houden van de kerktelefoon.