Auteur: admin

Weekbulletin 23 februari 2020

● Dienst op zondag 23 februari a.s. In de morgendienst: ds. A.J.J.van Vliet eigen voorganger, organist: J. Klimstra In de middagdienst: dhr. G.Visser, Wâlterswâld, organist B....

Weekbulletin 16 februari 2020

● Dienst op zondag 16 februari a.s. In de morgendienst: dhr. J.Y. v.d.Wal Morra, organist v.d.Weide In de middagdienst: ds. E.J.Terpstra Urk, organist J.Klimstra Collectes: KIA...

Weekbulletin 9 februari 2020

● Dienst op zondag 9 februari a.s. In de morgendienst: ds. M.J. Koppe, Dokkum, organist J. Klimstra In de middagdienst: ds. A.J.J. van Vliet eigen predikant,...

Weekbulletin 2 februari 2020

● Dienst op zondag 2 februari a.s. In de morgendienst: ds. A.J.J. van Vliet eigen voorganger, organist B. Bosch In de middagdienst: dhr. L. Blees Wâlterswâld,...

Weekbulletin 26 januari 2019

● Dienst op zondag 26 januari In de morgendienst: ds. A.J.J. van Vliet Kerk-School-Gezinsdienst, organist v.d. Weide In de middagdienst: ds. G. Timmer Twijzelerheide, organist J....

Weekbulletin 19 januari 2020

● Dienst op zondag 19 januari In de morgendienst: dhr. G. Visser, Walterswâld , organist J. Klimstra In de middagdienst: ds. B.Terlouw, De Westereen, organist B....

Weekbulletin 12 januari 2020

● Dienst op zondag 12 januari In de morgendienst: Ds.A.J.J. van Vliet Heilig Avondmaal, organist Klimstra. In de middagdienst: Ds. K.van Marrum, Feanwalden. Dankzegging H.A. Organist...

ús Krystwinsk oan jo

Dêrjinsen yn ‘t bûthús, sa dûnker en kâld, kaam ienris de lytse Hear Jezus te wrâld. Dêr skynde in stjerre, sa wûnder en rea. De lytse...