Beleidsplan diaconie

‘Omzien naar elkaar en zichtbaar zijn in de samenleving’

Beleidsplan van de Diaconie 2021-2024

Inleiding
In dit beleidsplan staat omschreven wat de taak van de diaconie is en welke werkzaamheden een diaken heeft. Daarnaast is kort aangegeven waarop de diaconie zich de komende jaren wil richten, namelijk het ‘omzien naar elkaar en zichtbaar zijn in de samenleving’.

I.v.m de corona pandemie is het niet mogelijk om alle taken volgens dit beleids-, werkplan uit te voeren. Het wordt via het gebruiksplan corona per keer bijgesteld. Deze staat op deze website.

Organisatie
De diaconie handelt als een zelfstandig orgaan. De diaconie bestaat uit 6 leden en vergadert ongeveer acht keer per jaar. De diakenen behoren tevens tot de kerkenraad. Eén diaken is lid van het moderamen De diaconie kent de volgende functies: voorzitter, secretaris, penningmeester (door een vacature is de huidige penningmeester geen ambtsdrager) en algemeen lid. De leden van de diaconie verdelen onderling, in overleg, de functies. De ambtstermijn van een diaken is 4 jaar.

Hoofdtaken diaconie
Onze missie: ‘omzien naar elkaar en zichtbaar zijn in de samenleving’ willen we op de volgende manier vorm geven:

 • Het inzamelen van de gaven tijdens de eredienst.
 • Het regelen van personenvervoer voor senioren en kerkleden die anders moeilijk naar de kerk kunnen komen.
 • Bij een aangepaste gezinsdienst worden de gasten met een beperking door de diaconie gehaald en gebracht. Het stimuleren van gemeenteleden om naar elkaar en naar mensen in hun omgeving om te zien bij verdriet, eenzaamheid, ziekte, armoede en andere zorgen, zodat niemand ongetroost leeft.
 • Het ingezamelde geld voor de diaconie, zending en het werelddiaconaat, beheren en vrijmoedig uitdelen aan hen die het nodig hebben.
 • Aan gemeenteleden welke voornamelijk onze kerkdiensten beluisteren via “kerkomroep.nl”, of kerktelefoon via de digitale kabel, de mogelijkheid te bieden om, wanneer men er behoefte aan heeft, door middel van een door de diaconie uitgereikt persoonlijk collectebusje, mee te doen met de collectes. De betreffende namen worden via de wijkouderling doorgegeven aan de diaconie.

De collectebusjes worden twee keer per jaar door de diakenen opgehaald.

Werkzaamheden diaken
De concrete invulling van de diaconale taken is terug te vinden in het onderstaande werkplan ‘Taken van de diakenen’. Hierin wordt aangegeven hoe en waarom deze taken worden uitgevoerd. Deze taken willen we jaarlijks verwoorden in ons werkplan en elk jaar evalueren, zodat het werkplan actueel en haalbaar blijft.

Inkomsten en uitgaven diaconie
In de erediensten worden de geldelijke gaven van de gemeente door de diakenen
ingezameld. Een aantal collecten heeft als doel ‘diaconie’. Andere inkomsten komen uit giften en renten.

 • De diaconie steunt organisaties in het binnen- en buitenland welke werken vanuit een christelijke overtuiging. Organisaties die minder bedeelden en in moeilijkheden verkerende medemensen helpen, worden financieel gesteund.
 • Het diaconaal quotum. De afdrachten aan het diaconaal quotum zijn bestemd voor diaconaal kerkenwerk, zoals diaconaal werk op provinciaal niveau, dienst in de samenleving en oecumene (het diaconale deel) en bovendien voor ondersteunende activiteiten die het diaconaal werk mogelijk maken, zoals communicatie en fondsenwerving, synodewerk en juridische zaken.

 Hoofdtaken zending

 • Het inzamelen van de zendingsbijdrage.
 • De gemeente betrokken houden bij het zendingswerk.
 • Het organiseren van de voor- en najaarszendings

Inkomsten en uitgaven zending
De grootste bron van inkomsten zijn de zendingsbijdragen welke worden ontvangen van gemeenteleden.

 • Er worden speciale zendingscollectes gehouden waarvan er 1 of 2 niet worden doorgezonden naar Kerk in Aktie maar door de zendingscommissie zelf kunnen worden besteed.
 • De uitgaven bestaan hoofdzakelijk uit:
  • Het ondersteunen van zendingsprojecten in de regio en van Kerk in Aktie.
  • Giften

 

Werkplan 2021-2024  ‘Taken van de diakenen’

Inleiding
Door middel van dit werkplan willen we de doelstellingen en taken vastleggen voor het jaar 2021-2024. Mensen helpen en dienen, dat is de opdracht die wij als diakenen mogen uitvoeren. En dan denken wij bij ‘diakenen’ niet alleen aan de leden van het ‘college van diakenen’, maar aan alle leden van onze gemeente. De diaconale taken, het helpen, het zorgen voor, het delen van, kortom het dienen is een taak voor ons allen. Om echter de verantwoordelijkheid te bewaken zijn de diaconale taken bij de diakenen neergelegd, zoals dit verwoord is in Efeziërs 4: 11-13

“En hij is het die apostelen heeft aangesteld, en profeten, evangelieverkondigers, herders en leraren, om de heiligen toe te rusten voor het werk in zijn dienst. Zo wordt het lichaam van Christus opgebouwd, totdat wij allen samen door ons geloof en door onze kennis van de Zoon van God een eenheid vormen, de eenheid van de volmaakte mens, van de tot volle wasdom gekomen volheid van Christus.”

Het inzamelen van de gaven tijdens de eredienst.
Doordat er binnen de diaconie vacatures zijn ontstaan is besloten dat per eredienst één diaken zitting heeft.
Wanneer er een bijzondere dienst is, hebben twee diakenen zitting. Hiervoor is een zitrooster opgesteld. Er zijn  tijdens de erediensten, ook tijdens de diensten op bid- dankstond, twee rondgangen. Hierbij gebruiken we de donker gevoerde collectezakken altijd voor de eerste rondgang en de licht gevoerde voor de tweede rondgang.

De afhandeling van de collectes dient altijd door twee personen te geschieden. Na de eredienst wordt de inhoud van de collectezakken per rondgang gedeponeerd in de daarvoor bestemde geldbak. In de kluis ligt een notieblokje, hierop is per datum de bestemming van de betreffende collecte aangegeven dit briefje wordt bijgevoegd in de hierbij behorende geldbak., en vervolgens in de kluis geplaatst. Na de laatste eredienst worden per rondgang de collectemunten geteld, en genoteerd op de hiervoor bestemde lijst. Eventueel papiergeld wordt in een aparte ‘papiergeldbak’ verzameld, op het briefje in de geldbak wordt het totaal van het papiergeld per collecte genoteerd. Het geld wat tijdens de kindernevendienst wordt ingezameld dient apart te worden gehouden, deze collecte wordt verzameld in de zogenaamde ‘kabouterbus’, de bestemming van deze opbrengst wordt door de kindernevendienstkinderen en leiding ingevuld.

Na afloop van iedere maand dient de collectemuntenlijst naar de penningmeester van de diaconie te worden gebracht. De penningmeester mailt naar de beheerder van de munten en de beheerder stort geld naar de diaconie. De beheerder van de munten neemt zelf initiatief om de gele en rode munten bijgevuld te krijgen en maakt de lijsten van de collectemunten.

Periodiek worden de collectes gestort bij de bank. Dit gebeurt in één storting om kosten te besparen. Er zijn binnen de diaconie twee diakenen aangewezen welke de stortingen verzorgen. Deze diakenen voorzien de penningmeester van de specificatie. Vervolgens zal de penningmeester deze collectes nadat ook de hierbij behorende opbrengst van collectemunten is ontvangen doorstorten naar de betreffende doelen.

Bij een trouwdienst zal er één diaken, in onderling overleg vast te stellen, aanwezig zijn. Tijdens deze diensten wordt er één collecte voor de kerk gehouden. Bij een afscheidsdienst hebben diakenen (doorgaans) geen zitting.

Personenvervoer
De diaconie verzorgt het personenvervoer voor gemeenteleden welke moeilijk naar de kerk kunnen komen. Een lid van de diaconie beheert de ‘breng- en haal lijst’. Op deze lijst staan vrijwilligers.
Bij bijzondere gezinsdiensten welke in ons kerkgebouw worden gehouden dient de diaconie ook het vervoer te organiseren van de gasten met een beperking.

Communicatie en coachen
Het naar elkaar omzien is primair de taak van de gemeenteleden zelf. Daartoe stimuleren de diakenen de leden van onze gemeente om naar elkaar en mensen in hun omgeving, ook niet kerkleden, om te zien bij eenzaamheid, ziekte, armoede, verdriet en andere zorgen zodat niemand ongetroost leeft. Hierbij is het belangrijk dat de diaconie zich goed op de hoogte laat houden van de mogelijkheden voor de zwakkeren in onze samenleving. Zoals het WMO loket en de voedselbank.

Giften en ondersteuning
De diaconie geeft elke maand een gift van € 25,00 aan de voedselbank. Mocht de situatie zich voordoen dat het noodzakelijk is om een gemeentelid te ondersteunen, dan zal dit altijd anoniem gebeuren. De ondersteuning zal contant worden uitgekeerd. Hiervoor zal in de administratie van de diaconie een bon worden opgenomen met hierop vermeld het bedrag van de ondersteuning en de handtekeningen van diakenen. Zo blijft de ondersteuning ook in de administratie anoniem. In december wordt gekeken wat de financiële ruimte is, en wordt er een keuze gemaakt welke goede doelen met een gift zullen worden ondersteund.

Werelddiaconaat / Kerk in actie
De periodieke collectes voor het werelddiaconaat worden extra onder de aandacht van de gemeente gebracht door bijvoorbeeld een informatiestukje hierover op de beamer, onze website of weekbulletin te plaatsen. Dit wordt door de secretaris van de diaconie verzorgd.

Met ingang van 1 januari 2021 is de zendingscommissie toegetreden tot de diaconie, hiermee worden

alle taken van de zendingscommissie, inclusief organisatie zendingszondagen en adoptieproject overgedragen aan de diaconie, de zendingscommissie is hiermee opgeheven. Voor giften en lopende  projecten is het bankrekeningnummer van de “Zending” nog in gebruik.

Giften en ondersteuning zending
De binnengekomen gelden worden verdeeld over zendingsprojecten in de regio en eigen kerk. Ook gaat er een aanzienlijke bijdrage naar projecten van Kerk in Aktie (KIA).
Aan het eind van het jaar worden de resterende gelden toebedeeld aan zendingsdoeleinden.

De zendingscollectes voor de 2 zendingszondagen (maart & november) worden van te voren onder de aandacht gebracht aan de gemeenteleden met behulp van beamer en/of het weekbulletin, indien nodig kunnen er flyers besteld worden om uit te delen. Na afloop van de voor- en najaarszendingszondag is er koffiedrinken voor de gemeente.

Spaardoosjes
Aan gemeenteleden welke hiervoor belangstelling hebben is een spaardoosje verstrekt. Deze spaardoosjes worden eens per twee jaar, in de maanden maart/april/mei door de diakenen opgehaald en ingewisseld voor een nieuw doosje. De opbrengst gaat altijd naar een project voor kinderen.  De lijst van spaardoosjes heeft de secretaris, deze lijst wordt bij elke ophaalronde actueel gemaakt.

Kerstattenties
In onze gemeente krijgen gemeenteleden van 80 jaar of ouder (één attentie per gezin), ernstig zieken en gemeenteleden met een geestelijke of lichamelijke beperking, gemeenteleden van wie in het huidige jaar hun partner is overleden, alleenstaanden van 65 jaar en ouder, weduwen en weduwnaars en indien van toepassing door de wijkouderlingen voorgedragen gemeenteleden in de maand december een kerstattentie aangeboden door de diaconie. De attenties worden door de diaconie geregeld, voorzien van een adressticker en bij de ingang van de kerk geplaatst. De gemeenteleden kunnen na afloop van de eredienst één of meer kerstattenties meenemen en bezorgen aan de persoon/personen van wie de naam vermeld staat op de adressticker. Het is de bedoeling dat men hiervoor even de tijd neemt in de vorm van een bezoekje. Echtparen waarvan één van de partners 75 jaar en ouder is en alleenstaande gemeenteleden onder de 75 jaar in overleg met de wijkouderling, ontvangen een kerstkaart. Op deze manier willen we de saamhorigheid en het omzien naar elkaar stimuleren.

Bovenstaande proberen wij zo zorgvuldig mogelijk uit te voeren, wat inhoudt dat de hiervoor in aanmerking komende gemeenteleden een passende attentie en/of kaart ontvangen. Soms zijn er binnen deze groep bijzondere persoonlijke omstandigheden, en voor deze gemeenteleden wordt een attentie gezocht welke passend is bij de op dat moment voor hen geldende situatie.

Afgelopen jaar hebben we echter gezien dat, in dit geval door de corona pandemie, er zich een situatie kan voordoen waardoor het niet mogelijk is de attenties door gemeenteleden middels een bezoekje te  laten bezorgen. We kiezen er dan voor om de bezorging door de diakenen en eventueel wijkouderlingen te laten verlopen.

Bijzondere diensten
Wanneer een eredienst op een andere dag dan zondag plaatsvindt, dit betreft bid- en dankstond,  de christelijke feestdagen en oud en nieuw wordt het consistoriegebed door één van de zittende diakenen verzorgd. Voor de Paascyclus geldt: beginnen Witte Donderdag, eindigen Paaszondag.

Oikocredit
Tot en met 2011 had de diaconie nog een klein stukje land in bezit. Dit is in 2011 verkocht en de opbrengst hiervan is duurzaam belegd bij Oikocredit. We hebben het niet in de vorm van een gift gedaan, omdat we nu betrokken blijven bij deze organisatie. Mocht de betreffende belegging rendement opbrengen, dan willen we dit weer herinvesteren in Oikocredit. Deze organisatie verstrekt microkredieten zodat kansarmen in de derde wereld de mogelijkheid krijgen zich te ontwikkelen en een inkomen te vergaren. Zij verstrekken dus geen gift, maar een lening welke terugbetaald moet worden met rente.