Beleidsplan diaconie

Beleidsplan Diaconie 2018-2022

‘Omzien naar elkaar en zichtbaar zijn in de samenleving’

Inleiding

In dit beleidsplan staat omschreven wat de taak van de diaconie is en welke werkzaamheden een diaken heeft. Daarnaast is kort aangegeven waarop de diaconie zich de komende jaren wil richten, namelijk het ‘omzien naar elkaar en zichtbaar zijn in de samenleving’.

Organisatie

De diaconie handelt als een zelfstandig orgaan. De diaconie bestaat uit 6 leden en vergadert ongeveer acht keer per jaar. De diakenen behoren tevens tot de kerkenraad. Eén diaken is lid van het moderamen en één diaken is namens de kerkenraad afgevaardigde bij de zendings- en evangelisatiecommissie. De diaconie kent de volgende functies: voorzitter, secretaris, penningmeester en algemeen lid. De leden van de diaconie verdelen onderling, in overleg, de functies. De ambtstermijn van een diaken is 4 jaar.

Hoofdtaken diaconie

Onze missie: ‘omzien naar elkaar en zichtbaar zijn in de samenleving’ willen we op de volgende manier vorm geven:

  • Het inzamelen van de gaven tijdens de eredienst.
  • Het regelen van personenvervoer voor senioren en kerkleden die anders moeilijk naar de kerk kunnen komen.
  • Bij een aangepaste gezinsdienst worden de gasten met een beperking door de diaconie gehaald en gebracht. Het stimuleren van gemeenteleden om naar elkaar en naar mensen in hun omgeving om te zien bij verdriet, eenzaamheid, ziekte, armoede en andere zorgen, zodat niemand ongetroost leeft.
  • Het ingezamelde geld voor de diaconie en het werelddiaconaat, beheren en vrijmoedig uitdelen aan hen die het nodig hebben.
  • Het er voor zorgen dat gemeenteleden welke voornamelijk onze kerkdiensten beluisteren via “kerkomroep.nl”, of kerktelefoon via de digitale kabel, de mogelijkheid bieden mee te kunnen doen met de collectes. Dit door middel van het langsbrengen van een persoonlijk collectebusje. De betreffende namen worden door de betreffende wijkouderling doorgegeven aan de diaconie. De collectebusjes worden twee keer per jaar door de diakenen opgehaald.

Werkzaamheden diaken

De concrete invulling van de diaconale taken is terug te vinden in het onderstaande werkplan ‘Taken van de diakenen’. Hierin wordt aangegeven hoe en waarom deze taken worden uitgevoerd. Deze taken willen we jaarlijks verwoorden in ons werkplan en elk jaar evalueren, zodat het werkplan actueel en haalbaar blijft.

Inkomsten en uitgaven diaconie

In de erediensten worden de geldelijke gaven van de gemeente door de diakenen ingezameld. Een aantal collecten heeft als doel ‘diaconie’. Andere inkomsten komen uit giften en renten.

  • Steunverlening. De diaconie steunt organisaties in het binnen- en buitenland welke werken vanuit een christelijke overtuiging. Organisaties die minder bedeelden en in moeilijkheden verkerende medemensen helpen, worden financieel gesteund.
  • Het diaconaal quotum. De afdrachten aan het diaconaal quotum zijn bestemd voor diaconaal kerkenwerk, zoals diaconaal werk op provinciaal niveau, dienst in de samenleving en oecumene (het diaconale deel) en bovendien voor ondersteunende activiteiten die het diaconaal werk mogelijk maken, zoals communicatie en fondsenwerving, synodewerk en juridische zaken.