Beleidsplan

Beleidsplan Protestantse Kerk Nederland Broeksterwâld – de Falom
2021 – 2024

foto_kerk

Inleiding
Een beleidsplan, een moment stilstaan, achterom kijken en vooruitkijken. Om daarna vol goede moed het pad volgens dat plan te bewandelen. En in dit geval bedoelen we dan het pad van onze gemeente, waarin we ten diepste ons geloof in God kunnen en willen belijden, waar we als broeders en zusters, broertjes en zusjes naast elkaar proberen te staan en waar we als gelovigen onze plaats in de maatschappij in mogen nemen. In het logo van onze kerk zijn de woorden uit 1 Kron 16: 33 verwerkt:” en laat de bomen jubelen voor de Heer” een tekst, die verwijst naar de oproep om God lof te zingen, maar een tekst die ook verwijst  naar onze omgeving, in de Wâlden, waar wij als inwoners en gelovigen ook onze plek in mogen nemen.

En dat moment van stilstaan heeft voor het opstellen van dit plan is misschien ook wel redelijk letterlijk op te vatten.  Want de kerkenraad is eind 2020 begonnen met het herzien van het bestaande beleidsplan. Het proces heeft enige tijd geduurd, omdat het in deze tijd niet mogelijk was om als gemeente, of soms zelfs als kerkenraad fysiek bij elkaar te komen, tijdens de aanhoudende COVID-pandemie.  Dat relatief lange stilstaan, leidt er toe dat we nieuwe wegen bewandelen, of nog bewuster de bestaande wegen houden.

In de ontwikkeling van het plan leidde het er ook toe dat een deel van het proces, waar dat anders in een gemeente-avond met elkaar besproken kon worden, nu in geïndividualiseerde stapjes moest.  Desalniettemin, zijn we blij met de getoonde betrokkenheid van onze gemeenteleden in het proces.   Vooral de verwachting en het verlangen om als gemeente SAMEN gemeente te zijn en over de uitvoering daarvan elkaar  te willen spreken en inspireren,  moge ons allemaal sterken en bemoedigen.

In de laatste jaren is de plaats van de kerk in de samenleving ingrijpend veranderd. Het is niet meer vanzelfsprekend om bij de kerk van je ouders en grootouders te blijven. Zelfs voor mensen die zichzelf religieus noemen is de kerk niet altijd meer de plaats waar zij hun geloof beleven, beoefenen en belijden.

Wij zijn de laatste 15 jaar van een in het verleden Rechtszinnig Klassiek Gereformeerde gemeente gegaan naar een gemeente die meer open en naar buiten gericht wil zijn. Die koers wil de gemeente voortzetten.

Dit beleidsplan is een notitie waarin staat hoe de gemeente zichzelf ziet en waar zij de komende jaren naar toe wil werken. Onderweg naar de kerk van morgen moet nagedacht worden over middelen en menskracht. Maar het zal ook moeten gaan over hoe wij ons geloof kunnen voeden, hoe wij het omzien naar elkaar vorm geven en hoe wij kerk willen zijn in de wereld. Daarom is een beleidsplan niet alleen gericht op activiteiten maar ook op de vitaliteit van het geloof binnen de gemeente.

Het beleidsplan geeft richting aan de wijze waarop wij in Broeksterwâld-de Falom gemeente van Christus willen zijn en is een hulpmiddel voor de opbouw en ontwikkeling van onze kerkgemeenschap en is bedoeld voor alle geledingen om te komen tot samenhangende en weloverwogen beslissingen.

Namens de kerkenraad,

Praeses zr. Gerrie Visser                              Scriba zr. Thea Loonstra

Vastgesteld, na schriftelijke voorlegging aan de gemeente, in de kerkenraadsvergadering  van 7 juli 2021.

Inhoudsopgave

Inleiding

 1. Profiel van onze gemeente
 1. Beleidsplan 2021-2024 en activiteitenplan 2021 Kerkenraad
 1. Beleidsplan 2021-2024 en activiteitenplan 2021 Kerkrentmeesters
 1. Beleidsplan 2021-2024 en activiteitenplan 2021 Diaconie en Zending
 1. Beleidsplan 2021-2024 en activiteitenplan 2021 Jeugdraad
 1. Beleidsplan 2021-2024 en activiteitenplan 2021 Evangelisatiecommissie

 

 1. Profiel van onze gemeente

Profielschets:
De PKN gemeente van Broeksterwâld en De Falom is een Protestantse gemeente, waar de Bijbelse woordverkondiging en de onderlinge geloofsgemeenschap een belangrijke plaats innemen. Wij gebruiken de tien geboden als leefregel. In de gemeente staat Pasen centraal. We geloven en belijden dat Jezus voor ons aan het kruis is gestorven en na drie dagen is opgestaan. We vieren deze grote daden van God steeds opnieuw bij het avondmaal en weten dat wij vanuit die daden door genade alleen mogen leven: Jezus is onze Verlosser! De gemeente wil vanuit het Evangelie een open, toegankelijke en zichtbare geloofsgemeenschap zijn in de omgeving en in deze tijd. Steeds zoekend naar de weg waarop het Christen-zijn richting geeft in het  persoonlijk leven en bij maatschappelijke gebeurtenissen. We willen elkaar binnen deze gemeente en ook anderen daarbuiten, in hedendaagse taal aanspreken op de blijde boodschap van het Evangelie. In de praktijk houdt dit in: een open en warme gemeente zijn en dit verder uitbouwen waar onze mogelijkheden liggen. Zo willen wij onze omgang met God en Zijn opdracht aan ons vertalen naar het hier en nu.

De opbouw van onze gemeente per 1 januari 2021:

Leeftijd Geen doop/belijdenis Dooplid Belijdend lid Totaal
0-4 8 4 0 12
5-9 18 22 0 40
10-14 12 32 0 44
15-19 20 32 0 52
20-24 7 28 0 35
25-29 6 16 0 22
30-34 3 17 0 20
35-39 2 15 10 27
40-44 5 12 14 31
45-49 5 19 25 49
50-54 6 12 35 53
55-59 4 10 31 45
60-64 1 12 36 49
65-69 0 4 23 27
70-74 0 0 19 19
75-79 1 1 25 27
80-84 3 4 16 23
85-89 1 1 8 10
90-94 0 0 0 0
95 0 0 1 1
Totaal 102 241 243 586

Op 1 januari 2021 waren er:

Doopleden 240
Belijdende leden 243
Ongedoopt 50
Vriend 53
Totaal 586

Wij zijn een gemeente:

 • Waar het avondmaal een speciale plaats inneemt (minimaal5 keer per jaar)
 • Waar openheid en saamhorigheid belangrijk zijn en moeten blijven
 • Die vrij is in de omgang met elkaar en warmte uitstraalt. Die moet uitdragen in ons dagelijks leven dat wij christenen zijn door maatschappelijk betrokken te zijn en geborgenheid te geven.

 

 1. Beleidsplan Kerkenraad 2021 – 2024

 

Doelstelling
De kerkenraad wil leiding geven aan het werk in de gemeente op een dusdanige wijze dat de gemeente bloeit en als het even meezit ook groeit in aantal. Maar zeker willen wij als kerk groeien in geloof en dit alles tot eer van God.

De kerkenraad wil als een spin in het web functioneren tussen de verschillende commissies en werkgroepen. Daarbij hoort het stimuleren van nieuwe activiteiten of oude activiteiten nieuw leven in blazen, passend bij de door ons als kerk vastgestelde profielschets.

De kerkenraad bestaat – bij een volledige bezetting – uit een preses, een scriba, 8 wijkouderlingen, 2 jeugdouderlingen, 5 diakenen en 2 ouderling-kerkrentmeesters. Het dagelijkse bestuur bestaat uit de voorzitter, de scriba, een ouderling kerkrentmeester en een diaken. De zittingsduur is (uitzonderingen daargelaten) 4 jaar. In uitzonderlijke gevallen kan een ouderling met een bijzondere opdracht bevestigd worden. Hij of zij heeft geen stemrecht binnen de kerkenraad en maakt ook geen deel uit van de kerkenraadsbijeenkomsten en de stukken die daartoe beschikbaar zijn.

De kerkenraad wordt samengesteld na een gemeentelijke verkiezing die jaarlijks plaats vindt. Het moderamen wordt door de kerkenraad samengesteld.

De kerkenraad tracht een goede afspiegeling te zijn van de gemeente-opbouw. Op dit moment dient een kerkenraadslid belijdend lid van de kerk te zijn.

Afgevaardigden
Binnen de kerkenraad is een aantal mensen aangewezen als afgevaardigde voor de verschillende commissies (evangelisatiecommissie en ad-hoc commissies). De jeugdouderlingen zijn onderdeel van jeugdraad en fungeren als schakel tussen de jeugdraad en de kerkenraad. De ouderling-kerkrentmeesters vertegenwoordigen de kerkenraad in het college van kerkrentmeesters.

Vergaderingen
Door de kerkenraad wordt eenmaal per 2 maand vergaderd. Het moderamen komt, uitzonderingen daargelaten, eenmaal per maand bij elkaar. In deze tweemaandelijkse vergaderingen met de voltallige kerkenraad wordt met name gesproken en besluiten genomen over centrale, algemene vraagstukken.  Indien agendatechnisch mogelijk, wordt een kleine overdenking, vraaggesprek in de avond opgenomen.

De wijkouderlingen vergaderen, separaat van de algemene kerkenraadsvergadering, 6 keer per jaar. In deze vergaderingen wordt met name over het pastoraat en de geloofsopbouw in de wijken gesproken. Persoonlijke gesprekken, persoonlijke ervaringen worden uitgewisseld en men adviseert elkaar wanneer er vragen zijn.

Minimaal eenmaal per jaar wordt er een gemeentevergadering gehouden waarbij de gemeenteleden hun mening kenbaar kunnen maken, dan wel in zijn algemeenheid, dan wel op een door de kerkenraad aangegeven bespreek- en besluitpunten. Bij bijzonderheden kan een gemeentevergadering ook meerdere keren plaatsvinden. Bij bijvoorbeeld aanpassingen in een beleidsplan of bij het beroepen van een predikant.

Kerkdiensten
Tot maart 2020 werden op zondag 2 kerkdiensten gehouden. Toen de Coronacrisis vormen aannam die ook beperkingen voor de kerkgang met zich meebracht, is dat om praktische redenen terug gebracht naar 1 dienst per zondag. Nieuwjaarsdag, Bidstond, Witte Donderdag, Goede Vrijdag,  Hemelvaartsdag, Dankstond, Kerstnacht, 1e Kerstdag en oudejaarsavond worden ook kerkdiensten gehouden.

De leden van de kerkenraad zijn bij toerbeurt aan de hand van een door de scriba opgesteld rooster ouderling van dienst. Bij avondmaalsdiensten wordt behalve op de dienstdoende ouderlingen ook een beroep gedaan op de reserve ouderlingen voor die zondag. Tijdens doop-, trouw- en rouwdiensten is het gebruikelijk dat de desbetreffende wijkouderling ouderling van dienst is.

Eens per jaar wordt er door de kerkenraad een dienst ingevuld. Daarnaast proberen we ook een dienst te laten verzorgen door gemeenteleden.

De kerkenraad stelt een preekvoorziener aan, die in afstemming met de scriba, zorg draagt voor het vragen van voorgangers voor de erediensten.

 Pastoraat, werk ouderlingen
De wijkouderlingen zijn aangesteld voor het werk, de contacten en het pastoraat in een aan hen toegewezen wijk van de kerk. De wijkouderlingen kunnen in hun bezoekwerk ondersteund worden door wijkassistenten.

Eenmaal per jaar organiseren de ouderlingen het (groot)huisbezoek voor alle geïnteresseerde gemeenteleden.

Er zijn gemeenteleden die met regelmaat bezoek ontvangen. Dit is ongeveer eenmaal in de zes weken. Bezoek wordt gedaan door een ouderling dan wel wijk assistent. Verder onderhoudt de ouderling contact met de gemeenteleden in zijn/haar wijk bij bijzondere omstandigheden.

Verder wordt er gewerkt aan de hand van een “Gang van zaken lijst” die regelmatig wordt geactualiseerd. Hierin wordt vermeld hoe er omgegaan wordt met nieuw ingekomen leden, huwelijksvoltrekkingen, geboorte, dopen en overlijden. Tevens worden wat punten van aandacht gegeven voor avondmaal, huisavondmaal, consistoriegebeden, taken van de ouderling van dienst, mededelingen weekbulletin, voorbede en dankzegging en kerkenraadsvergadering.

De kerkenraad in het dorp en in de omgeving
De kerk, en daarmee ook de kerkenraad heeft een plaats en een functie in haar omgeving. In ons geval in de dorpen Broeksterwâld en De Falom. We trachten met het uitvoering geven aan onze profielschets die open gemeente voor de dorpen, voor de inwoners te zijn.

Maar we zijn ook een kerkgemeenschap binnen een stelsel van andere kerken. In het dorp wordt, voor praktische activiteiten voor de jeugd, samengewerkt met de Christelijk Gereformeerde Petrus gemeente (o.a. wordt gezamenlijk eens per 2 jaar een dienst in het teken van het dorpsfeest georganiseerd, is in 2021 voor het eerst gezamenlijk de kerkschoolgezinsdienst georganiseerd, en trekt de jeugd samen op in de zgn. lege flessen actie, waarbij  lege flessen voor een samen bepaald goed doel worden opgehaald).

Daarnaast zoeken we waar mogelijk de samenwerking met ons omringende PKN-gemeenten, een noodzaak en een kans in een tijd van krimpende gemeenten. Wij doen zulks slechtst met instemming van de gemeente.

Werkplan Kerkenraad 2021

Inleiding
Hoe graag we ook zouden willen, we ontkomen er niet aan, om u eerst mee te nemen om nog even terug te kijken, op het bijzondere jaar 2020. Vanaf maart 2020 wordt de samenleving voor een groot deel beheerst door de COVID-19 pandemie. Dit besmettelijke, en soms dodelijke, virus, bepaalt voor een groot deel het maatschappelijk, geestelijke, sociale en economische leven in dit jaar. Afhankelijk van de ernst van de situatie, kondigt de Overheid maatregelen aan, op kerkelijk gebied aangevuld met de kerkelijke vertaling van die maatregelen. Concreet betekent het dat we in de periode tot en met dit schrijven (maart 2021) verschillende vormen van kerkdiensten hebben gehad:

 • Van te voren opgenomen en gemonteerde diensten die via youtube werden uitgezonden;
 • Kerkdiensten met inschrijving en aanwezigheid van maximaal 50 kerkgangers, geplaceerd, met onderlinge afstanden van minimaal 1,50 meter.
 • Live gestreamde diensten zonder aanwezigen;

De gemeente en de mensen gedijen niet onder deze beperkingen. Ontmoetingen, studies, koffieochtenden, clubs en catechisatie kon niet georganiseerd worden.

Er lijken versoepelingen aan te komen, maar terug naar maart 2020 zal, zoals de KR dat inschat, niet aan de orde zijn. Dit vergt, zolang er nog geen “nieuw normaal” is nog de nodige creativiteit bij diegenen die bij de kerkdiensten betrokken zijn en geduld voor hen die graag weer elkaar in de kerk willen ontmoeten.

Onderstaand werkplan is geschreven alsof de meeste activiteiten weer opgepakt kunnen worden:

 • Pastoraat

Bezoeken van de gemeenteleden.
Dit wordt gedaan door de ouderlingen en wijkassistenten.
Extra aandacht is er voor gemeenteleden die ouder en/of alleen zijn en bij geboorte, ziekte of overlijden. Waar geen mogelijkheid is om naar het groothuisbezoek te komen kan er regulier huisbezoek gedaan worden.
Mw. Johanna Bloem verzorgt, zolang de gemeente vacant is, of tenzij daar andere afspraken over worden gemaakt, het crisispastoraat voor onze gemeente;

 • Gemeentevergadering organiseren, minimaal één keer per jaar.

Minimaal één maal per jaar wordt de gemeente uitgenodigd voor een gemeentevergadering. Vaste onderdelen van een gemeentevergadering zijn de notulen van de vorige vergadering, de jaarrekeningen, het jaarverslag van de jeugdouderlingen, de mededelingen van de kerkenraad en de rondvraag. Daarnaast worden onderwerpen besproken die op dat moment actueel zijn.

Besluiten die zijn genomen op gemeentevergaderingen:

2011   Dopen door ouders die geen belijdenis hebben gedaan. Voorwaarde is dat er 5 keer een belijdeniscatechese moet worden gevolgd.

2013   Geen inzegening van huwelijk door partners van hetzelfde geslacht (staat voor 5 jaar vast).

2015   Geen kinderen aan het avondmaal (staat ook voor 5 jaar vast).

 • Kascontrole In februari worden twee leden van de gemeente gevraagd om de kascontrole te   doen bij de verschillende commissies. Door de kerkenraad worden alle                commissies uitgenodigd op één avond in februari.
  • Diaconie
  • Jeugdraad
  • Bloemencommissie / Verjaardagsfonds
 • Groothuisbezoek(en)

Het organiseren van een groothuisbezoek
De ouderlingen organiseren het groothuisbezoek. Het onderwerp wordt samen gekozen en ook de voorbereiding en uitvoering wordt door de ouderlingen samen gedaan.

 • Als tegemoetkoming aan het “Klassiek Gereformeerde profiel” tweemaal een catechismus preek per jaar.

Wij groeien als gemeente met onze omgeving mee. De vraag vanuit de gemeente voor af en toe een catechismus preek wordt gehoor aan gegeven. Zo komen we ook onze leden tegemoet die dit erg op prijs stellen.
Nu er geen eigen predikant is moet hier extra aandacht voor zijn en kan de preekvoorziening dit meenemen in de vraag voor een gastpredikant.

 • Beroepingswerk begeleiden.

Sinds september 2020 is onze gemeente vacant. We ondernemen stappen om samen met de PKN Gemeente te Damwâld gezamenlijk een predikant te beroepen. Onze gemeente heeft intussen ingestemd met het voorstel van de KR om gezamenlijk te beroepen. Er zal een aparte beroepingscommissie worden ingesteld.

 • Minimaal één dienst door kerkenraadsleden gedaan

De hele orde van dienst wordt door verschillende kerkenraadsleden uitgevoerd.

 • Minimaal vijf keer avondmaal vieren.

De data zijn nog niet vastgelegd;  waarschijnlijk zal het niet lukken om in 2021 5x een Avondmaal te houden;

 • Bezoek catechese en club

Eén keer per jaar bezoeken de kerkenraadsleden de catechese groepen en clubs. Zij doen een terugkoppeling naar de kerkenraad en een aantal verslagen worden doorgegeven aan de gemeente. Dit gebeurt tijdens de gemeentevergadering of via het contactblad de Sprank.

 • Vacaturecommissie

Elk voorjaar wordt er een vacaturecommissie ingesteld om de leden die door de gemeente zijn voorgedragen te bezoeken voor een functie in de kerkenraad. Eventueel kunnen leden worden gevraagd voor een functie in één van de overige commissies.

Een deel van deze activiteiten zal zeker het eerste half jaar niet uitgevoerd kunnen worden. Het gaat dan met name om die activiteiten waarbij de gemeenteleden betrokken zijn. We moeten als KR enerzijds een afwachtende houding aannemen m.b.t. de heersende coronamaatregelen, anderzijds noopt deze tijd ons ook om onszelf en andere commissies aan te zetten met nieuwe ideeën te komen.

Wat we in ieder geval zullen doen:

 • Live diensten streamen;
 • Zodra het kan en passend binnen de maatregelen en ons gevoel, het weer opschalen naar kerkdiensten met gemeenteleden;
 • Kerk openstellen op gedachteniszondag voor bezinning en gedenken;
 • Meer kijken naar digitale en schriftelijke mogelijkheden van vergaderen en contact leggen met de gemeenteleden;
 • Uitkijken naar, uitgaan van en organiseren van een gemeentestartdag in september 2021

Wat we kunnen doen:

 • Onderzoeken van alternatieve vieringen of bijeenkomsten op zondagmiddag of andere dagen van de week, voor specifieke doelgroepen;
 • Kerk vaker openstellen voor bezinning;
 • Gesprek met gemeenteleden over onze rol als kerk in dorp en samenleving;
 • Samen met de andere commissies kijken wat wel kan en daarin het voortouw nemen en de inspirator zijn;
 • En zo zijn er vast nog meer ad-hoc zaken waar we op basis van de actualiteit op in kunnen/willen/moeten spelen.
 • Maar nooit zonder gebed en de vraag aan God om ons wijsheid te geven om de koers te bepalen van Zijn kerk

  

 1. Beleidsplan College van Kerkrentemeesters 2021-2024

Doelstelling
Het doel van het college is het scheppen en onderhouden van de materiële en financiële voorwaarden voor het leven en werken van de levende kerk en in de stenen kerk.

Activiteiten
Dit doel bereikt het College door de uitvoering van de volgende taken:
Het werven en beheren van de financiële middelen ten behoeve van de levende kerk. Beheren van exploitatie en onderhoud van de kerk en de pastorie. Personele aangelegenheden. Administratie: financiële administratie, ledenadministratie en archiveren.

Werkplan van de College van Kerkrentmeesters

Het werven en beheren van de financiële middelen van de kerk
Zoals de meeste kerkgenootschappen zullen ervaren, is er een tendens waarneembaar dat de inkomsten uit de vrijwillige bijdragen (de belangrijkste inkomstenbron) dalen. Het aantal gemeenteleden neemt af, de gemeente lijkt te vergrijzen, er zijn invloeden van andere, meer evangelische gemeenten. Het beleid aan de inkomstenkant zal de komende jaren zijn om de hoogte van de vrijwillige bijdragen proberen zo stabiel mogelijk te houden, waarbij we terdege rekening houden met een daling van de inkomsten. Aan de kostenkant is de gemeente altijd al zuinig geweest, en dit beleid zal geconsolideerd worden.

Met de jaarlijkse actie Kerkbalans (in januari) wordt getracht een zo duidelijk mogelijk beroep te doen op de gemeenteleden om bewust te kijken naar de hoogte van hun vrijwillige bijdrage. Meestal wordt in het najaar besloten of en hoe er invulling gegeven gaat worden aan de actie Kerkbalans. Informatiemateriaal daarvoor wordt door kerkrentmeesters zelf opgesteld en verspreid. De acties lijken over de afgelopen jaren te hebben geleid tot een consolidatie van de bijdragen aan de levende gemeente.

Desalniettemin moeten wij anticiperen op een inkomstendaling.

Financiën: Zie begroting kerk

Beheren van exploitatie en onderhoud van de kerk

Kerkgebouw
De afgelopen jaren hebben we zowel het kerkgebouw als de pastorie verduurzaamd door het houtwerk te vervangen door kunststof zodat de kosten voor schilderwerk de komende jaren laag zullen zijn en deze investering zich zo terugverdient. Verder zijn in de kerkzaal de banken vervangen door stoelen en is er een nieuwe geluidsinstallatie aangelegd.
Gelukkig was er voldoende eigen vermogen om deze investeringen te kunnen bekostigen.

Er zal het komende jaar geen keuzes gemaakt worden over het samengaan met andere gemeenten, verplaatsing van de kerk of iets dergelijks. Eventueel afstoot van kerkgebouwen komt dus absoluut niet aan de orde.

Pastorie
De gemeente is vacant. De pastorie wordt thans verhuurd tegen een marktconforme prijs. De huur komt ten goede aan de kerk. Op het moment dat er weer een predikant beroepen zou kunnen worden, kan de ambtswoning aangeboden worden.

Zolang er de intentie is om een predikant aan te trekken, is er absoluut geen sprake van verkoop van de pastorie. Indien de pastorie weer wordt betrokken door een predikant zal de keuken worden vernieuwd. Dit is meegenomen in de begroting.

Personele aangelegenheden
De kerk heeft momenteel 1 koster in dienst (part time bezetting). De werkzaamheden rondom erediensten en vergaderingen worden door haar, samen met een aantal hulpkosters uitgevoerd. Het onderhoud van gebouw en tuin wordt, voor zover mogelijk, gedaan door vrijwilligers. Er is vooralsnog geen enkele intentie om dit beleid aan te passen.
Er worden geen grote financiële wijzigingen verwacht.

Nu de gemeente vacant is, zal op basis van recente jaarcijfers een zogenaamde solvabiliteitsverklaring bij het RCBB aangevraagd worden, opdat de beroepingsmogelijkheden voor de toekomst duidelijk worden. Er kan op dat moment overwogen worden om tijdelijk een vacante gemeente te blijven.

Financiën: Zie begroting kerk

Administratie: financiële administratie, ledenadministratie en archiveren
Vanwege het steeds moeilijker kunnen vinden van vrijwilligers, is de financiële verslaglegging uitbesteed aan een accountantskantoor, welke al de personeelsadministratie doet. De kosten die hiermee gemoeid zijn, wegen ons inziens ruim op tegen de druk van de tijd, onafhankelijk en correct administreren.
Ledenadministratie wordt door een vrijwilliger uit de gemeente uitgevoerd. Kosten die hiermee gemoeid zijn liggen in de sfeer van de kantoorkosten

Archiveren wordt in eigen beheer gedaan en bestaande systeem leidt niet tot aanpassing van beleid het komende jaar.

Financiën: Zie begroting

  

 1. Beleidsplan van de Diaconie 2021-2024

Inleiding
In dit beleidsplan staat omschreven wat de taak van de diaconie is en welke werkzaamheden een diaken heeft. Daarnaast is kort aangegeven waarop de diaconie zich de komende jaren wil richten, namelijk het ‘omzien naar elkaar en zichtbaar zijn in de samenleving’.

I.v.m. de corona pandemie is het niet mogelijk om alle taken volgens dit beleids- werkplan uit te voeren. Het zal afhankelijk van de geldende situatie en het gebruiksplan corona worden bijgesteld. Het gebruiksplan corona is te vinden op de website www.pknbroeksterwald.nl

Organisatie
De diaconie handelt als een zelfstandig orgaan. De diaconie bestaat uit 6 leden en vergadert ongeveer acht keer per jaar. De diakenen behoren tevens tot de kerkenraad. Eén diaken is lid van het moderamen De diaconie kent de volgende functies: voorzitter, secretaris, penningmeester (door een vacature is de huidige penningmeester geen ambtsdrager) en algemeen lid. De leden van de diaconie verdelen onderling, in overleg, de functies. De ambtstermijn van een diaken is 4 jaar.

Hoofdtaken diaconie
Onze missie: ‘omzien naar elkaar en zichtbaar zijn in de samenleving’ willen we op de volgende manier vorm geven:

 • Het inzamelen van de gaven tijdens de eredienst.
 • Het regelen van personenvervoer voor senioren en kerkleden die anders moeilijk naar de kerk kunnen komen.
 • Bij een aangepaste gezinsdienst worden de gasten met een beperking door de diaconie gehaald en gebracht. Het stimuleren van gemeenteleden om naar elkaar en naar mensen in hun omgeving om te zien bij verdriet, eenzaamheid, ziekte, armoede en andere zorgen, zodat niemand ongetroost leeft.
 • Het ingezamelde geld voor de diaconie, zending en het werelddiaconaat, beheren en vrijmoedig uitdelen aan hen die het nodig hebben.
 • Aan gemeenteleden welke voornamelijk onze kerkdiensten beluisteren via “kerkomroep.nl”, of kerktelefoon via de digitale kabel, de mogelijkheid te bieden om, wanneer men er behoefte aan heeft, door middel van een door de diaconie uitgereikt persoonlijk collectebusje, mee te doen met de collectes. De betreffende namen worden via de wijkouderling doorgegeven aan de diaconie.

De collectebusjes worden twee keer per jaar door de diakenen opgehaald.

Werkzaamheden diaken
De concrete invulling van de diaconale taken is terug te vinden in het onderstaande werkplan ‘Taken van de diakenen’. Hierin wordt aangegeven hoe en waarom deze taken worden uitgevoerd. Deze taken willen we jaarlijks verwoorden in ons werkplan en elk jaar evalueren, zodat het werkplan actueel en haalbaar blijft.

Inkomsten en uitgaven diaconie
In de erediensten worden de geldelijke gaven van de gemeente door de diakenen
ingezameld. Een aantal collecten heeft als doel ‘diaconie’. Andere inkomsten komen uit giften en renten.

 • De diaconie steunt organisaties in het binnen- en buitenland welke werken vanuit een christelijke overtuiging. Organisaties die minder bedeelden en in moeilijkheden verkerende medemensen helpen, worden financieel gesteund.
 • Het diaconaal quotum. De afdrachten aan het diaconaal quotum zijn bestemd voor diaconaal kerkenwerk, zoals diaconaal werk op provinciaal niveau, dienst in de samenleving en oecumene (het diaconale deel) en bovendien voor ondersteunende activiteiten die het diaconaal werk mogelijk maken, zoals communicatie en fondsenwerving, synodewerk en juridische zaken.

Hoofdtaken zending

 • Het inzamelen van de zendingsbijdrage.
 • De gemeente betrokken houden bij het zendingswerk.
 • Het organiseren van de voor- en najaarszendingszondag.

Inkomsten en uitgaven zending.

 • De grootste bron van inkomsten zijn de zendingsbijdragen welke worden ontvangen van gemeenteleden.
 • Er worden speciale zendingscollectes gehouden waarvan er 1 of 2 niet worden doorgezonden naar Kerk in Aktie maar voor zendingsdoeleinden in eigen omgeving kunnen worden besteed.

De uitgaven bestaan hoofdzakelijk uit:

 • Het ondersteunen van zendingsprojecten in de regio en van Kerk in Aktie.
 • Giften

  

Werkplan 2021  ‘Taken van de diakenen’

Inleiding
Door middel van dit werkplan willen we de doelstellingen en taken vastleggen voor het jaar 2021. Mensen helpen en dienen, dat is de opdracht die wij als diakenen mogen uitvoeren. En dan denken wij bij ‘diakenen’ niet alleen aan de leden van het ‘college van diakenen’, maar aan alle leden van onze gemeente. De diaconale taken, het helpen, het zorgen voor, het delen van, kortom het dienen is een taak voor ons allen. Om echter de verantwoordelijkheid te bewaken zijn de diaconale taken bij de diakenen neergelegd, zoals dit verwoord is in Efeziërs 4: 11-13

“En hij is het die apostelen heeft aangesteld, en profeten, evangelieverkondigers, herders en leraren, om de heiligen toe te rusten voor het werk in zijn dienst. Zo wordt het lichaam van Christus opgebouwd, totdat wij allen samen door ons geloof en door onze kennis van de Zoon van God een eenheid vormen, de eenheid van de volmaakte mens, van de tot volle wasdom gekomen volheid van Christus.”

Het inzamelen van de gaven tijdens de eredienst
Doordat er binnen de diaconie vacatures zijn ontstaan is besloten dat per eredienst één diaken zitting heeft.
Wanneer er een bijzondere dienst is, hebben twee diakenen zitting. Hiervoor is een zitrooster opgesteld. Er zijn  tijdens de erediensten, ook tijdens de diensten op bid- dankstond, twee rondgangen. Hierbij gebruiken we de donker gevoerde collectezakken altijd voor de eerste rondgang en de licht gevoerde voor de tweede rondgang.

De afhandeling van de collectes dient altijd door twee personen te geschieden.

Na de eredienst wordt de inhoud van de collectezakken per rondgang gedeponeerd in de daarvoor bestemde geldbak. In de kluis ligt een notieblokje, hierop is per datum de bestemming van de betreffende collecte aangegeven dit briefje wordt bijgevoegd in de hierbij behorende geldbak., en vervolgens in de kluis geplaatst. Na de laatste eredienst worden per rondgang de collectemunten geteld, en genoteerd op de hiervoor bestemde lijst. Eventueel papiergeld wordt in een aparte ‘papiergeldbak’ verzameld, op het briefje in de geldbak wordt het totaal van het papiergeld per collecte genoteerd. Het geld wat tijdens de kindernevendienst wordt ingezameld dient apart te worden gehouden, deze collecte wordt verzameld in de zogenaamde ‘kabouterbus’, de bestemming van deze opbrengst wordt door de kindernevendienstkinderen en leiding ingevuld.

Na afloop van iedere maand dient de collectemuntenlijst naar de penningmeester van de diaconie te worden gebracht. De penningmeester mailt naar de beheerder van de munten en de beheerder stort het betreffende bedrag op rekening van de diaconie. De beheerder van de munten neemt zelf initiatief om de gele en rode munten bijgevuld te krijgen en maakt de lijsten van de collectemunten.

Periodiek worden de collectes gestort bij de bank. Dit gebeurt in één storting om kosten te besparen. Er zijn binnen de diaconie twee diakenen aangewezen welke de stortingen verzorgen. Deze diakenen voorzien de penningmeester van de specificatie. Vervolgens zal de penningmeester deze collectes nadat ook de hierbij behorende opbrengst van collectemunten is ontvangen doorstorten naar de betreffende doelen.

Bij een trouwdienst zal er één diaken, in onderling overleg vast te stellen, aanwezig zijn. Tijdens deze diensten wordt er één collecte voor de kerk gehouden. Bij een afscheidsdienst hebben diakenen (doorgaans) geen zitting.

Personenvervoer
De diaconie verzorgt het personenvervoer voor gemeenteleden welke moeilijk naar de kerk kunnen komen. Een lid van de diaconie beheert de ‘breng- en haal lijst’. Op deze lijst staan vrijwilligers.
Bij bijzondere gezinsdiensten welke in ons kerkgebouw worden gehouden dient de diaconie ook het vervoer te organiseren van de gasten met een beperking.

Communicatie en coachen
Het naar elkaar omzien is primair de taak van de gemeenteleden zelf. Daartoe stimuleren de diakenen de leden van onze gemeente om naar elkaar en mensen in hun omgeving, ook niet kerkleden, om te zien bij eenzaamheid, ziekte, armoede, verdriet en andere zorgen zodat niemand ongetroost leeft. Hierbij is het belangrijk dat de diaconie zich goed op de hoogte laat houden van de mogelijkheden voor de zwakkeren in onze samenleving. Zoals het WMO loket en de voedselbank.

Giften en ondersteuning
De diaconie geeft elke maand een gift van € 25,00 aan de voedselbank. Mocht de situatie zich voordoen dat het noodzakelijk is om een gemeentelid te ondersteunen, dan zal dit altijd anoniem gebeuren. De ondersteuning zal contant worden uitgekeerd. Hiervoor zal in de administratie van de diaconie een bon worden opgenomen met hierop vermeld het bedrag van de ondersteuning en de handtekeningen van diakenen. Zo blijft de ondersteuning ook in de administratie anoniem. In december wordt gekeken wat de financiële ruimte is, en wordt er een keuze gemaakt welke goede doelen met een gift zullen worden ondersteund.

Werelddiaconaat / Kerk in actie
De periodieke collectes voor het werelddiaconaat worden extra onder de aandacht van de gemeente gebracht door bijvoorbeeld een informatiestukje hierover op de beamer, onze website of weekbulletin te plaatsen. Dit wordt door de secretaris van de diaconie verzorgd.

Met ingang van 1 januari 2021 is de zendingscommissie toegetreden tot de diaconie, hiermee worden alle taken van de zendingscommissie, inclusief organisatie zendingszondagen en adoptieproject overgedragen aan de diaconie, de zendingscommissie is hiermee opgeheven. Voor giften en lopende  projecten is het bankrekeningnummer van de “Zending” nog in gebruik.

Giften en ondersteuning zending
De binnengekomen gelden worden verdeeld over zendingsprojecten in de regio en eigen kerk. Ook gaat er een aanzienlijke bijdrage naar projecten van Kerk in Aktie (KIA).
Aan het eind van het jaar worden de resterende gelden toebedeeld aan zendingsdoeleinden.

De zendingscollectes voor de 2 zendingszondagen (maart & november) worden van te voren onder de aandacht gebracht aan de gemeenteleden met behulp van beamer en/of het weekbulletin, indien nodig kunnen er flyers besteld worden om uit te delen. Na afloop van de voor- en najaarszendingszondag is er koffiedrinken voor de gemeente.

Spaardoosjes
Aan gemeenteleden welke hiervoor belangstelling hebben is een spaardoosje verstrekt. Deze spaardoosjes worden eens per twee jaar, in de maanden maart/april/mei door de diakenen opgehaald en ingewisseld voor een nieuw doosje. De opbrengst gaat altijd naar een project voor kinderen.  De lijst van spaardoosjes heeft de secretaris, deze lijst wordt bij elke ophaalronde actueel gemaakt.

Kerstattenties
In onze gemeente krijgen gemeenteleden van 80 jaar of ouder (één attentie per gezin), ernstig zieken en gemeenteleden met een geestelijke of lichamelijke beperking, gemeenteleden van wie in het huidige jaar hun partner is overleden, alleenstaanden van 65 jaar en ouder, weduwen en weduwnaars en indien van toepassing door de wijkouderlingen voorgedragen gemeenteleden in de maand december een kerstattentie aangeboden door de diaconie. De attenties worden door de diaconie geregeld, voorzien van een adressticker en bij de ingang van de kerk geplaatst. De gemeenteleden kunnen na afloop van de eredienst één of meer kerstattenties meenemen en bezorgen aan de persoon/personen van wie de naam vermeld staat op de adressticker. Het is de bedoeling dat men hiervoor even de tijd neemt in de vorm van een bezoekje. Echtparen waarvan één van de partners 75 jaar en ouder is en alleenstaande gemeenteleden onder de 75 jaar in overleg met de wijkouderling, ontvangen een kerstkaart. Op deze manier willen we de saamhorigheid en het omzien naar elkaar stimuleren.

Bovenstaande proberen wij zo zorgvuldig mogelijk uit te voeren, wat inhoudt dat de hiervoor in aanmerking komende gemeenteleden een passende attentie en/of kaart ontvangen. Soms zijn er binnen deze groep bijzondere persoonlijke omstandigheden, en voor deze gemeenteleden wordt een attentie gezocht welke passend is bij de op dat moment voor hen geldende situatie.

Afgelopen jaar hebben we echter gezien dat, in dit geval door de corona pandemie, er zich een situatie kan voordoen waardoor het niet mogelijk is de attenties door gemeenteleden middels een bezoekje te  laten bezorgen. We kiezen er dan voor om de bezorging door de diakenen en eventueel wijkouderlingen te laten verlopen.

Bijzondere diensten
Wanneer een eredienst op een andere dag dan zondag plaatsvindt, dit betreft bid- en dankstond,  de christelijke feestdagen en oud en nieuw wordt het consistoriegebed door één van de zittende diakenen verzorgd. Voor de Paascyclus geldt: beginnen Witte Donderdag, eindigen Paaszondag.

Oikocredit
Tot en met 2011 had de diaconie nog een klein stukje land in bezit. Dit is in 2011 verkocht en de opbrengst hiervan is duurzaam belegd bij Oikocredit. We hebben het niet in de vorm van een gift gedaan, omdat we nu betrokken blijven bij deze organisatie. Mocht de betreffende belegging rendement opbrengen, dan willen we dit weer herinvesteren in Oikocredit. Deze organisatie verstrekt microkredieten zodat kansarmen in de derde wereld de mogelijkheid krijgen zich te ontwikkelen en een inkomen te vergaren. Zij verstrekken dus geen gift, maar een lening welke terugbetaald moet worden met rente.

 

 1. Beleidsplan Jeugdraad 2021-2024

Inleiding
In dit beleidsplan is weergegeven wat de taak is van de jeugdraad en welke werkzaamheden de jeugdraad heeft.

Dit beleidsplan is besproken en geschreven in een tijd dat we te maken hebben met vele beperkingen in het kerkelijke leven en het daarin bij elkaar komen door de wereldwijde Corona-epidemie.  Als wij als jeugdraad terugkijken op het afgelopen jaar, moeten we constateren dat het lastig was om dingen voor en met onze kinderen en jongeren te organiseren. Wel hebben we via de digitale wijze geprobeerd contact te houden met onze jeugd.

Toen we over dit beleidsplan voor de periode 2021 -2024 nadachten, hebben we geconcludeerd, dat hetgeen wat we vóór de Coronapandemie deden en aanboden vanuit ons geloof en onze kerk aan onze jeugd,  allemaal goed voldeed.  Daarom gaan we, als alles weer normaal is, ook op die voet door.  En natuurlijk zal de wereld niet meer hetzelfde zijn, en natuurlijk zullen dingen misschien blijvend anders worden.  Maar onze insteek is: we gaan door met wat we deden, want dat was goed.  Dat bood en biedt ons de ruimte om die activiteiten die we al deden weer te organiseren.  Daarnaast, en zo gaat het in de praktijk al altijd,  kunnen en willen we snel op zaken inspringen, die op een bepaald moment actueel zijn; van een speciale actie richting examenkandidaten tot voorbeden voor zieke pake’s en beppe’s.  En op het moment van schrijven, april 2021, betekent dit, dat zodra het kan,  we met de commissies bij elkaar willen komen om  nog een mooie actie voor alle jongeren te kunnen doen op het moment dat we als kerk weer meer ruimte hebben om bij elkaar te komen.

Kortom: we doen wat we deden,  we springen in (en bij!) bij mooie en spontane ideeën.

Doelstelling
Het evangelie van Jezus Christus, op een naar leeftijd aangepaste manier, overbrengen op de jeugd.

Organisatie
De jeugdraad is een overkoepelend orgaan met verschillende zelfstandig werkende commissies. De jeugdraad bestaat uit de 2 jeugdouderlingen, een secretaris en een penningmeester en de clubleiding. De jeugdraad vergadert 2 á 3 keer per jaar, de verschillende commissies naar behoefte. De jeugdouderlingen behoren tevens tot de kerkenraad. De jeugdouderlingen verdelen in onderling overleg de functies. De ambtstermijn van een jeugdouderling is 4 jaar. De commissies die werkzaam zijn in het jeugdwerk zijn: oppas, kindernevendienst, catechese en clubs

Actieplan
Oppas: Elke week is er kinderoppas aanwezig

Kindernevendienst: Elke week voor de kinderen van groep 1t/m 8
Catechese: vanaf 12 jaar – in de vorm van huiscatechese 1 X per 2 weken.

Clubs: leeftijd 12 t/m/16 jaar – 1 X per 2 weken

Daarnaast zorgt de jeugdraad voor de invulling van meerdere jeugddiensten per jaar.

 

Werkplan Jeugdraad

Jeugdouderlingen
Er zijn 2 jeugdouderlingen. De ene jeugdouderling is de coördinator en contactpersoon voor de kindernevendienst/catechese en de ander voor de oppas en de clubs. Zij zijn de contactpersonen naar kerkenraad en bezoeken dan ook de kerkenraadsvergaderingen. Verder regelen en coördineren zij alles wat betrekking heeft op het jeugdwerk en zorgen zij, desnoods in samenwerking met anderen, voor de invulling van de startdienst, slotdienst en andere jeugddiensten. Inventariseren de behoefte aan nieuwe leiding in de verschillende commissies en gaan indien nodig zelf op zoek of geven dit door aan de vacaturecommissie.

Oppas
Elke week is er, in de morgendienst, kinderoppas voor de kinderen van 0 tot 4 jaar. In overleg kan dit aangepast worden.

Kindernevendienst
Elke week is er kindernevendienst voor de kinderen van groep 1 t/m 8.

De methode die wordt gebruikt is van het Nederlandse Bijbelgenootschap genaamd “Bijbelbasics”.

Eén keer per jaar wordt er door de kindernevendienst in samenwerking met de basisscholen uit de regio en het gezin, de Kerk/school en gezinsdienst georganiseerd. Met de kerst wordt in samenwerking met de evangelisatiecommissie het kinderkerstfeest georganiseerd.

Catechese
Elke even week is er catechese. Leeftijd vanaf voortgezet onderwijs. Aan het begin van het seizoen worden, tijdens een vergadering, de groepen samengesteld. De materiaalkeuze bepaald. Elke groep gebruikt zijn eigen materiaal. Dit heeft te maken met de persoonlijke voorkeur van de catecheseleiding Momenteel draaien er 3 groepen. Aan het eind van het seizoen wordt er een evaluatievergadering gehouden.

Clubs
Elke oneven week is er club. Leeftijd vanaf groep 8 t/m ±16 jaar. Momenteel draaien er 4 groepen. Op een clubavond wordt er begonnen met een bezinningsstukje naar keuze, waarna men verdergaat met ontspanning. 1 X per 2 jaar is er een clubweekend. Met de kerst wordt er een speciale avond georganiseerd. 1 X per jaar is er een gezamenlijke flessen en potgrondactie met de andere kerk ter plaatse, voor een goed doel, welke in onderling overleg wordt uitgezocht. De clubraad vergadert ±1 X per 6 weken.

De uitgaven van de verschillende commissies, behalve de clubraad, worden gedeclareerd bij de penningmeester van de kerk. De clubraad heeft zijn eigen penningmeester, welke elk jaar een financieel verslag uitbrengt.

Dit alles komt samen in de jeugdraad, welke 2 of 3 keer per jaar vergadert.

 

 1. Beleidsplan van Evangelisatiecommissie 2021-2124

Inleiding

In dit beleidsplan is weergegeven wat de taak is van de evangelisatiecommissie is en welke werkzaamheden er verricht worden. Daarnaast is kort aangegeven waarop de commissie zich de komende jaren wil richten, namelijk het evangelie laagdrempelig verspreiden in onze omgeving.

Organisatie

Tot 31-12-2020 werd de Evangelisatietaak gecombineerd met de Zendingstaak. Per 1-1-2021 is de Zendingstaak overgegaan naar de Diaconie en is er een zelfstandige Evangelisatiecommissie. De commissie bestaat momenteel uit 3 leden en we zijn nog zoekende naar hoe de taken van de commissie precies uitgevoerd zullen worden. Welke overleg en vergaderstructuur er nodig is, hoe contacten met kerkenraad, kerkrentmeesters en andere betrokkenen onderhouden zullen worden.

Hoofdtaken evangelisatiecommissie

 • Het (mede-)organiseren van evangelisatiediensten (tentdienst/openluchtdienst/Teatertún).
 • Het mede-organiseren van het kerstfeest en advent voor de kinderen
 • Mede-organiseren van kerstnachtdienst
 • Verspreiding van Elisabethbodes in het dorp
 • Indien nodig ondersteuning bieden aan organisatie van Interkerkelijke diensten in Damwâld
 • Aanbieden Bijbelse dagboekjes
 • Ontwikkelen van andere evangeliserende activiteiten die passen in de huidige veranderende samenleving die met de bezetting van de commissie of op projectbasis gedragen kunnen worden.

Werkzaamheden van de commissie

Hoe wij de taken van de commissie concreet gaan invullen is terug te vinden in het werkplan: “Taken van de evangelisatiecommissie”. Daarbij geven we onder meer aan waarom we het doen en hoe we het doen. Deze taken willen we jaarlijks verwoorden in ons werkplan en willen we elk jaar evalueren, zodat het werkplan actueel en haalbaar blijft.

Inkomsten en uitgaven evangelisatiecommissie

Activiteiten die de evangelisatiecommissie ontplooit worden per 1-1-21 bekostigd door de kerkrentmeesters. De Evangelisatiecommissie heeft zelf geen financiële middelen. Voor het plannen van een activiteit wordt contact gelegd met de kerkrentmeesters over de financiering. Inhoudelijk bepaald de evangelisatiecommissie wat er gebeurt.

Voor het kinderkerstfeest is er een lijstcollecte, deze collecte dekt meestal ongeveer de kosten van het advent-en kerstgebeuren. Bij de kerkrentmeesters is een “potje” ondergebracht met reserves voor het kinderkerstfeest.

De uitgaven bestaan hoofdzakelijk uit:

 • Abonnementskosten van de Elisabethbodes
 • Kosten die nodig zijn om evangelisatiediensten/bijeenkomsten te houden, denk hierbij aan gospelgroep, sprekers, liturgie, techniekkosten bij openluchtdiensten, kosten voor koffie, thee, versnapering

 

Werkplan  2021       

“Taken van de Evangelisatiecommissie”. 

Inleiding
Doormiddel van dit werkplan willen we de doelstellingen en taken vastleggen voor het jaar 2021. Voor een groot deel zal de Corona-pandemie de mogelijkheden van de commissie bepalen. Het is nu de vraag of er überhaupt activiteiten plaats kunnen vinden.

De grote activiteiten die normaal gesproken dit jaar zouden plaats vinden zijn de Openluchtdienst op De Brink en i.p. de Teatertúntsjinst, in de decembermaand het adventproject en kinderkerstfeest. In Damwâld gezamenlijke Paas en kerstvieringen.

Evangelisatiecommissie
In 2021 gaat de commissie zich bezig houden met de verdere invulling van de commissie, er zijn meer commissieleden nodig die structureel zitting nemen in de commissie of projectmatig mee doen. De vergader- en communicatiestructuur moet verder uitgewerkt worden. Plannen maken en uitvoeren voor meer evangelisatie werkzaamheden. De vaart waarmee dit kan gebeuren hangt af van de mogelijkheden die er zijn om fysiek met elkaar overleg te voeren.

Verspreiding Elisabethbodes
Op een 20-tal adressen in het dorp wordt de Elisabethbode 2 a 3 wekelijks bezorgd, ook worden er telkens een aantal exemplaren op de leesplank in de kerk gelegd.

Openluchtdienst / tentdienst
Eén keer per jaar het organiseren van een tentdienst of openluchtdienst. De tentdienst wordt in samenwerking met de Chr. Geref. Petrusgemeente georganiseerd en deze is op de zondag aansluitend aan het dorpsfeest. Er wordt een commissie gevormd met 2 leden van de Petrusgemeente en 2 leden van onze commissie, deze commissie bereidt de dienst voor. De hele commissie helpt op de dag van de tentdienst mee om de tent klaar te maken voor de dienst en na afloop samen opruimen. In het jaar waarin er geen dorpsfeest wordt georganiseerd door het Oranjecomité houden we een openluchtdienst op de Brink, bij slecht weer wordt er uitgeweken naar de kerk. Deze dienst is meestal op de 3e of 4e  zondag in juni.

Teatertúntsjinst
Een commissie van gemeenteleden uit beide kerken en andere dorpsbewoners organiseren 1x per jaar een kerkdienst in de Teatertûn. De eerste dienst die in de tuin zou plaatsvinden was in voorbereiding toen de Coronacrisis toesloeg. De dienst kon daardoor niet doorgaan, zodra de situatie het toelaat hopen we deze dienst te gaan houden.

Interkerkelijke Paas- en Kerstviering met de kerken uit Damwâld
Op paasmaandag en 2e kerstdag wordt er ’s ochtends in de sporthal te Damwâld een interkerkelijke dienst gehouden, georganiseerd door een commissie met daarin afgevaardigden namens de …………zie folder welke kerken allemaal meedoen.
Onze gemeente is nu vertegenwoordigd door Cecilia Steringa. Cecilia is op projectbasis lid van de commissie en kan indien nodig ondersteund worden door de commissie.

Kerstnachtdienst
Elk jaar wordt er voor de inwoners van Broeksterwâld en De Falom op 24 december een Kerstnachtdienst georganiseerd. Deze dienst wordt beurtelings georganiseerd door het koor Ta Gods Eare, gospelgroep Sound of Faith en een commissie met vertegenwoordigers van de Petrusgemeente en onze kerk. In 2020 is de Kerstnachtdienst door de beide kerken georganiseerd, in 2021 is Sound of Faith aan de beurt en in 2022 organiseert Ta Gods Eare de kerstnachtdienst weer.

Advent en kinderkerstfeest
In het najaar organiseren 2 commissieleden samen met enkele afgevaardigden van de kindernevendienst alles rondom het kinderkerstfeest. Er wordt een invulling gegeven aan de kinderkerstviering. Alle kinderen die lid zijn van de kerk van groep 1 t/m 7 krijgen bij de kerstviering een herinneringsboekje. Ook de jongere kinderen krijgen een aardigheidje in hun kersttasje. De kinderen van groep 8 krijgen een bijbel.

Tijdens de adventsperiode wordt met alle kinderen van de basisisschool tijdens de kindernevendienst de kinderkerstviering voorbereid. De evangelisatiecomm. helpt indien nodig met het opbouwen van de kerstboom en de kerststal. Om het kinderkerstfeest te kunnen bekostigen wordt er een lijstcollecte gehouden bij gemeenteleden van de kerk.

Deze collecte wordt georganiseerd door de Evangelisatiecommissie.

Bijbelse dagboekjes
In november biedt de commissie aan kerkleden de mogelijkheid om via de commissie Bijbelse dagboekjes te bestellen. De kosten van de dagboekjes worden betaald door de gemeenteleden die een boekje bestellen.