Beleidsplan

Beleidsplan Protestantse Kerk Nederland in Broeksterwâld

 

foto_kerk

Profiel omschrijving 2015

Inleiding:

In het voorjaar van 2005 is er een beleidscommissie ingesteld door de kerkenraad. Deze commissie kreeg als opdracht mee om de werkzaamheden die moesten leiden naar de vorming van een beleidsplan gestalte te geven.
De gemeente was duidelijk in haar keuze en het volgende profiel werd vastgesteld.

“Het profiel waar wij als gemeente in de toekomst aan willen werken is om vanuit een nu sterk Klassiek Gereformeerd profiel, waar de woordverkonding centraal staat, en het Woord mensen hun nood (de zonde) leert kennen, maar ook hoe zij daaruit verlost kunnen worden door het werk van Christus, en daarnaast er veel aandacht voor het pastoraat is en ook de heiliging van het leven belangrijk is: de geboden als leefregel. Wij als gemeente willen dit aanvullen met elementen vanuit het Evangelisch profiel zoals: meer nadruk voor persoonlijke geloofsbeleving d.m.v. Bijbelstudies en praisediensten om zo te komen tot een warme meelevende gemeente.”

In 2014 zijn we begonnen met het bijwerken en optimaliseren van het beleidsplan van onze gemeente. Wij zijn de laatste 10 jaar inderdaad van een, in het verleden Rechtszinnig Klassiek Gereformeerde gemeente gegaan naar een gemeente die meer open is en naar buiten gericht. Opnieuw hebben we in november een gemeentevergadering gehouden waarin de gemeente zich kon uitspreken wat voor gemeente we zijn en wat we willen worden.

De koers die we we die op dit moment volgen wil de gemeente voortzetten. Wat in de nieuwe profielomschrijving van onze gemeente moet staan is dat zij voor 100% gelooft in het verzoenend sterven en het opstaan van onze Heer. Dat wij alleen door Zijn verzoenend sterven en opstanding behouden kunnen worden. Aansluitend hierop wil de gemeente dat het avondmaal speciaal benoemd wordt in het beleidsplan. Deze viering neemt binnen de gemeente een bijzondere plaats in en wordt minimaal 5 keer gevierd in een jaar.

De nieuwe omschrijving van het profiel is de volgende:
De PKN gemeente van Broeksterwâld en De Falom is een Protestantse gemeente, waar de Bijbelse woordverkondiging en de onderlinge geloofsgemeenschap een belangrijke plaats innemen. Wij gebruiken de tien geboden als leefregel. In de gemeente staat Pasen centraal. We geloven en belijden dat Jezus voor ons aan het kruis is gestorven en na drie dagen is opgestaan. We vieren deze grote daden van God steeds opnieuw bij het avondmaal en weten dat wij vanuit die daden door genade alleen mogen leven: Jezus is onze Verlosser! De gemeente wil vanuit het Evangelie een open, toegankelijke en zichtbare geloofsgemeenschap zijn in de omgeving en in deze tijd. Steeds zoekend naar de weg waarop het Christen-zijn richting geeft in het  persoonlijk leven en bij maatschappelijke gebeurtenissen. We willen elkaar binnen deze gemeente en ook anderen daarbuiten, in hedendaagse taal aanspreken op de blijde boodschap van het Evangelie. In de praktijk houdt dit in: een open en warme gemeente zijn en dit verder uitbouwen waar onze mogelijkheden liggen. Zo willen wij onze omgang met God en Zijn opdracht aan ons vertalen naar het hier en nu.

De nieuwe profielomschrijving is bij elk lid van onze gemeente persoonlijk bezorgd. Leden hebben twee weken de tijd gehad om hierop te reageren. Tekstueel zijn er nog een paar kleine aanpassingen gedaan. Inhoudelijk niet. Na het bespreken van dit beleidsplan in de kerkenraad en na publicatie in de Sprank is in de gemeentevergadering van 11 maart 2015 het beleidsplan vastgesteld.

Wie zijn wij?

Een gemeente:
Waar het avondmaal een speciale plaats inneemt (minimaal 5 keer per jaar)
Waar openheid en saamhorigheid belangrijk zijn en moeten blijven
Die vrij is in de omgang met elkaar en warmte uitstraalt
Die moet uitdragen in ons dagelijks leven dat wij christenen zijn

Beleidsplan Kerkenraad 2014-2017

Doelstelling
De kerkenraad wil leiding geven aan het werk in de gemeente op een dusdanige wijze dat de gemeente bloeit en als het even meezit ook groeit in aantal. Maar zeker willen wij groeien in geloof en dit alles tot eer van God.
De kerkenraad wil als een spin in het web functioneren tussen de verschillende commissies en werkgroepen. Daarbij hoort het stimuleren van nieuwe activiteiten of oude activiteiten nieuw leven in blazen. Bij de overgang naar de PKN heeft de gemeente zich uitgesproken over het profiel wat zij wil zijn. De gemeentevergadering koos ervoor om van een Klassiek Gereformeerde gemeente te groeien naar een gemeente die warm en open was. Een gemeente die niet naar binnengekeerd is maar die het evangelie naar buiten wil brengen. Vanwege het warme gevoel en de openheid die erbij horen gaf zij aan als “een vleugje Evangelisch” te willen zijn. De laatste jaren is hier veel aangedaan.
Nu heeft de gemeentevergadering zich opnieuw uitgesproken en zij wil de werkwijze behouden en als het kan verder uitbouwen. Het vleugje Evangelisch mag ook een vleug worden.

De kerkenraad bestaat uit een voorzitter, een scriba, 8 wijkouderlingen, 2 jeugdouderlingen, 5 diakenen en 2 ouderling kerkrentmeesters.
Het dagelijkse bestuur bestaat uit de voorzitter, de scriba, een ouderling kerkrentmeester en een diaken. De zittingsduur is (uitzonderingen daargelaten) 4 jaar.

De kerkenraad wordt samengesteld na een gemeentelijke verkiezing die jaarlijks plaats vindt. Het moderamen wordt door de kerkenraad samengesteld.

Afgevaardigden
Vergaderingen
Kerkdiensten
Pastoraat, werk ouderlingen

Afgevaardigden
Binnen de kerkenraad is een aantal mensen aangewezen als afgevaardigde voor de verschillende commissies (zending- en evangelisatiecommissie en tijdelijke commissies) en de classis.
De jeugdouderlingen zijn onderdeel van jeugdraad en fungeren als schakel tussen de jeugdraad en de kerkenraad.

Vergaderingen
Door de kerkenraad wordt eenmaal per maand vergaderd. Ook het moderamen komt, uitzonderingen daargelaten, eenmaal per maand bij elkaar.
Eenmaal per jaar wordt er een gemeentevergadering gehouden waarbij de gemeenteleden hun mening kenbaar kunnen maken. Bij bijzonderheden kan een gemeentevergadering ook meerdere keren plaatsvinden. Bij bijvoorbeeld aanpassingen in een beleidsplan of bij het beroepen van een predikant.

Kerkdiensten
De leden van de kerkenraad hebben bij toerbeurt aan de hand van een rooster dienst. Bij avondmaalsdiensten wordt behalve op de dienstdoende ouderlingen ook een beroep gedaan op de reserve ouderlingen voor die zondag. Tijdens doop-, trouw- en rouwdiensten is het gebruikelijk dat de desbetreffende wijkouderling ouderling van dienst is.
Eens per jaar wordt er door de kerkenraad een dienst ingevuld. Daarnaast proberen we ook een dienst te laten doen door gemeenteleden.

Pastoraat, werk ouderlingen
Eenmaal per jaar organiseren de ouderlingen het (groot)huisbezoek.

Er zijn gemeenteleden die met regelmaat bezoek ontvangen. Dit is ongeveer eenmaal in de zes weken. Bezoek wordt gedaan door een ouderling dan wel wijkassistent. Verder onderhoudt de ouderling contact met de gemeenteleden in zijn wijk bij bijzondere omstandigheden.

Er worden contacten onderhouden met de buurgemeente te Damwâld om de samenwerking te intensiveren.

Verder wordt er gewerkt aan de hand van een “Gang van zaken lijst” die regelmatig wordt geactualiseerd. Hierin wordt vermeld hoe er omgegaan wordt met nieuw ingekomen leden, huwelijksvoltrekkingen, geboorte, dopen en overlijden. Tevens worden wat punten van aandacht gegeven voor avondmaal, huisavondmaal, consistoriegebeden, taken van de ouderling van dienst, mededelingen weekbulletin, voorbede en dankzegging en kerkenraadsvergadering.

Werkplan Kerkenraad 2014-2015

Pastoraat
Bezoeken van de gemeenteleden.
Dit wordt gedaan door de ouderlingen en wijkassistenten.
Extra aandacht is er voor gemeenteleden die ouder en/of alleen zijn en bij geboorte, ziekte of overlijden. Waar geen mogelijkheid is om naar het groothuisbezoek te komen kan er regulier huisbezoek gedaan worden.

Gemeentevergadering organiseren, minimaal één keer per jaar.
Minimaal één maal per jaar wordt de gemeente uitgenodigd voor een gemeentevergadering. Vaste onderdelen van een gemeentevergadering zijn de notulen van de vorige vergadering, de jaarrekeningen, het jaarverslag van de jeugdouderlingen, de mededelingen van de kerkenraad en de rondvraag. Daarnaast worden onderwerpen besproken die op dat moment actueel zijn.

Besluiten die zijn genomen op gemeentevergaderingen:
2011 Dopen door ouders die geen belijdenis hebben gedaan. Voorwaarde is dat er 5 keer een belijdeniscatechese moet worden gevolgd.
2013 Geen inzegening van huwelijk door partners van hetzelfde geslacht. (staat voor 5 jaar vast).
2015 Geen kinderen aan het avondmaal (staat ook voor 5 jaar vast).

Kascontrole
In februari worden twee leden van de gemeente gevraagd om de kascontrole te doen bij de verschillende commissies. Door de kerkenraad worden alle commissies uitgenodigd op één avond in februari.
Diaconie
Kerkrentmeesters
Jeugdraad
Zending en Evangelisatiecommissie
Bloemencommissie / Verjaardagsfonds

Groothuisbezoek(en)
Het organiseren van een groothuisbezoek met dit jaar als thema
“Met hart en ziel – Vieren en verbinden”
De ouderlingen organiseren het groothuisbezoek. Het onderwerp wordt samen gekozen en ook de voorbereiding en uitvoering wordt door de ouderlingen samen gedaan.

Als tegemoetkoming aan het “Klassiek Gereformeerde profiel” tweemaal een catechismus preek per jaar.
Wij groeien als gemeente met onze omgeving mee. De vraag vanuit de gemeente voor af en toe een catechismus preek wordt gehoor aan gegeven. Zo komen we ook onze leden tegemoet die dit erg op prijs stellen.
Nu er geen eigen predikant is moet hier extra aandacht voor zijn en kan de preekvoorziening dit meenemen in de vraag voor een gastpredikant.
Eén catechismus preek wordt gedaan in een leesdienst.

Beroepingswerk begeleiden.
Beleidsplannen en werkplannen bijwerken en opsturen samen met de begroting voor 2015. Als bekend is voor hoeveel procent wij een predikant mogen beroepen dan in overleg met de consulent de stappen volgen die voorgeschreven zijn door de PKN.

Minimaal één dienst door kerkenraadsleden gedaan
De hele orde van dienst wordt door verschillende kerkenraadsleden uitgevoerd.

Minimaal vijf keer avondmaal vieren.
Deze data zijn vastgelegd op:
08-02-2015
02-04-2015 (Witte donderdag)
14-06-2015
27-09-2015
15-11-2015

Bezoek catechese en club
Eén keer per jaar bezoeken de kerkenraadsleden de catechese groepen en clubs. Zij doen een terugkoppeling naar de kerkenraad en een aantal verslagen worden doorgegeven aan de gemeente. Dit gebeurd tijdens de gemeentevergadering of via het contactblad de Sprank.

Vacaturecommissie
Elk voorjaar wordt er een vacaturecommissie ingesteld om de leden die door de gemeente zijn voorgedragen te bezoeken voor een functie in de kerkenraad. Eventueel kunnen leden worden gevraagd voor een functie in één van de overige commissies.

Preekvoorziening
De preekvoorziening wordt gedaan door een lid van de gemeente. De werkzaamheden vallen onder verantwoording van de kerkenraad.
De preekvoorziener houdt rekening met de inbreng van gemeenteleden.

Beleidsplan College en Kerkrentmeesters 2014-2017

Doelstelling
Het doel van het college is het scheppen en onderhouden van de materiële en financiële voorwaarden voor het leven en werken van de levende kerk en in de stenen kerk.

Activiteiten
Dit doel bereikt het College door de uitvoering van de volgende taken:
Het werven en beheren van de financiële middelen ten behoeve van de levende kerk. Beheren van exploitatie en onderhoud van de kerk en de pastorie. Personele aangelegenheden. Administratie: financiële administratie, ledenadministratie en archiveren.

Werkplan College van Kerkrentmeesters over het jaar 2015

Het werven en beheren van de financiële middelen van de kerk
Zoals de meeste kerkgenootschappen zullen ervaren, is er een tendens waarneembaar dat de inkomsten uit de vrijwillige bijdragen (de belangrijkste inkomstenbron) dalen. Het aantal gemeenteleden neemt af, de gemeente lijkt te vergrijzen, er zijn invloeden van andere, meer evangelische gemeenten. Het beleid aan de inkomstenkant zal de komende jaren zijn om de hoogte van de vrijwillige bijdragen proberen zo stabiel mogelijk te houden, waarbij we terdege rekening houden met een daling van de inkomsten. Aan de kostenkant is de gemeente altijd al zuinig geweest, en dit beleid zal geconsolideerd worden.

Met de jaarlijkse actie Kerkbalans (in januari) wordt getracht een zo duidelijk mogelijk beroep te doen op de gemeenteleden om bewust te kijken naar de hoogte van hun vrijwillige bijdrage. Meestal wordt in het najaar besloten of en hoe er invulling gegeven gaat worden aan de actie Kerkbalans. Informatiemateriaal daarvoor wordt door de gemeente zelf opgesteld en verspreid. De acties lijken over de afgelopen jaren te hebben geleid tot een consolidatie van de bijdragen aan de levende gemeente.

Desalniettemin moeten wij anticiperen op een inkomstendaling. In afwachting van de uitkomsten van de actie Kerkbalans 2015 zal de commissie van beheer zich beraden op eventuele alternatieve mogelijkheden om danwel inkomsten te verkrijgen of kosten te besparen. Daarbij zal oa gekeken kunnen worden naar de mogelijkheden om vermogen risico-arm te laten groeien, alternatieve inkomstenbronnen te genereren en een nog scherpere inkoop aan de kostenkant te bewerkstelligen.

Financiën: Zie begroting kerk

Beheren van exploitatie en onderhoud van de kerk
Het beheer van gebouwen staat los van het “beheer van de levende kerk”.

Kerkgebouw
Schreven we in een eerdere versie van het beleidsplan, dat er geen grote onderhoudswerkzaamheden op de planning stonden, er blijken wel de nodige investeringen in met name het kerkgebouw te zijn gedaan. Er zijn kunststof kozijnen geplaatst, er is geïnvesteerd in nieuwe verlichting in de kerkzaal, het jeugdhonk is opgeknapt, de verwarming in de consistorie en het jeugdhonk is vervangen. Op het jeugdhonk zijn nieuwe dakpannen gekomen. De kerkzaal zelf is voorzien van een tweetal beamers en een tweetal schermen, waardoor de liturgie voor iedereen zichtbaar digitaal gevolgd kan worden. Van de grote vergaderzaal is het dak vervangen. Inderdaad, deze investeringen waren niet begroot, maar als de gelegenheid zich voordoet, moet je die nemen. Gelukkig was er voldoende eigen vermogen om deze investeringen te kunnen bekostigen.

Er wordt nog een investering verwacht in het onderhoud/opnieuw betimmeren van de toren. Daarnaast loopt de levensduur van het mechaniek van de klok op zijn einde. Wij zijn ons er van bewust dat daarvoor zeker binnen de duur van dit beleidsplan in geïnvesteerd moet worden.

Er zal het komende jaar geen keuzes gemaakt worden over het samengaan met andere gemeenten, verplaatsing van de kerk of iets dergelijks. Eventueel afstoot van kerkgebouwen komt dus absoluut niet aan de orde.

Is er vanuit het idee van de gemeente om een meer evangelische inslag te krijgen, behoefte aan aanpassing van het gebouw (met stiltecentrum, open ruimte of iets dergelijks) dan zal hierover in de sfeer van het bouwfonds nader over gesproken moeten worden.

Voor het komende jaar staan geen grote onderhoudswerkzaamheden op de planning, naast de bovengenoemde verwachte investering in de toren. Vanzelfsprekend zullen er kosten gemaakt worden voor regulier onderhoud. Dit vergt op dit moment geen bijzonder financiële inspanningen.

Pastorie
De gemeente is vacant. De predikant heeft de deur van de pastorie achter zich dicht getrokken. De pastorie wordt thans verhuurd tegen een aantrekkelijke, marktconforme prijs. De huur komt ten goede aan de kerk, onderhoud gebouwen.

Op het moment dat er weer een predikant beroepen zou kunnen worden, kan de ambtswoning aangeboden worden. Daarbij zal op dat moment gekeken moeten worden naar het standpunt dat de kerkenraad in zal nemen over de woonplaats, of zelfs het woonhuis, van een te beroepen predikant en de behoefte aan woonruimte van een te beroepen predikant.

Zolang er de intentie is om een predikant aan te trekken, is er absoluut geen sprake van verkoop van de pastorie.

Financiën: Zie begroting bouwfonds

Personele aangelegenheden
De kerk heeft momenteel 1 koster in dienst (part time bezetting). De werkzaamheden rondom erediensten en vergaderingen worden door haar, samen met een aantal hulpkosters uitgevoerd. Het onderhoud van gebouw en tuin wordt, voor zover mogelijk, gedaan door vrijwilligers. Er is vooralsnog geen enkele intentie om dit beleid aan te passen.
Er worden geen grote financiële gevolgen verwacht.

Nu de gemeente vacant is, zal op basis van recente jaarcijfers een zogenaamde solvabiliteitsverklaring bij het RCBB aangevraagd worden, opdat de beroepingsmogelijkheden voor de toekomst duidelijk worden. Er kan op dat moment overwogen worden om tijdelijk een vacante gemeente te blijven.

Financiën: Zie begroting kerk

Administratie: financiële administratie, ledenadministratie en archiveren
Vanwege het steeds moeilijker kunnen vinden van vrijwilligers, zal de financiële verslaglegging worden uitbesteed aan een accountantskantoor, welke al de personeelsadministratie doet. De kosten die hiermee gemoeid zijn, wegen ons inziens ruim op tegen de druk van de tijd, onafhankelijk en correct administreren.

Ledenadministratie wordt door een vrijwilliger uit de gemeente uitgevoerd. Kosten die hiermee gemoeid zijn liggen in de sfeer van de kantoorkosten. Aandachtpunt is hierbij hoe de inwerkingtreding op plaatselijke niveau van de landelijke ledenregistratie plaats zal vinden.

Archiveren wordt in eigen beheer gedaan en bestaande systeem leidt niet tot aanpassing van beleid het komende jaar.

Financiën: Zie begroting
Overig:
Nvt

Samenstelling gemeente per april 2015

Dit zijn doopleden, belijdende leden en gastleden.

Leeftijd Aantal In procenten
0-12 jaar 116 17,682
13-25 jaar 114 17,378
26-40 jaar 91 13,871
41-55 jaar 164 25,00
56-70 jaar 104 15,396
>70 jaar 70 10,670
Totaal 656 100

Verdeling doop en belijdende leden.

Doopleden : 286 waarvan 129 vrouwen en 157 mannen
Belijdende leden : 277 waarvan 157 vrouwen en 120 mannen
____
In totaal : 563 leden

Beleidsplan van de Diaconie 2013-2017

Inleiding
In dit beleidsplan is weergegeven wat de taak is van de diaconie en welke werkzaamheden een diaken heeft. Daarnaast is kort aangegeven waarop de diaconie zich de komende jaren wil richten, namelijk het omzien naar elkaar en het zichtbaar zijn in de samenleving.

Organisatie
De diaconie handelt als een zelfstandig orgaan. De diaconie bestaat uit 6 leden en vergaderen ca. 8 keer per jaar. Deze diaken behoren tevens tot de kerkenraad. 1 diaken is lid van het moderamen en 1 diaken is namens de kerkenraad afgevaardigde bij de zendings- en evangelisatiecommissie. De diaconie kent de volgende functies: voorzitter, secretaris, penningmeester en lid. De leden van de diaconie verdelen in onderling overleg deze functies. De ambtstermijn van een diaken is 4 jaar.

Hoofdtaken diaconie
Het inzamelen van de gaven tijdens de eredienst.
Het instant houden van de mogelijkheid om voor gemeenteleden die door ziekte of anderszins moeilijk of niet naar de kerk kunnen komen, de diensten via de kerktelefoon of kabel te kunnen volgen. Tevens is de diaconie aanspreekpunt bij evt problemen.
Personenvervoer voor senioren en kerkleden die moeilijk naar de kerk kunnen komen.
Stimuleren van gemeenteleden om naar elkaar en mensen in hun omgeving, ook niet
kerkleden, om te zien bij eenzaamheid, ziekte, armoede, verdriet en andere zorgen zodat
niemand ongetroost leeft.
Gaven (geld) inzamelen ten behoeve van de diaconie en werelddiaconaat, beheren en vrijmoedig uitdelen aan diegenen die het nodig hebben.

Werkzaamheden diaken
Hoe wij de taken van de diaconie concreet gaan invullen is terug te vinden in het werkplan: “Taken van de diakenen”. Daarbij geven we onder meer aan waarom we het doen en hoe we het doen. Deze taken willen we jaarlijks verwoorden in ons werkplan en willen we elk jaar evalueren, zodat het werkplan actueel en haalbaar blijft.

Inkomsten en uitgaven diaconie
In de erediensten worden de geldelijke gaven van de gemeente door de diakenen
ingezameld. Een aantal collecten heeft als doel de diaconie. Andere inkomsten zijn die uit giften en renten.

De uitgaven van de diaconie bestaan hoofdzakelijk uit:
• Steunverlening. Met name organisaties vanuit een christelijke overtuiging de minder bedeelde en in moeilijkheden verkeerde medemens helpen in binnen en buitenland.
• Het diaconaal quotum. De afdracht aan het diaconaal quotum zijn bestemd voor diaconaal kerkenwerk, zoals diaconaal werk op provinciaal niveau, dienst in de samenleving en oecumene (het diaconale deel) en bovendien voor ondersteunende activiteiten die het diaconaal werk mogelijk maken, zoals communicatie en fondsenwerving, synodewerk en juridische zaken.

Werkplan 2014 “Taken van de diakenen”

Inleiding
De mensen helpen, dienen, dat is de opdracht die wij als diaken mogen uitvoeren. En dan moeten wij bij “diaken” niet alleen denken aan de leden van het “college van diakenen”, we mogen dat betrekken op alle leden van onze gemeente. De diaconale taken, het helpen, het zorgen voor, het delen van, kortom het dienen is een taak voor ons allen. Om echter de verantwoordelijkheid te bewaken zijn de diaconale taken bij de diakenen neergelegd, zoals dit verwoord is bij Efeziërs 4: 11-13

“En hij is het die apostelen heeft aangesteld, en profeten, evangelieverkondigers, herders en leraren, om de heiligen toe te rusten voor het werk in zijn dienst. Zo wordt het lichaam van Christus opgebouwd, totdat wij allen samen door ons geloof en door onze kennis van de Zoon van God een eenheid vormen, de eenheid van de volmaakte mens, van de tot volle wasdom gekomen volheid van Christus.”
Doormiddel van dit werkplan willen we de doelstellingen en taken vastleggen voor het jaar 2015.

Het inzamelen van de gaven tijdens de eredienst.
Tijdens de eredienst vervullen in de morgendienst 2 diaken en in de middagdienst 1 diaken hun ambtelijke taak. Mocht de middagdienst een bijzondere dienst zijn, dan is ook de reserve aanwezig. Dit gaat volgens een rooster. Elke zondag is er één diaken die de hele zondag dienst heeft. Deze is voor de middagdienst reserve en beheert die zondag de sleutels voor de kluis. Vrijwel elke eredienst (met uitzondering van bid- en dankstond) zijn er twee rondgangen. Hierbij gebruiken we de donker gekleurde collectezakken altijd voor de eerste rondgang. Na de eredienst moeten de inhoud van de collectezakken per rondgang worden opgeborgen in de hiervoor bestemde geldbakken. In de kluis ligt een notieblokje, waarop de collectes staan. Bij elke collecte dient het hierbij behorende briefje in de geldbak worden opgeborgen, en in de kluis worden geplaatst. Na de laatste eredienst moeten per rondgang de collectemunten worden geteld, en worden genoteerd op de hiervoor bestemde lijst. Na afloop van de maand dient deze lijst gezamenlijk met de munten naar Klaas Jilderda worden gebracht. De Kindernevendienst houdt een eigen inzameling welke apart dient te worden gehouden. Voor deze inzameling is er in de kluis een eigen geldbak. In de diensten tijdens bidstond en dankstond is er slechts 1 collecte.

Periodiek worden de collecten gestort bij de bank. Dit gebeurt in één storting om kosten te besparen. Er is binnen de diaconie één diaken aangewezen welke de stortingen verzorgt. Deze diaken voorziet de penningmeester van de specificatie. Vervolgens zal de penningmeester deze collecten nadat ook de hierbij behoorde opbrengst van collectemunten is ontvangen doorstorten naar de betreffende doelen.

Bij een trouwdienst zal één diaken, in onderling overleg vast te stellen, hun taak moet uitvoeren (1 collecte). Bij een afscheidsdienst zijn geen diaken aanwezig.

Kerktelefoon
Voor het instant houden van de mogelijkheid om voor gemeenteleden die door ziekte of anderszins moeilijk of niet naar de kerk kunnen komen, de diensten via de kerktelefoon of kabel te kunnen volgen, is er binnen de diaconie hiervoor een contact persoon aangewezen.
Deze contact persoon is het aanspreekpunt bij evt problemen. Het beamerteam verzorgt de technische realisatie binnen de kerk. Het huidige systeem van kerktelefoon via de kabel zal met de komst in de komende jaren gaan verdwijnen. Kabelnoord biedt na aanleg van de glasvezel voor onbepaalde tijd een overgangs oplossing via het digitale netwerk. In 2014 willen we ons oriënteren op doorgifte via internet. De diaconie vergoed aan de kerk 120 euro (10 euro per maand) voor de snellere internetverbinding welke gerealiseerd is voor kerktelefoon doeleinden. Het is gezien de kosten wel belangrijk dat de diaconie de gemeente bewust maakt dat wie regelmatig gebruik maakt van de kerktelefoon hiervoor ook een kleine bijdrage levert aan de diaconie.

Personenvervoer
De diaconie is belast met het personenvervoer voor senioren en kerkleden die moeilijk naar de kerk kunnen komen. Hiervoor is binnen onze gemeente momenteel geen belangstelling.
Wanneer dit wel het geval zou zijn, dan is het aan de diaconie om dit te organiseren.
Bij de bijzondere gezinsdiensten welke in ons kerkgebouw worden gehouden dient de diaconie ook het vervoer te organiseren van de gehandicapte gasten.

Communicatie en coachen
Het naar elkaar omzien is primair de taak van de gemeenteleden zelf. Daartoe dienen de diaken de gemeente om naar elkaar en mensen in hun omgeving, ook niet kerkleden, om te zien bij eenzaamheid, ziekte, armoede, verdriet en andere zorgen zodat niemand ongetroost leeft. Hierbij is het belangrijk dat de diaconie zich goed op de hoogte laat houden van de mogelijkheden voor de zwakkere in onze samenleving. Zoals het WMO loket en de voedselbank.

Giften en ondersteuning
De diaconie geeft elke maand een gift van € 25,00 aan de voedselbank. Mocht de situatie zich voordoen dat het noodzakelijk is om een gemeentelid te ondersteunen, dan zal dit altijd anoniem gebeuren. De ondersteuning zal contant worden uitgekeerd. Hiervoor zal in de administratie van de diaconie een bon worden opgenomen met hierop vermeldt het bedrag van de ondersteuning en de handtekeningen van diakenen. Zo blijft de ondersteuning ook in de administratie anoniem. In december wordt gekeken wat de financiële ruimte is, en dit besteedt aan giften.

Werelddiakonaat / Kerk in actie
De periodieke collecten voor het werelddiaconaat brengen specifiek onder de aandacht van de gemeente bijvoorbeeld folders/flyers, beamerpresentatie en het weekbulletin. Om kosten te besparen, willen in 2012 proberen het uitdelen van de folders & flyers te verminderen en mogelijk geheel te stoppen, en alleen nog gebruik te maken van de beamer en het weekbulletin.

Beleidsplan van de Zending- en Evangelisatiecommissie 2013-2017

Inleiding
In dit beleidsplan is weergegeven wat de taak is van de zendings- en evangelisatiecommissie en welke werkzaamheden er verricht worden. Daarnaast is kort aangegeven waarop de commissie zich de komende jaren wil richten, namelijk het bewust maken van de gemeente van haar missionaire opdracht in binnen en buitenland.

Organisatie
De commissie handelt als een zelfstandig orgaan welke onder toezicht en verantwoordelijkheid van de Diaconie staat. De commissie bestaat uit 6 leden en vergaderen ca. 6 keer per jaar. Deze vergaderingen worden bijgewoond door een afgevaardigde van de diaconie of er wordt na de vergadering gerapporteerd aan de diaconie, doormiddel van een afschrift van de notulen. De diaconie doet verslag van wat er binnen de commissie gebeurt aan de kerkenraad. De commissie kent de volgende functies: voorzitter, secretaris, penningmeester en lid. De leden van de commissie verdelen in onderling overleg deze functies. De Ambtstermijn van een commissielid is 4 jaar.

Hoofdtaken zendings- en evangalisatiecommissie
Het inzamelen van de zendingsbijdrage.
De gemeente betrokken houden bij het zendings- en evangelisatiewerk.
Het organiseren van de voor- en najaarszendingszondag een zendingszondag.
Het organiseren van een evangelisatiedienst (tentdienst/openluchtdienst etc).
Het organiseren van het kinderkerstfeest.

Werkzaamheden van de commissie
Hoe wij de taken van de commissie concreet gaan invullen is terug te vinden in het werkplan: “Taken van de zendings- en evangelisatiecommissie”. Daarbij geven we onder meer aan waarom we het doen en hoe we het doen. Deze taken willen we jaarlijks verwoorden in ons werkplan en willen we elk jaar evalueren, zodat het werkplan actueel en haalbaar blijft.

Inkomsten en uitgaven zendings- en evangalisatiecommisie
De grootste bron in van inkomsten zijn de zendingsbijdragen welke worden ontvangen van gemeenteleden. Daarnaast worden zijn er enkele speciale zendingscollectes waarvan er 1 of 2 niet doorgezonden worden en door de commissie zelf besteed kunnen worden. Voor het kinderkerstfeest is nog een lijstcollecte. Andere inkomsten zijn die uit giften en renten.

De uitgaven bestaan hoofdzakelijk uit:
• Het ondersteunen van zendings- en evangelisatieprojecten in de regio en van kerk in actie.
• Ondersteuning van projecten binnen de gemeente met een evangelisch karakter
• Giften

Werkplan 2015 “Taken van de Zendings- & Evangelisatiecommissie”.

Inleiding
Om Jezus te verkondigen heeft de gemeente een missionaire opdracht, zowel in eigen omgeving als elders in de wereld. Ter ondersteuning van die opdracht heeft de kerkenraad een zendings- en evangelisatiecommissie ingesteld. Deze verricht haar taken onder haar verantwoordelijkheid. De commissie brengt m.n. het zendingswerk buiten Nederland onder de aandacht.

Als gemeente zijn we geroepen tot getuigenis en dienst aan hen die het Evangelie niet kennen of daarvan vervreemd zijn. Dit klinkt door in het door Jezus Christus zelf gegeven zendingsbevel uit Mattheus 28:19;
“Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb”.

De commissie stelt zich tot taak de gemeente bewust te maken van haar missionaire opdracht en het stimuleren van dit proces van bewustwording door ontplooien van diverse activiteiten om het zendingswerk onder de aandacht te brengen en de betrokkenheid van de gemeente te verhogen zodat deze gaat: Meebidden, Meeleven, Meegeven.
Doormiddel van dit werkplan willen we de doelstellingen en taken vastleggen voor het jaar 2015.

Giften en ondersteuning
De commissie verdeelt de binnengekomen gelden over zendings- en evangelisatieprojecten in regio en eigen kerk. Ook gaat er een aanzienlijke bijdrage naar projecten van kerk in actie
Aan het eind van het jaar worden de resterende gelden toebedeeld aan zendings- en evangelisatiedoeleinden.
De Z & E commissie ondersteunt via de stichting Compassion een jongetje uit Nicaragua

Werelddiakonaat /Kerk in actie
De zendingscollecten de 2 zondagen van te voren onder de aandacht brengen van de gemeenteleden met behulp van beamer en het weekbulletin, in dien nodig kunnen er flyers besteld worden om uit te delen.
Na afloop van de voor- en najaarszendingszondag is er koffiedrinken voor de gemeente, dit wordt in zijn geheel geregeld en bekostigd door de commissie.

Openluchtdienst / tentdienst
Eén keer per jaar het organiseren van een tentdienst of openluchtdienst.
De tentdienst wordt in samenwerking met de Chr Geref Petrusgemeente georganiseerd en deze is op de zondag aansluitend aan het dorpsfeest. Er wordt een commissie gevormd met 2 leden van de Petrusgemeente en 2 leden van onze commissie, deze commissie bereidt de dienst voor. De hele commissie helpt op de dag van de tentdienst mee om de tent klaar te maken voor de dienst en na afloop samen opruimen.
In het jaar waarin er geen dorpsfeest wordt georganiseerd door het Oranjecomité houden we een openluchtdienst op de Brink, bij slecht weer wordt er uitgeweken naar de kerk. Deze dienst is meestal op de 3e of 4e zondag in juni.

Kinderkerstfeest
In het najaar organiseren 2 commissieleden samen met enkele afgevaardigden van de kindernevendienst alles rondom het kinderkerstfeest. Er wordt een invulling gegeven aan de kinderkerstviering. Alle kinderen die lid zijn van de kerk van groep 1 t/m 7 krijgen bij de kerstviering een herinneringsboekje. Ook de jongere kinderen krijgen een aardigheidje in hun kersttasje. De kinderen van groep 8 krijgen een bijbel.
Tijdens de adventperiode wordt met alle kinderen van de basisisschool tijdens de kindernevendienst de kinderkerstviering voorbereid. De Z & E comm. helpt indien nodig met het opbouwen van de kerstboom en de kerststal. Om het kinderkerstfeest te kunnen bekostigen wordt er een lijstcollecte gehouden bij gemeenteleden van de kerk.

Beleidsplan Jeugdraad 2013-2017

Inleiding
In dit beleidsplan is weergegeven wat de taak is van de jeugdraad en welke werkzaamheden de jeugdraad heeft.

Doelstelling
Het evangelie van Jezus Christus, op een naar leeftijd aangepaste manier, overbrengen op de jeugd.

Organisatie
De jeugdraad is een overkoepelend orgaan met verschillende zelfstandig werkende commissies. De jeugdraad bestaat uit de 2 jeugdouderlingen, een secretaris en een afgevaardigde uit elke commissie. De jeugdraad vergadert 2 á 3 keer per jaar, de verschillende commissies naar behoefte. De jeugdouderlingen behoren tevens tot de kerkenraad. De jeugdouderlingen verdelen in onderling overleg de functies. De ambtstermijn van een jeugdouderling is 4 jaar. De commissies die werkzaam zijn in het jeugdwerk zijn: oppas, kindernevendienst, tienerdienst, catechese en clubs

Actieplan
Oppas: Elke week is er kinderoppas aanwezig

Kindernevendienst: jongste groep (basisschool gr 1t/m 4) – elke week
oudste groep (basisschool 5t/m8) – 1X per 2 weken

Tienerdienst: voortgezet onderwijs – 1 X per 2 weken

Catechese: vanaf 12 jaar – in de vorm van huiscateches. 1 X per 2 weken.

Clubs: leeftijd 12 t/m/16 jaar – 1 X per 2 weken

Daarnaast zorgt de jeugdraad voor de invulling van 6 jeugddiensten per jaar.

Werkplan Jeugdraad

Jeugdouderlingen
Er zijn 2 jeugdouderlingen. De ene jeugdouderling is de coördinator en contactpersoon voor de kindernevendienst/tienerdienst/catechese en de ander voor de oppas en de clubs. Zij zijn de contactpersonen naar kerkenraad en bezoeken dan ook de kerkenraadsvergaderingen. Verder regelen en coördineren zij alles wat betrekking heeft op het jeugdwerk en zorgen zij, desnoods in samenwerking met anderen, voor de invulling van de startdienst, slotdienst en andere jeugddiensten. Inventariseren de behoefte aan nieuwe leiding in de verschillende commissies en gaan indien nodig zelf op zoek of geven dit door aan de vacaturecommissie.

Oppas
Elke week is er, in de morgendienst, kinderoppas voor de kinderen van 0 tot 4 jaar. In overleg kan dit aangepast worden.

Kindernevendienst
Elke week is er kindernevendienst voor de kinderen van groep 1 t/m 4, en om de week voor groep 5 t/m 8. De methode die wordt gebruikt is : “Vertel het maar”. Eén keer per jaar wordt er door de kindernevendienst in samenwerking met de basisscholen uit de regio en het gezin, de Kerk/school en gezinsdienst georganiseerd. Met de kerst wordt in samenwerking met de zending en evangelisatiecommissie het kinderkerstfeest georganiseerd.

Tienerdienst
1 X per 2 weken is er tienerdienst. Materiaalkeuze: methode kindernevendienst “Vertel het maar”. Jongerenpagina aangevuld met eigen inbreng. Muziekbegeleiding: You tube.

Catechese
Elke even week is er catechese. Leeftijd vanaf voortgezet onderwijs. Aan het begin van het seizoen worden, tijdens een vergadering, de groepen samengesteld. De materiaalkeuze bepaald. Elke groep gebruikt zijn eigen materiaal. Dit heeft te maken met de persoonlijke voorkeur van de catecheseleiding Momenteel draaien er 4 groepen. Aan het eind van het seizoen wordt er een evaluatievergadering gehouden.

Clubs
Elke oneven week is er club. Leeftijd vanaf groep 8 t/m ±16 jaar. Momenteel draaien er 6 groepen. Op een clubavond wordt er begonnen met een bezinningsstukje naar keuze, waarna men verdergaat met ontspanning. 1 X per 2 jaar is er een clubweekend. Met de kerst wordt er een speciale avond georganiseerd. 1 X per jaar is er een gezamenlijke flessen en potgrondactie met de andere kerk ter plaatse, voor een goed doel, welke in onderling overleg wordt uitgezocht. De clubraad vergadert ±1 X per 6 weken.

De uitgaven van de verschillende commissies, behalve de clubraad, worden gedeclareerd bij de penningmeester van de kerk. De clubraad heeft zijn eigen penningmeester, welke elk jaar een financieel verslag uitbrengt.

Dit alles komt samen in de jeugdraad, welke 2 of 3 keer per jaar vergadert.