Bewaarbulletin 23 juli t/m 3 september 2023

Kanselbericht

Op 16 juli 2023 heeft de Here tot Zich genomen broeder

Eelke de Jong

op de leeftijd van 81 jaar .
Het afscheid heeft vrijdag 21 juli plaatsgevonden.
Wij wensen zijn vrouw Jitske, de kinderen Nynke en Erik en de kleinkinderen veel sterkte en Gods troostvolle nabijheid toe.

 

● Dienst 13.45 zondag 23 juli a.s.
Voorganger: Ds. A.J.J. van Vliet, Leeuwarden.
Collectes: 1e Kerk, 2e onderhoud gebouwen.
Koster: Klaas Jilderda.
Organist: Bauke Talsma.
Beamer: Henk Rozema.
Ouderling van dienst: Reina Boom.
Diaken: Wilma Kooistra.
Lector: Anneke Bijlsma.

● Dienst 9.30 zondag 30 juli a.s.
Voorganger: Mw. G. Krol-van der Vinne, Dokkum.
Collectes: 1e Diaconie, 2e kerk.
Koster: Henk Dijkstra.
Beamer: geen.
Ouderling van dienst: Gerrie Visser.
Diaken: Eelke Dijkstra.
Lector: Sandra Annema.

● Dienst 11.00 zondag 6 augustus a.s.
Voorganger: Mw. G. Hovius-Dijkstra, Oentsjerk.
Collectes: 1e Kerk, 2e onderhoud gebouwen.
Koster: Gepke Feddema.
Beamer: geen.
Ouderling van dienst: Klaas of Trieny Jilderda.
Diaken: Eelke of Wiepie Dijkstra.
Lector: Anneke Wolters.

● Dienst 11.00 zondag 13 augustus a.s.
Voorganger: Ds. E. van der Veer, Ferwerd.
Collectes: 1e KIA Zending, 2e onderhoud gebouwen.
Koster: Anne Woudstra.
Organist: Nienke van der Heide.
Beamer: geen.
Ouderling van dienst: Hendrik Westra.
Diaken: Marten of Tiny van der Ploeg.
Lector: Christine Deinum.
In deze dienst zal br. Anne Marinus afscheid nemen van de kerkenraad.

● Dienst 9.30 zondag 20 augustus a.s.
Voorganger: Mw. R. van der Wal-van Akker, Morra.
Collectes: 1e Diaconie, 2e Onderhoud gebouwen.
Koster: Gepke Feddema.
Organist: Bauke Talsma.
Beamer: geen.
Ouderling van dienst: Anne Woudstra.
Diaken: Wilma Kooistra.
Lector: Klaas Steegstra.

● Dienst 9.30 zondag 27 augustus a.s.
Voorganger: Ds. D.C. Hellinga, Urk.
Collectes: 1e Eigen jeugd, 2e onderhoud gebouwen.
Koster: Kees van der Ploeg.
Beamer: geen.
Ouderling van dienst: Liesbeth Rozema.
Diaken: Henk Rozema.
Lector: Trieny Jilderda.

● Dienst 9.30 zondag 3 september a.s. Voorbereiding Heilig Avondmaal.
Voorganger: Pastor M. Folbert-v.d.Heijden, Ternaard.
Collectes: 1e KIA Werelddiaconaat, 2e onderhoud gebouwen.
Koster: Gepke Feddema.
Beamer: Henk Rozema.
Ouderling van dienst: Tjitske van Dijk.
Diaken: Eelke Dijkstra.
Lector: Tineke Haisma.

● Dienst 11.00 zondag 10 september a.s. Heilig Avondmaal.
Voorganger: Ds. E. van der Veer, Ferwerd.
Collectes: 1e Kinderen en jongeren, 2e onderhoud gebouwen.

Berichten weekbulletin 10 september inleveren voor vrijdagmorgen 8 september voor 10.00 uur op Haaijehoeke 8, tel. 421063 of via de mail: weekbulletin@pknbroeksterwald.nl.

Kerkboeket en bloemengroet:
Het kerkboeket gaat, met een groet van ons allen, naar het 40-jarig bruidspaar Br. Pieter en Zr. Tietie Zijlstra-Holwerda, P. Durksstrjitte 9.
Ook ging er een bloemengroet naar Zr. Annie Sjoerdstra-Wiersma, Rondweg Noord 54-A09, Dokkum.(79 jaar) en naar Zr. Klaske Koonstra-Kooistra, Mr. Hamstrjitte 18. (80 jaar).

● De kerkenraad vergadert maandag 4 september om 19.45 uur.

Verjaardagen deze periode:
24 juli Zr. J. Veenstra- van der Veen, Meekmastrjitte 12, 9108 MT Broeksterwâld (82 jaar).
26 juli Zr. A. Eisma-Veenstra, Nij Tjaerda 35, 9104 KA Damwâld (85 jaar).
5 augustus Br. D. Wolters, Meekmastrjitte 5, 9108 MS Broeksterwâld (84 jaar).
7 augustus Br. H. van der Veer, Haadwei 52, 9108 MB Broeksterwâld (85 jaar).
8 augustus Br. A. Visser, Master Woudstrastrjitte 1, 9108 MJ Broeksterwâld (86 jaar).
17 augustus Zr. D. Rosier-Reitsma, Ds. Feitsmawei 1B, 9108 NE Broeksterwâld (81 jaar).
18 augustus Br. A. Visser, Auke Jansstrjitte 17, 9108 NB Broeksterwâld (75 jaar).
24 augustus Zr. J. de Jong-Halbesma, Kavelwei 41B, 9108 MD Broeksterwâld (81 jaar).
26 augustus Zr. F. Huizenga-Raap, Haadwei 168, 9104 BL Damwâld (81 jaar).
5 september Zr. A. van der Zwaag-van der Galiën, Master Woudstrastrjitte 15, 9108 MJ Broeksterwâld (79 jaar).
Alvast, met een groet van ons allen, van harte gefeliciteerd!

Tanksizzing:
“Graach wolle wy eltsenien betankje dy’t op hokker wize dan ek omtinken jûn hat oan ús 40-jierrich houliksjubileum, it hat ús tige goed dien”,
Sjoerd en Geartsje.

Gemeentemeeleven:
Hierbij willen we jullie laten weten dat Nico donderdag thuis is gekomen, en dat hij thuis mag herstellen. Hij voelt zich goed. Aanstaande woensdag moeten we weer naar Nijmegen voor controle en waarschijnlijk Krijgen we dan ook de uitslag van de operatie…. Wij zijn de Here dankbaar en bidden voor aanstaande woensdag.
Groeten van Cecilia, Nico, Sophie en Ruben.

Mededeling verjaardagsfonds:

Net zoals de voorgaande jaren, worden tijdens de bouwvak geen kerkboeketten bezorgd op zondag 6, 13, 20 en 27 augustus. Wel worden door de week bloemen bij zieken en jarigen bezorgd.

Nog even een herinnering:
Vanaf 2023 komt het verjaardagsfonds 1 x per jaar per gezin aan de deur i.p.v. bij elke verjaardag per kerkelijk lid.
Naast contant betalen in collectebus aan de deur is het nu ook mogelijk om via een QR code te betalen.

U kunt er ook voor kiezen om elk jaar een vast bedrag te storten op bankrekening
NL96 RABO 03 1990 0738 t.n.v. verjaardagsfonds ovv je eigen naam en adres. In dit geval komt er niemand meer bij u aan de deur. Dit heeft onze voorkeur.
Wanneer u kiest voor 1 x per jaar een bedrag te storten op de bankrekening, zou u dit dan door willen geven aan:

Jan en Dukke de Bruin | janendukke@hotmail.com | 06 34 219 559
Corrie Marinus | c.marinusbrandsma@gmail.com | 06 12 291 955

Koffiedrinken: zondag 6 augustus is er vanaf 10.00 uur vooraf aan de dienst en zondag 3 september na de dienst gelegenheid om met elkaar in de kerk koffie te drinken met iets lekkers erbij.

Liturgie:
“Geen pauze in de strijd….”.

Vóór de dienst: Opw 576.
En met orgel: “Bijeengeroepen” (mel. Lied 675).

Bijeengeroepen uit onze huizen,
Elk met zijn eigen levenslied,
Zijn wij gekomen om weer te dromen
Van wat God in ons mensen ziet.
Wij willen zingen van alle dingen,
Roepen uit donker, roepen om leven,
Roepen om licht om Gods woorden te zien.
God zal ons horen, Hij schenkt het leven,
Hij zal ons vragen antwoord te geven,
Samen te leven in Zijn gloria.

Bijeengekomen, woord in ons midden,
Samen zijn wij hier in Gods huis.
Kleinen en groten, niemand verstoten;
Voor wie God zoekt is hier een thuis.
Bidden en danken, stilte en klanken,
Met elkaar delen, één zijn met velen
En zingen keer op keer: ‘Jezus is Heer !’
Jong en oud samen zingen nu ‘amen’,
God in ons midden, verhoor ons bidden,
Heel Uw gemeente zingt: ‘Halleluja !’

Welkom en mededelingen.
Zingen: Lied (psalm) 98: 1 en 3.
Bemoediging en groet.
Lied (psalm ) 100: 2 en 4.
Gebed.
Gods leefregels.
Zingen: Lied (psalm) 119: 63 en 65.
Bijbellezing: Efeziërs Efez 6: 10-18.
Lied 755.
Preek: “Er is geen verlof tijdens de strijd” (Prediker 8: 8 NBG-vertaling)
We luisteren naar lied 704
Zingen: Gezang 474 (LvdK 1973)
Gebeden.
Collecte.
Slotlied: Lied 302
Zegen.
Lied 212 Evang. Liedb.

Kindernevendienstvakantie.
Beste kinderen, in de zomervakantie is er geen kindernevendienst.  Na de vakantie hopen we jullie allemaal weer te treffen. Natuurlijk hopen we wel dat jullie ook in de vakantie gewoon in de kerk komen. En dan blijven jullie dus bij heit en mem, pake en beppe, grote broer/zus of met wie je ook komt. Achter in de hal liggen voor jullie kleurplaten, puzzels en kleurpotloden klaar etc. Die kun je meenemen de kerk in, voor tijdens de kerkdienst. Wil je niet vergeten om de kleurpotloden wel weer terug te leggen? Fijne zomervakantie en we zijn benieuwd naar jullie vakantiebelevenissen. Komen jullie die op 3 september allemaal vertellen?
Groetjes van Jelkje, Baukje,  Fokje S, Fokje V, Gerrie, Tjitske, Sjoukje, Roelie, Petra.

 

Dit vind je misschien ook leuk...