Categorie: Diversen

ôfskiedstsjinst Tjerk Visser

Altyd rom sicht oer it fjild hân. As it libben in lijen wurdt, dyn deistich libben net mear as libjen fielt. Nei in tiid fan berêsting...

Actie Dankstond voor de voedselbank

Als opkreaskommisje willen we dit jaar toch de actie voor de voedselbank organiseren. Anders dan anders omdat in deze vreemde tijd alles anders is. Vooral nu...