Categorie: Nieuws

ús Krystwinsk oan jo

Dêrjinsen yn ‘t bûthús, sa dûnker en kâld, kaam ienris de lytse Hear Jezus te wrâld. Dêr skynde in stjerre, sa wûnder en rea. De lytse...

Belangrijk nieuws!!

Er is de laatste tijd veel gesproken over hoe de ‘ratteljende deade bonkjes wer ien gehiel wurde kinne’. Dit kwam zowel op de avonden van het...