Categorie: Overig nieuws

ús Krystwinsk oan jo

Dêrjinsen yn ‘t bûthús, sa dûnker en kâld, kaam ienris de lytse Hear Jezus te wrâld. Dêr skynde in stjerre, sa wûnder en rea. De lytse...

Belangrijk nieuws!!

Er is de laatste tijd veel gesproken over hoe de ‘ratteljende deade bonkjes wer ien gehiel wurde kinne’. Dit kwam zowel op de avonden van het...

GROW tienerweekend

GROW Tienerweekend Een weekend lang kamperen tussen de koeien met een grote groep tieners en leiders. Tijdens het weekend zullen er veel dynamische activiteiten plaatsvinden: Quad...

Grut húsbesyk

Grut húsbesyk Grifformearde tsjerke Broeksterwâld-de Falom “Hoe ‘t ratteljende deade bonkjes wer ien gehiel wurde kinne” Liket it jimme ek nijsgjirrich om hjir as gemeente mei...