Contact

Adres van de kerk:
Ds. Feitsmawei 2
9108 NG Broeksterwâld
T: 0511 421338
Adres dominee:
vacant

Gironummer NL42INGB0000863534 t.n.v. Boekhouding Gereformeerde Kerk Broeksterwoude
Rabobanknummer NL35RABO0343315114 t.n.v. Gereformeerde Kerk Broeksterwoude

 Functie E-mail Contactpersoon Telefoonnr.
Beamerbroeders beamer@pknbroeksterwald.nl O. Visser 0511 422219
Diaconie diaconie@pknbroeksterwald.nl A. Hellinga 0511 423235
Dominee vacant vacant
Evangelisatie evangelisatie@pknbroeksterwald.nl W.T. Rozema 06 29125801
Geandewei geandewei@pknbroeksterwald.nl S. Annema – Kientz 06 45881620
Geandewei bezorging J. Wolters 0511 422144
Jeugd(raad) jeugd@pknbroeksterwald.nl T. van Dijk 06 44596754
Kerkenraad kerkenraad@pknbroeksterwald.nl G. Visser 06 23201177
Kerkrentmeesters kerkrentmeester@pknbroeksterwald.nl A. Woudstra 0511 424174
Kindernevendienst knd@pknbroeksterwald.nl J. Bloem – vd Schaaf 0511 422081
Kinderoppas kinderoppas@pknbroeksterwald.nl G. Berends – v. Alebeek 0511 425559
Kosters koster@pknbroeksterwald.nl G. Feddema 0511 421038
Ledenadministratie ledenadministratie@pknbroeksterwald.nl A. Bloem – Dijkstra 0511 423801
Organisten organist@pknbroeksterwald.nl
Penningmeester penningmeester@pknbroeksterwald.nl C. Deinum – Kloosterman 0511 476871
Preekvoorziening preekvoorziening@pknbroeksterwald.nl T. Jilderda -vd Zwaag 0511 422706
Scriba scriba@pknbroeksterwald.nl E. Rozema – Visser 0511 424334
Sprank sprank@pknbroeksterwald.nl A. Jellema – Beerda 0511 447550
Website website@pknbroeksterwald.nl O. Visser 0511 422219
Weekbulletin weekbulletin@pknbroeksterwald.nl F. Jilderda 0511 421063
Zendingscommisie zending@pknbroeksterwald.nl idem diaconie