Diaconie jaarplan

Jaarplan 2024 Diaconie en Zending PKN Broeksterwâld – de Falom

Inleiding
Voor u ligt het jaarplan van de diaconie en zendingscommissie van PKN Broeksterwâld – de Falom. In dit jaarplan nemen we u mee in de diaconale en zendingsactiviteiten voor dit jaar. Zoals in het beleidsplan verwoord werkt de diaconie vanuit de gedachte van Efeziërs 4: 11-13:
“En Hij is het die apostelen heeft aangesteld, en profeten, evangelieverkondigers, herders en leraren, om de heiligen toe te rusten voor het werk in zijn dienst. Zo wordt het lichaam van Christus opgebouwd, totdat wij allen samen door ons geloof en door onze kennis van de Zoon van God een eenheid vormen, de eenheid van de volmaakte mens, van de tot volle wasdom gekomen volheid van Christus.”
Om deze eenheid te vormen zijn de dienende taken en ambities van de diaconie hieronder omschreven. Maar eenheid vormen kunnen we natuurlijk niet alleen dus vragen we jullie allemaal om ons te helpen met daden, gaven en gebed.

College van diakenen en zendingscommissie
Het college van diakenen bestaat momenteel uit 9 leden. Een deel hiervan zijn echtparen die gezamenlijk hun ambt uitvoeren. Het college bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester (geen zitting in de kerkenraad) en algemene leden. Dit jaar ontstaat er 1 vacature welke opnieuw ingevuld moet worden.

Jaarlijks terugkeren taken
Inzameling van de gaven tijdens de diensten. In de dienst zijn gewoonlijk 2 collectes, het doel van de betreffende week staat altijd vermeld op het weekbulletin.
Ouderen vervoer. Wanneer gewenst kunnen degenen die geen vervoer hebben gebruik maken van vervoer naar de kerk en weer naar huis.
Tijdens de avondmaalsvieringen verzorgen de diakenen de rondgang van brood en wijn.
Verstrekken van collectemunten. Deze munten kunnen op de eerste maandag van de maand opgehaald worden in de kerk.

Activiteiten
Ook voor 2024 staan er weer een aantal activiteiten en aandachtspunten gepland. In willekeurige volgorde nemen we jullie hierin mee.

ZWOE ring Dokkum
Vanuit Broeksterwâld – de Falom zijn we aangesloten bij ZWOE ring Dokkum. Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking. Jaarlijks zijn er een aantal vergaderingen welke bijgewoond worden. Deze vergaderingen versterken de lokale binding in Noordoost Fryslân. Vanuit ZWOE ring Dokkum is een project opgezet “Fryslân foar Moldavië”. Als kerk hebben we een intentieverklaring getekend om bij te dragen aan dit project voor de komende 3 jaar. Dit jaar gaan we hier aandacht aan besteden.

Zendingszondagen
Ook dit jaar zijn er twee zendingszondagen. Doel is dit jaar één van deze zondagen uitgebreid te “vieren” met sprekers, een maaltijd en/of een activiteit. Naast de zendingszondagen zal er vanuit Kerk in Actie aandacht zijn voor de zending. Dit jaar is er ook aandacht en ondersteuning voor de plaatselijke World Servans groep.

Pasen, omzien naar elkaar
Rond Pasen willen we een passende activiteit organiseren met als doel: omzien naar elkaar.

Kerstattenties
Jaarlijks worden vanuit de diaconie kerstattenties uitgedeeld aan ouderen, alleenstaanden en zieken. Deze attenties geven de mogelijkheid om even een praatje met elkaar te hebben of ter bemoediging. Een bakje koffie drinken met iemand die je eigenlijk niet zo goed kent kan soms meer betekenen dan jezelf soms verwacht.

Collectes, giften, spaardoosjes
Voor 2024 is het collecterooster opgesteld, de opbrengsten ten behoeve van de diaconie en zending worden aan de betreffende doelen afgedragen. Daarnaast wordt aan het eind van het jaar door de diaconie een lijst opgesteld met aanvullende giften, je kunt hierbij denken aan lokale initiatieven, zorg voor armen, zendingsdoelen, e.d. Bij bijzondere gebeurtenissen kan en extra collecte worden aanbevolen, bijvoorbeeld bij rampen of oorlog.

Ambities
In 2024 willen we de financiële administratie vereenvoudigen en structureren. Ook gaan we kijken of modernere manieren van doen van giften mogelijk is, bijvoorbeeld door middel van een QR-code zodat het ook online makkelijker is om een gift te doen.
Omzien naar elkaar is de manier om de kerk te laten bloeien. De diaconie gaat een aantal momenten en activiteiten organiseren om dit te bevorderen. Dit kunnen we niet alleen, helpen jullie mee?
Via het weekbulletin, de Sprank, Geandewei en online gaan we aandacht besteden aan de doelen waarvoor ingezameld wordt. Op deze manier willen we meer betrokkenheid bij de doelen creëren.
Vanuit omringende kerken, gemeente Dantumadiel, of lokale organisaties worden geregeld initiatieven opgezet die raakvlak hebben met de diaconie of zending. Deze initiatieven worden door ons beoordeeld en daar waar nodig en zinvol schuift de diaconie zoveel als mogelijk aan.