Evangelisatie werkplan

Werkplan 2024

“Taken van de Evangelisatiecommissie”.

Inleiding
Doormiddel van dit werkplan willen we de doelstellingen en taken vastleggen voor het jaar 2024.

Maar eerst een terugblik op 2023 en een stukje 2022

In het late najaar van 2022 werd duidelijk dat Sound of Faith had laten weten dat zij de kerstnachtdienst niet konden organiseren. Gemeenteleden van de Petrusgemeente hebben toen samen met de evangelisatiecommissie de organisatie van deze dienst opgepakt. Uit beide kerken zijn muzikale gemeenteleden gevraagd om mee te werken. Anneke Ypma, Wendy vd Velde, Sandra Annema, Jannie Annema, Eelke (een gastgitarist) en Ronald Postema hebben de dienst muzikaal en met zang begeleid. Jaap Klimstra had de leiding tijdens de dienst. Thema was Jezus, de Vredevorst.
De Petruskerk was goed gevuld op kerstavond.
Op zondagavond 2 juli hebben we op De Brink een openluchtdienst gehouden. Samen met voorganger Errit vd Heide hebben we de dienst voorbereid. Klaailud uit Reitsum verzorgde muziek en zang. De opbrengst van de kollekte is naar World Servants Broeksterwald gegaan.
Helaas kwam er net voor de dienst begon een dusdanige regenbui dat de elektronika met plastic dekjes beschermd moest worden. We begonnen dus ietsje later, maar hadden daarna een mooie dienst met elkaar (zo’n 120 bezoekers). Door dreigende luchten na afloop met elkaar snel alles opgeruimd en in de kerk nog nagepraat onder genot van een bakje koffie.

De grote activiteiten die voor 2024 op de planning staan, zijn in ieder geval de tentdienst op 16 juni. De eerste contacten over de invulling van de dienst hebben we ondertussen gehad.
In Damwâld de gezamenlijke Paas- en kerstvieringen.

Evangelisatiecommissie
De evangelisatiecommissie bestaat uit 2 leden, samen overleggen we over de invulling van onze taken. Per activiteit vragen we hulp van gemeenteleden bij praktische zaken. Hier en daar hebben we mensen gepolst of ze structureel lid van de commissie willen worden, maar dan werd er aangegeven dat men die verplichting liever niet aanging, maar projectmatig graag wil bijspringen. En dat inderdaad ook doen.

Verspreiding Elisabethbodes
Op een 20-tal adressen in het dorp wordt de Elisabethbode 2 a 3 wekelijks bezorgd, ook worden er telkens een aantal exemplaren op de leesplank in de kerk gelegd. Er zijn 2 vaste bezorgers, een van hen is momenteel ziek. In afwachting of hij bezorging weer op zich kan nemen, worden deze EB’s nu door een commissielid bezorgd.

Openluchtdienst / tentdienst
Eén keer per jaar het organiseren van een tentdienst of openluchtdienst.
De tentdienst wordt in samenwerking met de Chr Geref Petrusgemeente georganiseerd en deze is op de zondag aansluitend aan het dorpsfeest. Er wordt een commissie gevormd met 2 leden van de Petrusgemeente en 2 leden van onze commissie, deze commissie bereidt de dienst voor. O.l.v. deze commissie helpen vele vrijwilligers op de dag van de tentdienst mee om de tent klaar te maken voor de dienst, wordt er na de dienst een bakje koffie geserveerd en vervolgens alles weer opgeruimd.
In het jaar waarin er geen dorpsfeest wordt georganiseerd door het Oranjecomité houden we een openluchtdienst op de Brink, bij slecht weer wordt er uitgeweken naar de kerk.
Deze dienst is meestal op de 3e of 4e zondag in juni.

Interkerkelijke Paas- en Kerstviering met de kerken uit Damwâld
Op paasmaandag en 2e kerstdag wordt er ’s ochtends in de sporthal te Damwâld een interkerkelijke dienst gehouden, georganiseerd door een commissie met daarin afgevaardigden namens de Benedictus kerk, PKN Damwâld en Doopsgezinde kerk allen uit Damwald en PKN Broeksterwald/De Falom.
Naast deze diensten wordt er ook telkens een flyer uitgebracht die in alle 3 de dorpen huis-aan-huis wordt bezorgd.
Onze gemeente is nu vertegenwoordigd door Cecilia Steringa. Cecilia is op projectbasis lid van de commissie en kan indien nodig ondersteund worden door de commissie.

Kerstnachtdienst
Elk jaar wordt er voor de inwoners van Broeksterwâld en De Falom op 24 december een Kerstnachtdienst georganiseerd. Deze dienst wordt bij toerbeurt georganiseerd door het koor Ta Gods Eare, gospelgroep Sound of Faith en een commissie met vertegenwoordigers van de Petrusgemeente en onze kerk. In 2020 is de Kerstnachtdienst door de beide kerken georganiseerd, in 2021 had Ta Gods Eare de organisatie op zich genomen maar kon de dienst door Corona niet plaats vinden. Er is toen last minute een onlinedienst in elkaar gezet door enkele dorpsgenoten. In 2022 is de dienst door de beide kerken georganiseerd. Op 23 december 2023 organiseert Ta Gods Eare de kerstnachtdienst in de de PKN-kerk. In 2024 is Sound of Faith aan de beurt om de organisatie op zich te nemen.

Advents- en kersttijd
Voor de kindernevendienst is de advent en kerstperiode een drukke tijd. Tijdens advent komen er vaak meer kinderen naar de kindernevendienst. En ook het kinderkerstfeest wordt voorbereid. Dit jaar is het kerstfeest geheel door de kindernevendienst georganiseerd.
De evangelisatiecomm. zorgt ervoor dat de kerstboom en de kerststal in de kerk worden geplaatst en in januari weer worden opgeruimd. Om het kinderkerstfeest te kunnen bekostigen wordt er een lijstcollecte gehouden bij gemeenteleden van de kerk. Deze collecte wordt georganiseerd door de Evangelisatiecommissie. De bijbels die de kinderen van groep 8 krijgen worden ook uit deze collecte betaald. In 2023 zijn er 15 gemeenteleden op pad geweest om te kollekteren voor het kinderkerstfeest.
In december wordt op alle adressen waar gemeenteleden wonen de Elisabethbode als wijze van kerstgroet bezorgd. De Evangelisatiecommissie regelt dit.

Bijbelse dagboekjes
In november biedt de commissie aan kerkleden de mogelijkheid om via de commissie Bijbelse dagboekjes te bestellen. De kosten van de dagboekjes worden betaald door de gemeenteleden die een boekje bestellen. In 2023 had de diakonie voor alle oudere gemeenteleden een dagboekje als kerstgroet gekocht. Kerkleden die ook een dagboekje bij de evangelisatiecomm hadden besteld zijn telefonisch benaderd of zij hun bestelling wilden annuleren.

Begroting 2024:
Kosten Interkerkelijke evangelisatie Commissie Damwoude-Broeksterwoude (= bekend bij de kerkrentmeesters)
Elisabethbodes, reguliere abonnement (= bekend bij de kerkrentmeesters)
Kerst editie voor ±245 adressen, dit is een actietarief.
Kosten tentdienst € 800,00 (gospelgroep bepaald groot deel van de kosten, er zijn gedrukte liturgieën nodig, boodschappen ivm samen koffie drinken en schoonmaak tent).
Kosten evt andere speciale dienst met groep of spreker € 400,00

Kosten kerstfeest: worden i.p uit de kerstfeest lijst-Kollecte’s betaald. De opbrengst van de kollekte van 2023 lijkt weer goed te worden, het aantal kinderen in de basisschool leeftijd neemt af.
Als dit zo doorzet zal de kollekte in de komende jaren meer geld opbrengen dan er nodig zal zijn om de kosten te dekken. Iets om over na te denken.