Evangelisatie werkplan

Werkplan 2023

“Taken van de Evangelisatiecommissie”.

Inleiding
Doormiddel van dit werkplan willen we de doelstellingen en taken vastleggen voor het jaar 2023.

Maar eerst een terugblik op 2022
Aan het begin van 2022 was het nog onzeker of we onze gebruikelijke diensten konden houden.
Maar sinds de coronabeperkingen in het voorjaar van 2022 zijn opgeheven, konden we gaan organiseren. Er toch rekening mee houdend dat Corona alsnog roet in het eten zou kunnen gooien.
Op Paasmaandag werd er na 2 Coronajaren eindelijk weer een interkerkelijke Paasviering gehouden in de nieuwe sporthal in Damwâld. Voorganger was Ds J Miedema, muzikale medewerking werd verleend door Brassband Ere zij God en gospelkoor The Lightning Stars uit Ureterp.
Op 15 mei hadden we een openluchtdienst op de Brink mmv van de groep Grutsk uit Gytsjerk en ds Jan Jongsma uit Drogeham. Deze dienst is door zo’n 100 mensen (en 10-15 kinderen) bezocht.
Samen met 2 leden van de Petrus-gemeente hebben we de tentdienst georganiseerd, deze was op zondag 19 juni. Medewerking werd verleend door Jurjen ten Brinke en gospelgroep Young Spirit uit Ulrum. De tent was goed gevuld, alle stoelen bezet.
Op zondag 10 juli hebben we in de middagdienst afscheid genomen van de kinderen van groep 8, deze dienst is voorbereid en geleid door Fokje Schaafsma en Ina Kloosterman, de kinderen van groep 8 hebben mee geholpen in de voorbereiding.
Op het moment (1 december) zijn we met 2 leden van de Petrusgemeente de Kerstnachtdienst aan het voorbereiden. Deze dienst zou aanvankelijk door een andere groep georganiseerd worden maar doordat zij verhinderd zijn, nemen wij de organisatie van deze dienst over.

De grote activiteiten die voor 2023 op de planning staan, zijn in ieder geval de openluchtdienst in juni. In de loop van het jaar zouden we nog mee kunnen werken aan een of enkele diensten maar daar zijn nu nog geen concrete afspraken over gemaakt.
In Damwâld de gezamenlijke Paas- en kerstvieringen.

Evangelisatiecommissie
De evangelisatiecommissie bestaat uit 2 leden, samen overleggen we over de invulling van onze taken. Per activiteit vragen we hulp van gemeenteleden bij praktische zaken. Hier en daar hebben we mensen gepolst of ze structureel lid van de commissie willen worden, maar dan werd er aangegeven dat men die verplichting liever niet aanging, maar projectmatig graag wil bijspringen. En dat inderdaad ook doen. In 2023 zullen we blijven omzien naar aanvulling in de commissie.

Verspreiding Elisabethbodes
Op een 20-tal adressen in het dorp wordt de Elisabethbode 2 a 3 wekelijks bezorgd, ook worden er telkens een aantal exemplaren op de leesplank in de kerk gelegd.

Openluchtdienst / tentdienst
Eén keer per jaar het organiseren van een tentdienst of openluchtdienst.
De tentdienst wordt in samenwerking met de Chr Geref Petrusgemeente georganiseerd en deze is op de zondag aansluitend aan het dorpsfeest. Er wordt een commissie gevormd met 2 leden van de Petrusgemeente en 2 leden van onze commissie, deze commissie bereidt de dienst voor. O.l.v. deze commissie helpen vele vrijwilligers op de dag van de tentdienst mee om de tent klaar te maken voor de dienst, wordt er na de dienst een bakje koffie geserveerd en vervolgens alles weer opgeruimd.
In het jaar waarin er geen dorpsfeest wordt georganiseerd door het Oranjecomité houden we een openluchtdienst op de Brink, bij slecht weer wordt er uitgeweken naar de kerk.
Deze dienst is meestal op de 3e of 4e zondag in juni.

Interkerkelijke Paas- en Kerstviering met de kerken uit Damwâld
Op paasmaandag en 2e kerstdag wordt er ’s ochtends in de sporthal te Damwâld een interkerkelijke dienst gehouden, georganiseerd door een commissie met daarin afgevaardigden namens de Benedictus kerk, PKN Damwâld en Doopsgezinde kerk allen uit Damwald en PKN Broeksterwald/De Falom.
Naast deze diensten wordt er ook telkens een flyer uitgebracht die in alle 3 de dorpen huis-aan-huis wordt bezorgd.
Onze gemeente is nu vertegenwoordigd door Cecilia Steringa. Cecilia is op projectbasis lid van de commissie en kan indien nodig ondersteund worden door de commissie.

Kerstnachtdienst
Elk jaar wordt er voor de inwoners van Broeksterwâld en De Falom op 24 december een Kerstnachtdienst georganiseerd. Deze dienst wordt bij toerbeurt georganiseerd door het koor Ta Gods Eare, gospelgroep Sound of Faith en een commissie met vertegenwoordigers van de Petrusgemeente en onze kerk. In 2020 is de Kerstnachtdienst door de beide kerken georganiseerd, in 2021 had Ta Gods Eare de organisatie op zich genomen maar kon de dienst door Corona niet plaats vinden. Er is toen last minute een onlinedienst in elkaar gezet door enkele dorpsgenoten.
Sound of Faith heeft de beurt van 2022 doorgeschoven, het is de verwachting dat zij in 2023 de kerstnachtdienst weer gaan organiseren

Advents- en kersttijd
Voor de kindernevendienst is de advent en kerstperiode een drukke tijd. Tijdens advent komen er vaak meer kinderen naar de kindernevendienst. En ook het kinderkerstfeest wordt voorbereid. Om de kerstfeestcommissie iets te ontlasten, zijn de boekjes en de tasjes in 2022 geregeld door de evangelisatiecomm. Alle kinderen die lid zijn van de kerk van groep 1 t/m 7 krijgen bij de kerstviering een herinneringsboekje. Ook de jongere kinderen krijgen een aardigheidje in hun kersttasje.
De evangelisatiecomm. zorgt ervoor dat de kerstboom en de kerststal in de kerk worden geplaatst en in januari weer worden opgeruimd. Om het kinderkerstfeest te kunnen bekostigen wordt er een lijstcollecte gehouden bij gemeenteleden van de kerk. Deze collecte wordt georganiseerd door de Evangelisatiecommissie. De bijbels die de kinderen van groep 8 krijgen worden ook uit deze collecte betaald.
In december wordt op alle adressen waar gemeenteleden wonen de Elisabethbode als wijze van kerstgroet bezorgd. De Evangelisatiecommissie regelt dit.

Afscheiddienst groep 8 van de kindernevendienst
In de laatste weken voor de zomervakantie nemen de kinderen van groep 8 afscheid van de kindernevendienst. Dit gebeurd in een kerkdienst die speciaal voor hen georganiseerd wordt. In 2022 heeft de evang.comm. meegewerkt aan deze dienst. Of dit in 2023 weer het geval zal zijn staat nog niet vast.

Bijbelse dagboekjes
In november biedt de commissie aan kerkleden de mogelijkheid om via de commissie Bijbelse dagboekjes te bestellen. De kosten van de dagboekjes worden betaald door de gemeenteleden die een boekje bestellen.

Begroting 2023:

Kosten Interkerkelijke evangelisatie Commissie Damwoude-Broeksterwoude (= bekend bij de kerkrentmeesters)
Elisabethbodes, reguliere abonnement (= bekend bij de kerkrentmeesters)
Kerst editie voor ±245 adressen, dit is een actietarief (in 2022) € 0,76 per magazine.
Kosten openluchtdienst € 600,00 (gospelgroep bepaald groot deel van de kosten en er zijn gedrukte liturgien nodig).
Kosten evt andere speciale dienst met groep of spreker € 400,00

Kosten kerstfeest: worden i.p uit de kerstfeest lijst-collecte’s betaald.
De groep 8 van schooljaar 2022-2023 is groot, dat betekend dat er veel bijbels nodig zijn, zoals het nu lijkt (nov 2022) zitten er 17 kinderen in die groep. De Kerstfeestcollecte zal dan niet alle kosten kunnen dekken, maar er is nog een potje over van voorgaande jaren.