Formulier ANBI transparantie

A. Algemene gegevens

Naam ANBI Gereformeerde kerk Broeksterwoude
RSIN/Fiscaal nummer: 19.54.532
KvK gemeente 76355039
KvK diaconie 76351408
Website adres: www.pknbroeksterwald.nl
E-mail: kerkenraad@pknbroeksterwald.nl
Adres: Ds. Feitsmawei 2
Postcode: 9108 NG
Plaats: Broeksterwâld
Postadres: Kavelwei 26
Postcode: 9108 ME
Plaats: Broeksterwâld

De Gereformeerde kerk Broeksterwald- De Falom is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 4 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Gereformeerde kerk Broeksterwoude-de Falom.

 1. Samenstelling bestuur
  Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 19 (inclusief jeugdouderlingen, diakenen en ouderling-kerkrentmeesters) leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit 9 leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 8).

 1. Doelstelling/visie
  De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

1 – De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.

2 – Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.

3 – Betrokken in Gods toewijding tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

 1. Beleidsplan
  Op de website (www.pknbroeksterwald.nl) vindt u het beleidsplan 2021-2024 van onze gemeente.
 2. Beloningsbeleid
  Onze gemeente is sinds half september 2020 vacant. Er wordt gezocht naar een nieuwe predikant, deze krijgt dan een 40% aanstelling. De beloning van een te beroepen predikant van onze gemeente wordt geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’.
  De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. Zie https://www.protestantsekerk.nl/thema/arbeidsvoorwaarden-kerkelijk-medewerkers/

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

 1. Verslag Activiteiten
  De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Zie ook het beleidsplan hoofdstuk 3.
 2. Voorgenomen bestedingen
  De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.
 3. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting
  Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.
  De baten vertonen een stijging. Dit komt door een stijging van bijdragen van de leden. De kosten zijn fors gedaald doordat er geen dominee in dienst was. Door gewijzigde regelgeving is de pastorie naar de woz waarde gewaardeerd. Dit geeft de incidentele bate. Deze waarde vermeerdering wordt op een aparte bestemmingsrekening geboekt op de balans. Verder wordt er jaarlijks gereserveerd voor onderhoud gebouwen en inventaris. Dit bedrag zien we ook terug inde bestemmingsreserve. De begroting 2022 geeft een stijging voor uitgaven Pastoraat. We hopen in de loop van 2022 weer een predikant te benoemen waardoor deze kosten gaan stijgen. Verder is er een incidentele uitgave begroot van €16.000. Dit is voor het groot onderhoud van de pastorie. Mocht een te benoemen predikant kiezen voor onze pastorie dan zal dit bedrag daadwerkelijk worden uitgegeven.
Begroting Rekening Rekening
2022 2021 2020
Opbrengsten en Baten
Opbrengsten onroerende zaken 7.800 7.800 7.800
Opbrengsten uit rente 10 20
Opbrengsten uit kassen en fondsen 250 838 221
Bijdragen leden en anderen 80.750 85.473 83.113
Totaal baten A 88.800 94.121 91.154
Uitgaven en Kosten
Kosten kerkelijke gebouwen excl afschrijvingen 16.942 7.053 8.810
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent. 4.628 7.050 3.772
Pastoraat 34.955 8.291 37.203
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten 2.500 3.014 1.149
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen 4.810 4.953 4.940
Salarissen en vergoedingen 13.555 12.949 12.731
Kosten beheer, administratie en archief 10.850 8.279 8.488
Rentelasten/bankkosten 250 244 221
Totaal A 88.480 51.833 93.492
Operationeel resultaat (A) 320 42.288
Incidentele baten en lasten
Incidentele baten 41.000 316.999
Incidentele lasten -14.000
Incidentele baten en lasten (B) -14.000 41.000 316.999
Resultaat verslagjaar (A+B) -13.680 82.288 330.839
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen
Onttrekking bestemmingsreserves
Onttrekking bestemming fondsen
Toevoeging bestemmingsreserves -50.192 -321.700
Toevoeging bestemmingsfondsen                                    
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen -50.192 -321.700
Resultaat naar Algemene reserve -13.680 33.096 9.139

Toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren. Daarnaast heeft onze gemeente een pastorie, welke niet wordt bewoond door een predikant, maar wordt verhuurd. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.
Wij ontvangen geen overheidssubsidie. Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant, vergoedingen voor preekbeurten en aan de organisatie van een breed scala kerkelijke activiteiten voor diverse doelgroepen.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen. De voorgaande jaren zijn de nodige investeringen in het kerkgebouw gepleegd: kunststof kozijnen, isolatieglas, een nieuwe dakkapel, klokkentoren opnieuw bekleed.. Er wordt gewerkt met onderhoudscontracten voor verwarming en schilderwerk. Ook is er een onderhoudsplan voor de gebouwen opgesteld en wordt er gereserveerd voor groot onderhoud.