Formulier ANBI transparantie

A. Algemene gegevens

Naam ANBI: Gereformeerde kerk Broeksterwoude
Telefoonnummer (facultatief):
RSIN/Fiscaal nummer:  19.54.532
Website adres: www.pknbroeksterwald.nl
E-mail: kerkenraad@pknbroeksterwald.nl
Adres: Ds Feitsmawei 2
Postcode: 9108 NG
Plaats: Broeksterwâld
Postadres: Kavelwei 26
Postcode: 9108 ME
Plaats: Broeksterwâld

De Gereformeerde kerk Broeksterwald- De Falom is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten“.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.
De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Gereformeerde kerk Broeksterwoude.

B. Samenstelling bestuur
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 19 (inclusief jeugdouderlingen, diakenen en ouderling-kerkrentmeesters) leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.
Het College van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit 6 leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 8).

C. Doelstelling/visie
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

1 – De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.

2 – Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.

3 – Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

D. Beleidsplan
Op de website (www.pknbroeksterwald.nl) vindt u het beleidsplan 2014-2017 van onze gemeente, welk nog steeds van toepassing is.

Doelstelling
De kerkenraad wil leiding geven aan het werk in de gemeente op een dusdanige wijze dat de gemeente bloeit en als het even meezit ook groeit in aantal. Maar zeker willen wij groeien in geloof en dit alles tot eer van God.

De kerkenraad wil als een spin in het web functioneren tussen de verschillende commissies en werkgroepen. Daarbij hoort het stimuleren van nieuwe activiteiten of oude activiteiten nieuw leven in blazen. De gemeente heeft zich uitgesproken over het profiel wat zij wil zijn. De gemeentevergadering koos ervoor om van een Klassiek Gereformeerde gemeente te groeien naar een gemeente die warm en open was. Een gemeente die niet naar binnen gekeerd is maar die het evangelie naar buiten wil brengen. Vanwege het warme gevoel en de openheid die erbij horen gaf zij aan als “een vleugje Evangelisch” te willen zijn. De laatste jaren is hier veel aangedaan.

Nu heeft de gemeentevergadering zich opnieuw uitgesproken en zij wil de werkwijze behouden en als het kan verder uitbouwen. Het vleugje Evangelisch mag ook een vleug worden.

Naast de reguliere kerkdiensten op zondag (wij hebben, met uitzondering van de zomervakantie, nog 2 diensten elke zondag), vinden er nog vele activiteiten plaats om ons als de hierboven beschreven kerk in te zetten en te profileren.

Pastoraat, minimaal 1 x per jaar een gemeentevergadering, tweemaal per jaar een catechismuspreek, minimaal 1 dienst volledig door kerkenraadsleden gedaan, minimaal 5 x per jaar avondmaal, minimaal 4 x per jaar een jeugddienst, bezoek van kerkenraad aan catechese en club, ouderen ontmoetingsochtenden, kinderkerstfeest, actieve betrokkenheid bij kindernevendienst etc. etc.,

E. Beloningsbeleid
Onze gemeente heeft sinds half 2016 weer een predikant. Deze heeft een 50% aanstelling. De beloning van een te beroepen predikant van onze gemeente wordt geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’.
De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link:
Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.
Zie ook onder d. en in het beleidsplan.

G. Voorgenomen bestedingen
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.
De voorgenomen baten voor het komende jaar zullen afwijken van voorgaande jaren omdat een beroep gedaan zal worden op verhoging van de vrijwillige bijdragen van de leden, i.v.m. het beroepen van een predikant en de daarvoor benodigde financiële middelen over een langere periode.

Baten en Lasten voor ANBI-publicatie

 

 

 

 

 

 

 

 

begroting

rekening

rekening

 

2019

2019

2018

baten

 

 

 

Opbrengsten uit bezittingen

8.275

8.199

8.079

Bijdragen gemeenteleden

84.700

84.390

85.409

Subsidies en overige bijdragen van derden

€ –

5.000

Totaal baten

92.975

92.589

98.488

 

 

 

 

lasten

 

 

 

Bestedingen Pastoraat (predikant en kerkelijk werkers)

51.004

50.020

52.277

Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk

2.500

2.032

1.442

Bijdragen aan andere organen binnen de kerk

4.750

5.024

4.909

Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijving)

23.050

13.637

13.242

Salarissen (koster, organist e.d.)

12.710

13.493

12.837

Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente

11.720

9.286

10.446

Incidentele lasten

25.000

18.407

Totaal lasten

130.734

90.154

95.154

 

 

 

 

Resultaat (baten – lasten)

-37.759

19.899

3.334


Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren. Daarnaast heeft onze gemeente een pastorie, welke niet wordt bewoond door een predikant, maar wordt verhuurd. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.
Wij ontvangen geen overheidssubsidie. Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant, vergoedingen voor preekbeurten en aan de organisatie van een breed scala kerkelijke activiteiten voor diverse doelgroepen.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen. De voorgaande jaren zijn de nodige investeringen in het kerkgebouw gepleegd: kunststof kozijnen, isolatieglas, een nieuwe dakkapel, klokkentoren opnieuw bekleed. Aan de binnenkant is de kerk ook goed bij de tijd. Er wordt gewerkt met onderhoudscontracten voor verwarming en schilderwerk.