Jaarplan College van Kerkrentmeesters 2024

Eens in de 2 maanden is er een vergadering van het college van Kerkrentmeesters. Waar nodig komt men vaker bijeen.
Doorlopend worden gebreken aan de pastorie en kerk opgelost indien deze zich aandienen.

Januari: actie kerkbalans
Stukken inleveren bij administratiekantoor Rosier voor opmaken jaarcijfer 2023
Maart: cijfers 2023 bekend en toelichten op gemeenteavond
Cijfers worden geaccordeerd door 2 medewerkers van Administratiekantoor Rosier
Indienen cijfers bij RCBB uiterlijk 1 juli
September/oktober: collecte en kosterrooster voor het volgend jaar opstellen
Begroting kerk voor het volgende jaar opstellen
Onderhoudsplan actualiseren
November: begroting ter inzage leggen en daarna definitief maken. Uiterlijk eind december indienen
Collecte- en kosterrooster naar diaconie en kerkenraad sturen en na akkoord verspreiden
Kerk en pastorie schoonmaken met vrijwilligers
December: voorbereiden actie kerkbalans

Onderhoud gebouwen 2024
Kerk: Er is toestemming voor het vervangen van de vloerbedekking. Daar er ook geluiden uit de gemeente zijn om ook de toegang van de kerk en eventueel de lokalen op te frissen gaan we hier in 2024 weer naar kijken. In plaats van vloerbedekking is misschien laminaat of een pvc vloer beter.
Schilderwerk: er zou in 2023 klein onderhoud worden uitgevoerd. Dit is doorgeschoven naar 2024.
Tuin na herinrichten van De Brink. Deze zal dan waarschijnlijk worden aangepast. Hier is nog niet specifiek over gesproken. Waarschijnlijk zal een groot deel door vrijwilligers worden gedaan en waar nodig specifiek gevraagd aan gemeenteleden om te helpen. Hier is geen kostenraming voor gemaakt.
Pastorie: Er zijn nieuwe huurders. Het huurcontract is eerst verlengd tot en met mei 2024. Zolang er geen dominee is zal dan steeds met 1 maand worden verlengd.
De kerkrentmeesters hebben geïnventariseerd wat er moet gebeuren om de pastorie weer bij de tijd te helpen. De cv-ketel zal worden vervangen. Indien een nieuwe dominee voor onze pastorie kiest zal de keuken vernieuwd worden en ook het sanitair worden vervangen. Er is voor deze bedragen gereserveerd en voor het extra geld toestemming gevraagd in de begroting.