Jaarplan College van Kerkrentmeesters 2022

Eens in de 2 maanden is er een vergadering van het college van Kerkrentmeesters. Waar nodig komt men vaker bijeen. Doorlopend worden gebreken aan de pastorie en kerk opgelost indien deze zich aandienen.

Januari: actie kerkbalans
Stukken inleveren bij administratiekantoor Rosier voor opmaken jaarcijfer 2021

Februari: brieven actie kerkbalans verwerken door boekhouder

Maart: cijfers 2021 bekend en toelichten op gemeenteavond
– Cijfers laten controleren bij dhr. Plantinga en de heer De Beer.
– Indienen cijfers bij RCBB uiterlijk 1 juli

September/ oktober: collecte en kosterrooster voor het volgend jaar opstellen
– Begroting kerk voor het volgende jaar opstellen
– Onderhoudsplan actualiseren

November: begroting definitief maken en uiterlijk eind december indienen
– Collecte- en kosterrooster naar diaconie en kerkenraad sturen en na akkoord verspreiden
– Kerk en pastorie schoonmaken met vrijwilligers

December: voorbereiden actie kerkbalans

Onderhoud gebouwen 2022
– Kerk: geen specifieke wijzigingen. Er wordt voor diverse onderdelen gereserveerd maar er is niet iets wat voor 2022 specifiek is benoemd om uit te voeren.

– Tuin na herinrichten van De Brink. Deze zal dan waarschijnlijk worden aangepast. Hier is nog niet specifiek over gesproken. Waarschijnlijk zal een groot deel door vrijwilligers worden gedaan en waar nodig specifiek gevraagd aan gemeenteleden om te helpen. Hier is geen kostenraming voor gemaakt.

– Pastorie: indien de te benoemen dominee kiest voor onze pastorie dan zal de cv-ketel worden vervangen, de keuken vernieuwd en waar nodig het sanitair vervangen. Er is voor deze bedragen gereserveerd en voor het extra geld toestemming gevraagd in de begroting.