Ons orgel jubileert / jubileumconcert 29 oktober

50 jier Pels Oargel Broeksterwâld 1967-2017 Útnoeging foar it jubileumkonsert op sneintejûn 29 oktober om 19.30 oere. Meiwurking: koar “Ta Gods Eare” û.l.f. Tine Douwenga – Miedema en Pianist Ponald...