Tsjerkeried…..

Tsjerkeried… It is somtiden gewoan in lytse gespreksgroep. Wat ha wy soms moaie petearen binnen de tsjerkeriedsfergadering. En fansels giet it der ek om oer hoe’t wy mei syn allen...