Weekbulletin 11 Februari 2024

● Dienst 9.30 zondag 11 februari a.s.
Voorganger: mevr. G. Krol-van der Vinne, Dokkum.
Collectes: 1e KIA Noodhulp, 2e onderhoud gebouwen.
Koster: Gepke Feddema.
Beamer: Piet van Althuis.
Kindermoment verzorgd door Baukje Rozema en Jelkje van der Zwaag.

Kinderlied:https://youtu.be/bL34a1F9gOE?si=EEQ5gzlcR v9K1c5.
Onderwerp: Iemand als Ruth.
Ouderling van dienst: Liesbeth Rozema.
Diaken: Wilma Kooistra.
Lector: Tineke Haisma.

Dienst 11.00 zondag 18 februari a.s.
Voorganger: Ds. G.J. Otter, Damwâld.

Collectes 1e kia binnenlands.

collecte 2e Diaconaal, onderhoud gebouwen.

.Berichten weekbulletin 18 februari inleveren voor vrijdagmorgen 16 februari voor 10.00 uur op Haaijehoeke 8, tel. 421063 of via de mail: weekbulletin@pknbroeksterwald.nl

Kerkboeket en bloemengroet:
Het kerkboeket gaat, met een groet van ons allen, naar Zr. Jantje Bosch – de Beer, de Waadwente afd. Jol, kamer 3, Birdaarderstraatweg 68, 9101 DA Dokkum. (79 jaar).
Ook ging er een bloemengroet naar Zr. Sippie Wolters – de Vries, Meekmastrjitte 5. (82 jaar).

Verjaardagen deze week:
16 februari Zr. IJ. Visser-Dijkstra, Master Woudstrastrjitte 1, 9108 MJ Broeksterwâld (85 jaar).
17 februari Zr. T. Rosier-Reitsma, Master Hamstrjitte 10, 9108 MH Broeksterwâld (86 jaar).
Alvast, met een groet van ons allen, van harte gefeliciteerd.

Dankbetuiging:
L.S.
Tijdens en na mijn ziekenhuisperiode in Drachten en later, 7 weken in Zorgpension in de Sionsberg samen met mijn vrouw te zijn opgenomen, en een goede verzorging gehad. We hebben van onze gemeente in deze periode, veel kaarten en brieven ontvangen, wat ons enorm veel ondersteuning en veel medeleving gaf. Hierbij spreken we onze dank en waardering uit aan uw allen en de gemeente.
Fam. H. Elzinga, Ds. Feitsmawei 18, Broeksterwâld.

Oproep en werkwijze voor nieuwe ambtsdragers kerkenraad.
Bij de actie kerkbalans heeft u dit jaar geen blaadje gevonden om namen te noemen als nieuwe ambtsdragers. We gaan dat dit jaar anders doen, met deze oproep.
Van 5 personen loopt in 2024 de kerkenraadsperiode af: van Eelke, Reina, Anne, Gerrie en Tjitske. Daarnaast hebben we nog 2 vacatures open staan. Onze kerk is dus op zoek naar 7 nieuwe ambtsdragers in de kerkenraad (in de Kerstsprank hadden we het al even benoemd): 2 jeugdouderlingen, 2 wijkouderlingen, 1 diaken, 1 voorzitter, 1 ouderling-kerkrentmeester
Kartrekkers, creatievelingen, mensenmensen, doeners en denkers. Zo gemêleerd als onze gemeente is, zo gemêleerd kan en mag ook de kerkenraad zijn. Wie wil vanuit het geloof in God en Jezus, de Opgestane Heer bouwen aan onze gemeente?
Wij roepen u en jou op om namen voor te dragen voor nieuwe kerkenraadsleden. En ja, je mag ook jezelf voordragen, als jij je geroepen weet! Belijdende leden mogen zitting nemen in de kerkenraad, maar ook doopleden (waarbij doopleden bij de bevestiging een belijdenisvraag krijgen).

 

Namenlijstjes kunnen schriftelijk, en met naam van de afzender (anders kunnen we die namen niet meenemen), ingeleverd worden bij de scriba, Liesbeth Rozema – Visser, Skutterswei 8, in de daarvoor bestemde bus in de kerk of via de mail op kerkenraad@pknbroeksterwald.nl Dit kan tot en met 20 februari 2024. Van deze aangeleverde namen wordt een kandidatenlijst gemaakt en besproken door de kerkenraad.
Vervolgens brengt een aantal kerkenraadsleden een bezoek aan de kandidaten die op de lijst staan. Daarbij wordt besproken welke functie het beste bij hem/haar zou passen. De kandidaat krijgt bedenktijd. Als hij of zij aangeeft niet beschikbaar te zijn, gaat de kerkenraad verder op zoek. Als alle geschikte namen op de kandidatenlijst bezocht zijn, houdt de kerkenraad op met zoeken, ook als er op dat moment nog vacatures open staan.
De kandidaten die “ja” hebben gezegd worden tijdens een kerkdienst in dat ambt bevestigd. Die dienst wordt, zo mogelijk, in mei of juni 2024 gehouden.
Heb je vragen, wil je meer weten, neem contact op met Gerrie: tel. 06 23 20 11 77.

 

Collectes:
1e collecte KIA Noodhulp Griekenland.
Nog altijd zijn er miljoenen mensen over de hele wereld op de vlucht. Een groot deel van hen komt uit landen waar het leven door oorlog of religieuze spanningen onmogelijk is. Op zoek naar veiligheid stranden mensen uit bijvoorbeeld Syrië, Afghanistan en Iran in Griekenland.
Hier wacht hen vanwege lange procedures een onzekere tijd. Kerk in Actie ondersteunt organisaties die hen opvangen en helpen met kleding, voedsel, zorg, onderwijs en waar mogelijk een betere plek.
Ook kunt u een gift overmaken naar de diaconie op rekeningnummer NL07 RABO 0343 3554 85 o.v.v. KIA Noodhulp.

Of u kunt gebruik maken van onderstaande QR-codes
1e collecte (KIA Noodhulp) 2e collecte (onderhoud gebouwen)

 

● Liturgie:
Lied voor de dienst ELB 168: 1,3,4 en 7. (Dank U voor deze nieuw morgen).
Inleiding op de dienst.

Zingen: Psalm 108:1 en 3.
Samen bidden.
Leefregel.
Zingen lied 125: 1 en 2. (Groot is Uw trouw o Heer, mijn God en Vader).
Kindermoment.
Kinderlied.
Eerste schriftlezing: Mattheüs 6:1-8.
Tweede schriftlezing: Mattheüs 6: 16-21.
Zingen: Lied 556 alle vijf verzen. (Alles wat over ons geschreven is).
Overdenking.
Zingen: Gez. 255: 1-4.
Kinderen komen terug.
Samen danken en bidden.
Collecte.
Slotlied: Lied 416. (Ga met God en Hij zal met je zijn). Zegen.