Weekbulletin 11 september 2022

Kanselbericht
Wij gaan trouwen!
Ronald Beintema en Bertina Marinus gaan trouwen op D.V. 22 september 2022.
Het ja-woord alsmede de kerkelijke inzegening vindt plaats om 14.30 uur in het tsjerkje
Van Sibrandahûs. Adres: Atewei 5, 9108 NA Broeksterwâld.

● Dienst: 14.00 zondag 11 september a.s. Startzondag. Mei meiwurking fan sjonggroep “Gryn”.
Voorganger: Ds. A. Elverdink, Eastermar.
Collectes: 1e Jong Protestant, 2e Onderhoud gebouwen.
Koster: Gepke Feddema.
Kindernevendienst: geen.
Beamer: Sieberen Rosier.
Ouderling van dienst: Anne Marinus.
Diaken: Wilma Kooistra.
Lector: Sandra Annema.

● Dienst 13.45 zondag 18 september a.s Voorbereiding Heilig Avondmaal.
Voorganger: Ds. E.J. Terpstra, Urk.
Collectes: 1e KIA Zending, 2e Kerk.

Berichten weekbulletin 18 september inleveren voor vrijdagmorgen 16 september voor 10.00 uur op Haaijehoeke 8, tel. 421063 of via de mail: weekbulletin@pknbroeksterwald.nl

Kerkboeket en bloemengroet:
Het kerkboeket gaat, met een groet van ons allen, naar Anneke vd. Zwaag-vd. Galien, Mr. Woudstrastraat 15. (78 jaar)

Pastoraal nieuws:

Dankbetuiging: Bedankt: Wij willen iedereen bedanken die met ons heeft meegeleefd,
met mijn verblijf in het ziekenhuis. In welke vorm dan ook!
Kees en Tine van der Ploeg.

Dankbetuiging: Heel hartelijk dank voor de kaartjes, telefoontjes en bloemen die ik
voor en na mijn operatie mocht ontvangen. Het heeft ons goed gedaan.
Annie en Jappie Miedema.

Dankbetuiging: Hiel hertlik dank foar alle blommen, kaarten en omtinken foar myn
tiid yn Eastenryk yn it sikehûs en by myn thúskomst ek nammens
Eelke. It is geweldich. Wy binne dankber en bliid dat it no de goede
kant wer opgiet. Hertlike groet, Wiepie en Eelke.

Verhuizing: Intern in de Waadwente, Birdaarderstraatweg 68, 9101 DA verhuist naar
Afd. It skûtsje 19 Dhr. Binne Huizenga.

Liturgie:
Foargonger, ds. Anne Elverdink, Eastermar
Mei meiwurking fan “Gryn

• Foar de tsjinst spilet earst de oargelist
en dan Gryn, “What a wonderfull world” (Louis Armstrong / Sam Cooke)
• Wolkom
• Evangelische Liedbundel 212 “Heer, wat een voorrecht om in liefde te gaan”
• Us Help en Groet
• Lêze Psalm 37: 3 – 9
• Koarte oertinking oer Psalm 37: 7a
• Gryn, “Yn de stilte”
• Gebed
• Evangelische Liedbundel 374 “O Heer, mijn God wanneer ik in verwond’ring”
• Lêze: Matteus 14: 25 – 33
• Oertinking
• Gryn, “Lykas Petrus”
• Lêze: Lukas 15: 28 – 32
• Oertinking
• Gryn, “Ik wol no werom gean”
• NLB 754: 1, 3 “Liefde Gods, die elk beminnen, hemelhoog te boven gaat”
(Melodie NLB 745, Blaenwern, “Love divine alle loves excelling”)
• Gebeden
• Gryn, “Gebet”
• Kollekte
• NLB 725 “Gij boden rond Gods troon”
• Segen

Dit vind je misschien ook leuk...