Weekbulletin 18 december 2021

4e Advent.
● Dienst 11.00 zondag 18 december a.s.Fryske tsjinst.
Voorganger: Ds. W. Veltman, Ee.
Collectes: 1e Jong Protestant, 2e Onderhoud gebouwen.
Koster: Henk Dijkstra.
Beamer: Piet van Althuis.
Ouderling van dienst: Coba Wijbenga.
Diaken: Wilma Kooistra.
Lector: Anneke Wolters.
Kaars aansteken door Jens.
Gedichtje door Lauren en Nynke.

Kerstnachtdienst 20.30 zaterdag 24 december a.s.
Deze dienst wordt deze kerst georganiseerd door de “Petrusgemeente” in de “Chr. Geref. Kerk” aan de Kavelwei. Muzikale inbreng is er van diverse dorpsgenoten. U en jullie zijn van harte uitgenodigd! Op de flyer die bij u in de brievenbus bezorgd is, staat abusievelijk vermeld dat er om 19.30 uur een dienst in onze kerk zal zijn. Alle juiste informatie over de dienst vindt u op onderstaande afbeelding

Eerste Kerstdag.
● Dienst 09.30 zondag 25 december a.s.
Voorganger: B. Haanstra, Metslawier.
Collectes: 1e Kinderen in de knel, 2e Kerk.
Koster: Gepke Feddema.
Beamer: Henk Rozema.
Ouderling van dienst: Anne Marinus.
Diaken: Henk Rozema.
Lector: Jitske de Jong.

Interkerkelijke Kerstviering op 2e kerstdag 26 december a.s te Damwâld.
De interkerkelijke Kerstviering wordt gehouden in de nieuwe sporthal “de Campus” ,aan de Badhûswei te Damwâld. Het thema dit jaar luidt: “Geen Kerst …………….. zonder Hoop”.
De viering staat onder leiding van ds Roelof Akse. Muzikale medewerking zal worden verleend door Brassband “Ere zij God“ uit Damwâld. onder leiding van Jochem Hoekstra. En Het Christelijk Mannenkoor “Westerlauwers“ uit Buitenpost onder leiding van Jan Hibma. Er is oppas voor de kinderen. Allen van harte welkom.
Namens de Interkerkelijke Evangelisatiecommissie.

● Dienst 19.30 zaterdag 31 december a.s. Oudjaarsavond.
Voorganger: Dhr. J.Klimstra, Broeksterwâld.
Collectes: 1e Kerk, 2e Onderhoud gebouwen.
Koster: Kees van der Ploeg.
Beamer: Piet van Althuis.
Ouderling van dienst: Anne Woudstra.
Diaken: Eelke Dijkstra.
Lector: Trieny Jilderda.

● Dienst 11.00 zondag 1 januari 2023. Nieuwjaarsdag.
Voorganger:Mevr J.Bloem, Broeksterwâld.
Collectes: 1e Diaconie, 2e Onderhoud gebouwen.
Koster: Anne Woudstra.
Ouderling van dienst: Liesbeth Rozema.
Diaken: Marten of Tiny van der Ploeg.
Lector: Tineke Haisma.

Berichten weekbulletin 8 januari 2023 inleveren voor vrijdagmorgen 6 januari 2023 voor 10.00 uur op Haaijehoeke 8, tel. 421063 of via de mail: weekbulletin@pknbroeksterwald.nl.

Kerkboeket en bloemengroet:
Het kerkboeket gaat, met een groet van ons allen, naar het 45-jarig bruidspaar Lieuwe en Liesbeth Rozema-Visser, Skutterswei 8.

Verjaardagen deze week:
25 december.Br. P. Wolters, Pieter Durkstrjitte 1A, 9108 MK Broeksterwâld ( 77 jaar).
26 december. Br. B.Sjoerdstra, Rondweg-Noord 54A, 9101 AE Dokkum ( 77 jaar).
28 december. Zr. G. Huizinga-Dijkstra, Patrimoniumwei 6, 9108 MN Broeksterwâld ( 85 jaar). Alvast, met een groet van ons allen, van harte gefeliciteerd.

Kinderkerstfeest en Advent.
De tijd van advent is een tijd van wachten. Het woord ‘advent’ betekent ‘komst’: we wachten op de komst van Jezus. Tijdens het adventsproject hebben we elke week met de kinderen een persoon uit de bijbel besproken die ook wacht op de komst van Jezus. Maar nu is het bijna zover, op 25 december om 17.00 uur gaan we met z’n allen de geboorte van Jezus vieren tijdens het kinderkerstfeest. Groot en klein, iedereen is welkom!
De generale repetitie is op vrijdag 23 december om 19.00 uur in de kerk.

Zondag 18 december is het alweer 4e advent en deze ochtend gaan we verder met ons adventsproject en ronden we de laatste dingen af ter voorbereiding van het kinderkerstfeest. Alle kinderen van groep 1 t/m 8 zijn welkom.

Bij binnenkomst in de kerk mogen jullie voor in de kerk bij de leiding komen zitten op onze bankjes. Net voor de preek nemen we de groepen 1 t/m 7 mee naar “de Pipegael”. Met de kinderen van groep 8 zal er geoefend gaan worden voor het kerstfeest in de kerk. Wij hebben er zin in, komen jullie ook weer?

Kerstmiddag:
Woensdag 21 december in het lokaal van de gereformeerde kerk. Het begint om 16.00 uur met koffie of thee. Daarna kunt U genieten van een lekkere broodmaaltijd. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de Sprank. Hebt u vervoer nodig? Bel dan even met zr. A. Fokkens, tel.nr. 0511-422869 of met C. Wybenga, tel.nr. 06-30644304.
U bent van harte uitgenodigd!

Kerstattenties:
Vanaf zondag 11 december staan achter in de kerk de kerstattenties weer klaar. Aan allen de vraag om deze mee te nemen en langs te brengen. U heeft hier tot de kerst de tijd voor, op het moment dat het u het beste uitkomt. Wij hopen dat u even de tijd neemt om de attentie persoonlijk af te geven. De ontvangers waarderen deze attentie namelijk uitermate.

Wij vertrouwen erop dat de attenties meegenomen worden. Het is een mooie gelegenheid om even de tijd te nemen voor elkaar. Misschien komt u bij een gemeentelid waar u nog niet eerder geweest bent. Wij wensen u goede bezoeken toe. De diaconie.

Collecte tbv kinderkerstfeest:
Misschien is er nog niemand bij u aan deur geweest met de collecte voor het kinderkerstfeest?
Dan kunt u in de komende dagen nog iemand uit onze gemeente met de lijst verwachten.
Vriendelijke groet van de evangelisatiecommissie.

Mededeling verjaardagsfonds:
Vanaf 2023 komt het verjaardagsfonds 1 x per jaar per gezin aan de deur i.p.v. bij elke verjaardag per kerkelijk lid.
Ook is het dan mogelijk om via een QR code te doneren. Dus twee mogelijkheden: of contant in het verjaardagsfonds busje of via QR-code. U kunt er ook voor kiezen om elk jaar een vast bedrag te storten op bankrekening NL96 RABO 03 1990 0738 t.n.v. verjaardagsfonds ovv je eigen naam en adres. In dit geval komt er niemand meer bij u aan de deur. Wanneer u kiest voor 1 x per jaar een bedrag te storten op de bankrekening, zou u dit dan door willen geven aan: Jan en Dukke de Bruin, janendukke@hotmail.com tel. nr.0634219559. Of Corrie Marinus, c.marinusbrandsma@gmail.com tel.nr. 0612291955.
Mochten er vragen zijn dan kan u altijd met één van ons contact opnemen.
Corrie Marinus.

Liturgie 18 December.
Wolkom en meidielings.
Begjinliet: Psalm 43: 1 en 3 O Hear, nim sels myn saak yn hannen.
Momint fan ynkeer.
Bemoediging en Groet.
Ynliedend wurd.
De 4e Advintskears wurdt oanstutsen (Jens).
en in gedichtsje foarlêzen (Lauren en Nynke).
Wy sjonge hjirop as antwurd: Liet 122: 1, 2, 3 en 4 Kom no Heilân, kom mei macht.
Gebed om ûntferming
Sjonge : Liet 127: 1 en 2 Wês optein no, jim frommen.
Gebed by de iepening fan it Wurd.
Der klinkt in berneliet en der is oandacht foar it Krystprojekt fan de bern.
Dêrnei gean de bern nei doarpshûs ‘De Pipegael’.
1e Skriftlêzing Genesis 38: 24 – 30 Nije Fryskje Bibeloersetting.
LEKTOR Anneke Wolters.
Sjonge: Psalm 130 : 3 en 4 Sprek dochs Jo wurd, o Heare.
2e Skriftlêzing Matteüs 1 : 1 – 17.
LEKTOR Anneke Wolters.
Sjonge: Liet 125: 1, 2 en 3 O kom, o kom, Immanuël.
Preek.
Sjonge: Liet 118: 1 en 2 Nei Jo, myn Heilân, haw ik lange .
Tankgebed – foarbeaën – stil gebed – mienskiplik ‘Us Heit’.
Us Heit yn ’e himel, lit jo namme hillige wurde, lit Jo keninkryk komme,
lit Jo wil dien wurde, op ierde likegoed as yn ’e himel.
Jou ús hjoed ús deistich brea.
en ferjou ús ús skulden, sa’t ek wy ús skuldners ferjûn hawwe;
en lit ús net yn fersiking komme, mar ferlos ús fan ’e kweade.
Want Jowes is it keninkryk en de krêft en de hearlikheid, oant yn ivichheid.
Amen.
Kollektes.
Slotliet: Liet 124: 1, 2 , 3 en 4 It daget yn it easten.
Sinding en Seine.
beäntwurdzje mei Amen, Amen, Amen.

Dit vind je misschien ook leuk...