Weekbulletin 19 maart 2023

● Dienst 9.30 zondag 19 maart a.s. Jeugdzondag.
Voorganger: Dhr. R. Colijn, Menaldum.
Collectes: 1e Missionair werk, 2e onderhoud gebouwen.
Koster: Kees van der Ploeg.
Organist: Nienke van der Heide.
Beamer: Henk Rozema.
Kindermoment
Onderwerp: Onder, boven, voor en achter.
Ouderling van dienst: Coba Wijbenga.
Diaken: Wilma Kooistra.
Lector: Tineke Haisma.

• Dienst 9.30 zondag 26 maart a.s.
Voorganger: Ds. J.G. Arensman, Drachten.
Collectes: 1e KIA Werelddiaconaat, 2e onderhoud gebouwen.

Berichten weekbulletin 26 maart inleveren voor vrijdagmorgen 24 maart voor 10.00 uur op Haaijehoeke 8, tel. 421063 of via de mail:
weekbulletin@pknbroeksterwald.nl.

Kerkboeket en bloemengroet:
Het kerkboeket gaat, met een groet van ons allen, naar Zr. Wiepie Dijkstra-vd. Lei, Rinewâl 8, de Falom. (thuiskomst ziekenhuis).
Ook ging er een bloemengroet naar Br. Harm Keegstra, Atewei 8. (78 jaar) en naar Br. Eelke de Jong, Kavelwei 41-B. (81 jaar).

VERZOEKLIEDERENDIENST!
Op zondagmiddag 26 maart a.s. houden we een samenzangdienst. Via trieny@pknbroeksterwald.nl kunnen liederen worden opgegeven die we dan tijdens deze dienst gaan zingen. De dienst begint om 16.00 uur. Na de dienst is er koffiedrinken. Voor de bakkers onder ons, er mag gerust iets lekkers worden gebakken voor bij de koffie! Aansluitend hebben we een broodmaaltijd. Hiervoor graag even opgeven via voornoemd mailadres.
Iedereen van harte welkom!

Catechisatie 2.0:
Vanavond staan de kerkdeuren weer open voor iedereen van 12 t/m 20 jaar. Inloop vanaf 17.30, met elkaar eten om een uur of 6, daarna met elkaar in gesprek. Thema van vanavond is: Gezond voedsel en een goed verhaal. We verwachten de avond rond 20 uur af te sluiten.
Tot vanavond, het catechese-team.


• Liturgie:
Meer tussen hemel en aarde.
Binnenkomst.
Welkom.
Votum en Groet.
Intochtslied: Gez. 44.
Gebed.
Geloofsbelijdenis: Mensenkinderen-wij blijven geloven
Kindermoment.
Kinderlied: onder boven voor en achter.
Kindernevendienst.
Gebed.
Zingen: Gez. 457.
Bijbellezing: 2 Koningen 6: 8-17.
Lied: O Happy day.
Preek. Meer tussen hemel en aarde.
Zingen: Gez. 477.
Gebed en voorbede.
Collecte.
Slotlied: Heer ik prijs Uw grote Naam.
Zegen.
Amen.

Voorjaarsactie jeugd PKN & CGK Petrusgemeente Broeksterwâld.
Door de jeugd van de CGK en PKN gemeente in Broeksterwoude wordt een diaconale actie gehouden. Deze actie bestaat uit het inzamelen van lege flessen en het verkopen van potgrond en/of koemestkorrels voor een gezamenlijk doel.

Het ophalen van de flessen gebeurt door de jeugd op volgende week maandagavond 27 maart. Tijdens het ophalen van de flessen kunt u bestelbriefjes voorzien van naam en adres voor potgrond en koemestkorrels inleveren. Deze bestelbriefjes vindt u onderaan deze pagina.

De bestellingen worden zaterdagochtend 1 april bij u langsgebracht. Tijdens het langsbrengen vindt ook de verrekening plaats. Dus het geld niet tijdens het ophalen van de lege flessen of bij inleveren van de bestelbriefjes meegeven.

Dit jaar is de opbrengst bestemd voor Voedselbank Dantumadiel. De missie van de voedselbank is het gratis verstrekken van voedsel, kleding, verzorgingsproducten en speelgoed aan de armste mensen in onze gemeente. Helaas is deze noodzaak het afgelopen jaar behoorlijk toegenomen. Wekelijks kunnen klanten langskomen voor het afhalen van producten. De voedselbank functioneert daarnaast als verwijsfunctie naar officiële instellingen. Veel mensen weten namelijk de weg naar hulpverlenende instanties nog niet. Een deel van de producten wordt via landelijke distributiekanalen aangeboden waarvoor een onkostenvergoeding geldt. De overige producten worden binnen het eigen werkgebied door middel van acties opgehaald en vers groente en fruit moet worden ingekocht.

Het aantal gezinnen wat geholpen wordt door de voedselbank is het afgelopen jaar bijna verdubbeld! We hopen dan ook een mooie bijdrage te kunnen leveren met deze actie zodat wij samen met u al deze mensen kunnen helpen.

Alvast heel hartelijk dank voor uw bijdrage

Organisatoren: CGK Petrusgemeente en PKN Gemeente

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……
OPGAVESTROOK NAAM:
ADRES:
Korrelmest per zak € 11,00 : ……………. X € 11,00 =
…………………………..€
Potgrond per zak ` € 6,50 : ……………….X € 6,50 =
………………………………€
Combinatie korrelmest en potgrond € 16,00: ……………….X € 16,00 = ………………………………€

_____________
Totaal

Dit vind je misschien ook leuk...