Weekbulletin 2 augustus 2020

● Website
Houdt u zo goed mogelijk de website van onze gemeente in de gaten voor belangrijke mededelingen, update’s, bemoedigingen etc. https://www.pknbroeksterwald.nl

● Kerkdienst. Vandaag 2 augustus 2020 om 9.30 uur: ds.J.G. Arensman, Drachten te volgen via de kerktelefoon en www.kerkomroep.nl. Koster: Gepke.
Ouderling van dienst: Griet van der Zwaag. Diaken Jan Berends.

Dienst op zondag 9 augustus a.s.:
In de dienst: J.G. Arensman, Drachten.
Koster: Henk.
Collectes: 1e kerk , 2e onderhoud gebouwen

● Informatie betreffende Collectes:
Wilt u/jij een gift overmaken dan kan dat op het bankrekeningnummer: NL07RABO 0343.3554.85 tnv Diaconie PKN Broeksterwald. Het is hierbij wel belangrijk dat u/jij op de overschrijving duidelijk aangeeft voor welk collectedoel uw gift bestemd is.
2 augustus 2020 : 1e collecte: diaconie
2e collecte: onderhoud gebouwen

● Berichten weekbulletin 9 augustus inleveren voor vrijdagmorgen 7 augustus 2020 voor 10.00 uur op Haaijehoeke 8, tel. 421063 of via de mail: weekbulletin@pknbroeksterwald.nl

● Een bloemengroet gaat, met een groet van ons allen, naar: Janke Veenstra-v.d. Veen (79 jaar), Meekmastrjitte 12. en naar: Akkie Eisma-Veenstra, (82 jaar), Ds. Feitsmawei 31.

● Verjaardagen komende week:

5 aug. Dhr. D.Wolters, Meekmastrjitte 5. ( 81 jaar).
7 aug. Dhr. H. van der Veer, Haadwei 52, (82 jaar).
8 aug. Dhr. A.Visser, Mr.Woudastrastrjitte 1.(83 jaar).

KANSELBERICHT

Here, Gij doorgrondt en kent mij;
Gij kent mijn zitten en mijn opstaan.

Moegestreden is na een korte tijd van ziek zijn toch nog onverwachts overleden broeder

Siede Postuma

op de leeftijd van 46 jaar.

De dankdienst voorafgaand aan de begrafenis heeft plaatsgehad op vrijdag 31 juli jl. in ons kerkgebouw.

Wij wensen zijn moeder, zus, zwager en oomzeggers veel sterkte en Gods troostvolle nabijheid toe.

Ter nagedachtenis aan Siede luisteren wij naar Lied 191: 1 en 2 uit de Evangelische Liedbundel
“Veilig in Jezus armen”

KANSELBERICHT II

De kerkenraad is dankbaar en blij de namen te kunnen meedelen van de nieuwe ambtsdragers in onze gemeente.

Voor ouderling: zr. Tineke Zoodsma, Ds. Dijkstrawei 3
Voor diaken: br. Eelke Dijkstra, Johannes Tabesstrjitte 15
zr. Albertien Hellinga-van der Veen, Tienewei 3
Voor voorzitter: zr. Gerrie Visser, Kavelwei 33

Als er geen wettige bezwaren worden ingebracht zal de bevestiging plaatsvinden op D.V. zondag 16 augustus a.s. in de ochtenddienst. Voorganger is ds. Alfons van Vliet.

====================================================

Binnen de kerkenraad zullen de volgende ambtsdragers aftreden:
br. Jaap Klimstra, zr. T. Haisma-van der Staal, zr. A. Dillema, br. L. Rozema

Er is uitgebreid tijd en inspanning besteed aan het benaderen van gemeenteleden met de vraag of hij/zij bereid is een ambt te vervullen. De praktijk wijst uit dat helaas niet iedereen die wordt benaderd bereid is of in staat is om een ambtstaak op zich te nemen.
Eén vacature kon helaas niet ingevuld worden met een nieuwe ouderling.

Br. Freerk Jilderda heeft aangegeven nog een jaar aan te willen blijven als diaken en br. A. Marinus en br. A. Woudstra blijven aan als kerkrentmeesters

De kerkenraad is bijzonder dankbaar voor bovenstaand resultaat.

Pastoralia
Aukje de Jong – Boonstra fan Nij Tjaarda 108, Damwâld, is fannewike nei it MCL rekke foar fierder ûndersyk fanwegen swierrichheden mei it gean. Hja leit op keamer 2 fan ôfdieling G (geriatrie). Wy hoopje dat de artsen in oplossing fine foar de swierrichheden. Dûmny Arensman sil yn it gebed omtinken oan har jaan.

● Aangenomen beroep Ds. Alfons van Vliet.

Frutigen, 24 juli 2020,

Geliefde gemeente,

ik wil u vertellen dat ik het beroep naar de gemeente van de Gasthuiskerk in Bolsward heb aangenomen.

Om verschillende redenen was dit geen gemakklijke beslissing, maar de Here God heeft mij en Hanneke de zekerheid en het vertrouwen gegeven dat dit Zijn weg is en dat ik in deze gemeente de komende jaren Hem mag gaan dienen.

Een nieuwe tijd breekt aan.
Dit zal allereerst een tijd van loslaten zijn van u als de gemeente waar ik de afgelopen jaren aan verbonden mocht zijn.
Het zal ook een tijd worden van vooruit kijken naar werken en wonen in de gemeente van Bolsward.
En voor u in het zoeken van een invulling voor de vacature die nu ontstaat, samen met uw kerkenraad.

Ik heb er alle vertrouwen in dat de Here God hierin voor u zal voorzien.

Ik bid u van harte Gods zegen toe,

Alfons van Vliet

Liturgie

Broeksterwâld – Geref. kerk – Kerkdienst op zondag 2 augustus 2020 om 9.30 uur
Voorganger: ds. J.G. Arensman te Drachten Organist:

Aanvangslied: Psalm 62 : 1 en 4 (= Mijn ziel is stil tot God, mijn Heer, …)
Stil gebed – Onze hulp – Groet

Verootmoediging
Gezang 437 : 1, 2, 3 (=Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht! …)
Gebed

Schriftlezing: Job 2 : 11 t/m 3 : 17 Nieuwe BijbelVertaling
Psalm 141 : 1, 2, 3 (= U, HEER, roep ik, U geldt mijn smeken, …..)
Verkondiging
Gezang 392 : 1, 2, 3 (=Blijf mij nabij, wanneer het duister daalt…..)
Dankzegging en voorbeden
Gezang 409 : 1, 4, 5 (= Laat ons de Heer lofzingen, …. )
Uitzending en Zegen Uitleidend orgelspel

Prate en it praten yn tsjerke
It inoar groetsjen en efkes it lêste nijs oan inoar fertelle yn tsjerke foar it begjin fan de tsjinst is neat ferkeards oan. It is ommers goed om oandacht te hawwen foar inoar. Dat makket ús gemeente sa ‘n waarme gemeente. Wy sjogge inoar sitten en stean.
Likegoed hat te lûd praten yn tsjerke wol konsekwinsjes. Us tsjinsten wurde de lêste tiid rjochtstreeks útstjoerd oer de ‘kerkomroep’. Ferline wike wienen wy neffens dûmny Van der Wiel sa ferbûn mei harkers yn Noard-Amearika, Brazilië, Amsterdam, Rotterdam, Giessendam en ek noch in hiel âldereintehûs earne yn Hollân. Dan wolle jo ek graach dat alle harkers it oargel goed hearre kinne. Dêrom hawwe wy in mikrofoan midden yn tsjerke dy ‘t it lûd fan it oargel en fan it sjongen oppikt. Mar as jo yn tsjerke hiel lûd prate, dan pikt dy mikrofoan dat ek op en dan giet wat jo sizze by wize fan sprekken de hiele wrâld oer. Guon minsken by ús yn tsjerke hawwe dat net echt yn ‘e gaten. Boppedat is lûd prate ûnder it oargelspyljen ek net aardich foar de oargelist.
Dêrom it neifolgjende fersyk. Inoar groetsje en súntsjes meiïnoar prate yn tsjerke foar en nei de tsjinst moat gewoan trochgean. Mar wol graach net te lûd, want dat hat konsekwinsjes dy ‘t jo sels ek net graach wolle.

Dit vind je misschien ook leuk...