Weekbulletin 20 maart 2022

● Dienst 09.30 zondag 20 maart a.s.
Voorganger: Dhr. J. Klimstra, Broeksterwâld
(wy krigen ôfbericht fan Van der Wal, yfm sykte. Jaap Klimstra koe en woe de tsjinst oernimme)
Collectes: 1e KIA Wereld diaconaat, 2e onderhoud gebouwen
Koster: Bennie Bloem
Beamer: Oege Visser
Kindernevendienst: Roelie Plutschouw en Sjoukje Schaafsma
Onderwerp: De doortocht door de Rietzee
Ouderling van dienst: Wiebe Koonstra
Diaken: Wilma Kooistra
Lector: Sandra Annema

● Dienst 09.30 zondag 27 maart a.s.
Voorganger: Mevr. R. van der Wal – van Akker, Morra.
Collectes: 1e Missionair werk 2e onderhoud gebouwen.

Berichten weekbulletin 27 maart inleveren voor vrijdagmorgen 25 maart voor 10.00 uur op Haaijehoeke 8, tel. 421063 of via de mail: weekbulletin@pknbroeksterwald.nl

Kerkboeket en bloemengroet:
Het kerkboeket gaat, met een groet van ons allen, naar Eelke de Jong, Kavelwei 41-B. (80 jaar). Ook ging er een bloemengroet naar Harm Keegstra, Atewei 8. (76 jaar)

Om alvast te noteren:
D.V. Witte Donderdag, 14 april hopen we als gemeente na een lange tijd het Heilig Avondmaal te vieren. We zijn dankbaar dat we dit weer kunnen oppakken. Wel zal het iets anders gaan dan dat we het voorheen deden. Zo zullen er oa kleine cupjes met wijn klaarstaan (en een beperkt aantal cupjes met druivensap). Tijdens de dienst zal nadere uitleg gegeven worden.
En op D.V. dinsdag 19 april 19.30 hopen we een gemeente-avond te houden. Nadere info volgt.

Collecte:
Wilt u/jij een gift overmaken dan kan dat op het bankrekeningnummer:
NL07RABO 0343.3554.85 tnv Diaconie PKN Broeksterwald. Het is hierbij wel belangrijk dat u/jij op de overschrijving duidelijk aangeeft voor welk collectedoel uw gift bestemd. De collecte wordt van harte bij u aanbevolen. We zien de laatste tijd een achteruitgang van de opbrengst. De collecte in de kerk wordt nog bij de uitgang gehouden.

Pastoraal nieuws:
Ik wil een woord van dank, ook namens de familie Huizenga, richten tot u allen die een blijk van medeleven gaven na het overlijden van
Hilda Jilderda-Huizenga. Uw vele manieren van reageren, hetzij schriftelijk, telefonisch, een bezoekje of het condoleren (en bijwonen van de dienst) heeft mij en ons als familie goed gedaan.
Freerk Jilderda en familie Huizenga

Liturgie:
Ferrin fan de earetsjinst op DV snein 20 maart 2022, Broeksterwâld
Sjonge ELB 218: 1, 2, 3
Fotum en groet
Sjonge: Frysk Lieteboek (2015) 216: 1, 2, 3 Dit is in moarntiid …..
Bidde
Lêze: Hebreeërs 11: 1,2, 5, 6, 8, 9, 10
Sjonge: Frysk Lieteboek (2015): 803: 1, 2, 6 Ut Oer gie hy syn wegen ….
Lêze: Mattéus: 25: 14 – 27
Sjonge: Psalm 100: 1, 2, 3 ,4 (Liedboek 1973 Hollânsk )
Lêze: Iepenbiering 3: 20 -22
Sjonge: Frysk Lieteboek (2015): 912: 1, 2, 3 Nim myn libben …
Oertinking
Sjonge: ELB 471 Allinnich it refrein (twa kear) Weet je dat je een parel bent
Sjonge: Gesang 44 (liedboek 1973): 1, 2, 3 Dankt, dankt nu allen God …
Tankgebed
Psalm 150: 1 en 2 út it Frysk Lieteboek 2015: Loovje God yn ‘t hillichdom
Bea om Gods segen
Sjonge: Frysk Lieteboek (2015) 425: Wy gean mei Jo segen …..
Kollekte by de útgong

Dit vind je misschien ook leuk...