Weekbulletin 25 september 2022

Kanselbericht

De kerkenraad is dankbaar en blij de namen te kunnen meedelen van de nieuwe ambtsdragers in onze gemeente.

Voor ouderlingechtpaar: br. Klaas Jilderda en zr. Triny Jilderda-van der Zwaag, Haadwei 1 De Falom
Voor diaken: br. H. Rozema, Boargemaster Nautawei 3
Voor scriba: zr. Liesbeth Rozema-Visser, Skutterswei 8

Als er geen wettige bezwaren worden ingebracht zal de bevestiging plaatsvinden op D.V. zondag 9 oktober a.s. Voorganger is ds. G.J. Otter.

====================================================

Binnen de kerkenraad zullen de volgende ambtsdragers aftreden:

br. Sybren van Klaarbergen, zr. Gryt van der Zwaag-van der Schaaf, zr. Sita Visser-Talma,
br. Jan Berends, zr. Thea Loonstra, br. Wiebe Koonstra

 

● Dienst 11.00 zondag 25 september a.s. Heilig Avondmaal.
Voorganger: Ds. W. Veltman, Ee.
Collectes: 1e Vredeswerkcollecte KIA, 2e Onderhoud gebouwen.
Koster: Reinder Visser.
Beamer: Sieberen Rosier.
Kindermoment verzorgd door: Petra Westra en Fokje Visser.
Onderwerp: Jozef en zijn broers
Kinderlied:

Ouderling van dienst: Sita Visser.
Diaken: Sybren van Klaarbergen.
Lector: Christine Deinum.

● Dienst 11.00 zondag 2 oktober a.s. Israëlszondag
Voorganger: Ds. J.Stander, Kollum.
Collectes: 1e Kerk en Israël, 2e Kerk.

Berichten weekbulletin 2 oktober inleveren voor vrijdagmorgen 30 september voor 10.00 uur op Haaijehoeke 8, tel. 421063 of via de mail: weekbulletin@pknbroeksterwald.nl

Kerkboeket en bloemengroet:
Het kerkboeket gaat, met een groet van ons allen, naar Ronald Beintema en Bertina Marinus, Atewei 5. (getrouwd 22-09-22 en nieuw ingekomen)
Ook ging er een bloemengroet naar Freerk Jilderda, Haaijehoeke 8. (62 jaar) en naar Tabe en Anneke Soepboer-vd. Kooi, Haaijehoeke 7. (45 jaar getrouwd)

Verjaardagen deze week:
27september. Mevr. W.Tj. Jellema-Wolters, Ds. Feitsmawei 36, 9108NG Broeksterwâld. (79 jaar).
2 oktober. Mevr. C.M. van der Veer – de Nijs, Haadwei 52, 9108 MB Broeksterwâld (77 jaar).
Alvast, met een groet van ons allen, van harte gefeliciteerd.

Pastoraal nieuws: Op 23 september 2022 waren Tabe en Anneke Soepboer – van der Kooi, Haaijehoek 7, 9108 MR Broeksterwâld, 45 jaar getrouwd.
Wij feliciteren hen met deze feestelijke dag en hopen en bidden hun toe dat de Here God hun nog vele jaren erbij zal geven, samen met hun kinderen en kleinkinderen.
Tine Leegstra is tongersdei opereare en hat no har twadde nije knibbel krige. Sa as it liket is de operaesje goed slagge, Marten en Tine binne hjir tige tankber foar. As gemeente winskje wy dat Tine gauw wer thùs komme mei, in protte sterkte en geduld by it fierdere herstel.

Afgelopen dinsdag is zuster Hennie Jilderda gevallen. Door de val is haar heup gebroken. Inmiddels is zuster Jilderda geopereerd, deze operatie is geslaagd maar verder herstel is nodig. Momenteel verblijft ze in het MCL, afdeling F, kamer 14. Wachten is het op een geschikte plek in de Waadwente. We wensen zuster Jilderda een goed herstel.

De Sprank:
De kopijdatum voor de sprank is verplaatst naar woensdag 28 september. Leuke vakantie verhalen, info over het nieuwe kerkelijk seizoen etc. Er is ruimte voor in de Sprank!
Stuur je mail naar desprank@live.nl of breng de kopij op Foksepaad 1

Liturgie:
Welkom en mededelingen door ouderling van dienst
Aanvangslied Psalm 133: 1 en 2
Moment van inkeer
Votum en Groet
Zingen Psalm 133: 3
Gebed
Zingen Gezang 444
Hierna gaan de kinderen naar hun eigen ruimte
Schriftlezing Lucas 14: 1 – 15 NBV
Zingen Gezang 70
Prediking
Zingen Gezang 284
Op de overgang van de dienst van het Woord
naar de dienst aan de Tafel belijden wij ons geloof (allen staande)
Zingen Gezang 303: 2 en 5
Nodigingswoorden (kerkenraadsleden komen bij de tafel zitten)
1e deel Avondmaalsformulier
Zingen Gezang 457: 1
2e deel Avondmaalsformulier
Zingen Gezang 457: 3
3e deel Formulier met afsluitend gebed en Gez. Onze Vader
Zingen Gezang 457: 4
Viering van de Tafelgemeenschap
Dankgebed
Slotlied Gezang 44
Zending en Zegen
beantwoorden met 3x Amen

Collectes bij de uitgang

*De liederen komen allemaal uit het ‘Oude’ Liedboek voor de Kerken (1973)

Dit vind je misschien ook leuk...