Weekbulletin 27 februari 2022

● Ochtenddienst 09.30 zondag 27 februari a.s.
Voorganger: Ds. A.J. van der Wiel, Leeuwarden.
Collectes: 1e kerk, 2e onderhoud gebouwen
Koster: Gepke Feddema
Beamer: Henk Rozema
Ouderling van dienst: Reina Boom
Diaken: Eelke Dijkstra
Lector: Jan Jitse Visser

GEZINSDIENST 13.45 zondag 27 februari a.s.

● Dienst 09.30 zondag 6 maart a.s.
Voorganger: Ds. D.Schreurs, Hegebeintum.
Collectes: 1e KIA Zending, 2e onderhoud gebouwen

Einde aan de corona beperkingen.
Dankbaar hebben we deze week gehoord dat er spoedig een einde komt aan vrijwel alle coronamaatregelen. Dit betekent dat er vanaf vrijdag 25 februari geen beperkende maatregelen voor onze kerkdiensten meer gelden, en dat ook het overige kerkelijke leven weer onbelemmerd kan plaatsvinden. Wel blijven basisregels van belang zoals handhygiëne, thuisblijven bij klachten en aandacht voor ventilatie.
Er worden nog enkele plekken in de kerk beschikbaar gemaakt voor gemeenteleden die toch nog graag op 1.5 meter willen zitten.
Ook kunnen we nog steeds de erediensten online blijven volgen via de livestream op de website www.pknbroeksterwald.nl

Wel blijft het advies nog:
Is het antwoord voor u op 1 of meer van onderstaande vragen “ja”, blijf dan thuis:
• Heb jij of één van je huisgenoten last van verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, benauwdheid en/of temperatuurverhoging?
• Heb je andere klachten, voel je je niet lekker?
• Heb je de afgelopen 2 weken contact gehad met iemand die COVID-19 heeft?
• Ben je korter dan 14 dagen geleden uit een regio/land teruggekeerd met code ‘oranje’ of ‘rood’?

● Collecte:
Wilt u/jij een gift overmaken dan kan dat op het bankrekeningnummer:
NL07RABO 0343.3554.85 tnv Diaconie PKN Broeksterwâld. Het is hierbij wel belangrijk dat u/jij op de overschrijving duidelijk aangeeft voor welk collectedoel uw gift bestemd. De collecte wordt van harte bij u aanbevolen. We zien de laatste tijd een achteruitgang van de opbrengst.
De collecte in de kerk wordt nog bij de uitgang gehouden.

Kerkboeket en bloemengroet:
Het kerkboeket gaat, met een groet van ons allen, naar Ellie Bethlehem-Dijkstra, Nij Tjaerda 105, Damwâld. (84 jaar)

Verjaardagen deze week:
1 mrt Mevr. N. Visser- van der Zwaag, Sj. Baukesstrjitte 15, 9108ND Br.w. (90 jaar)
1 mrt Dhr. R. Broersma, Brugchelencamp 1 K310, 9271 ER De Westereen( 87 jaar)
2 mrt Mevr. H. Hoekstra-Annema, Frijsted 2, 9104 EP D.w. (82 jaar)
Alvast, met een groet van ons allen, van harte gefeliciteerd.

Pastoraal nieuws:
Aant v/d Veer mocht weer thuis komen uit het Ziekenhuis. Aant en Renny zijn dan ook heel blij dat Aant weer thuis is, wel moet Aant na een antibiotica kuur nog een zware operatie ondergaan.

Uitslag stemming gemeente avond definitief
Er zijn geen bewaren binnengekomen nav de gemeente-avond en de gehouden stemming op 17 februari jl, mbt het voorstel om ds. Simon van der Linden te beroepen. Dat betekent dat de voorlopig bekend gemaakte uitslag nu definitief is en dat wij als kerkenraad, samen met de Kerkenraad van de gereformeerde Kerk te Damwoude de voorbereidingen treffen om op korte termijn een beroep uit te brengen.

Liturgie:
Vooraf orgelspel / lied
Binnenkomst van de kerkenraad – welkom – e.v. mededelingen
Zingen: Evang. liedb. 187 : 1 , 3 (scheepke onder Jezus hoede)
Stil persoonlijk gebed
Wij melden ons bij de Heer
De Heer laat ons groeten
Zingen: Evang. liedb. 376 : 1, 2 ( Abba, Vader, U alleen, U behoor ik toe)
Verootmoedigingsgebed
Zingen: Loflied NLB 705 : 1 , 4 (ere zij aan God)
Geloofsregel
Zingen: Geloofslied Evang. liedb. 454 : 1 , 2, 3 (Jezus zegt dat Hij hier van ons verwacht)
Heilige Schriftlezing Johannes 2 : 1 tot en met vers 12 (lector)
Zingen: Antwoordlied NLB 525 : 1, 2, 3, 4, 5 (wij willen de bruilofsgasten zijn)
Verkondiging Thema: God geeft wijn
Zingen: Instemmingslied Evang. liedb. 413 : 1, 2, 4 (lichtstad met uw paarlen poorten)
Gebeden
Zingen: Slotlied Evang. liedb. 346 : 1, 4 (ik wil zingen van mijn Heiland)
Zegen
Amen

Berichten weekbulletin 6 maart inleveren voor vrijdagmorgen 4 maart voor 10.00 uur op Haaijehoeke 8, tel. 421063 of via de mail: weekbulletin@pknbroeksterwald.nl

Dit vind je misschien ook leuk...