Werkplan evangelisatiecommissie 2022

Inleiding
Doormiddel van dit werkplan willen we de doelstellingen en taken vastleggen voor het jaar 2022. Ook dit jaar zal de Corona-pandemie de mogelijkheden van de commissie weer bepalen. Bij een evt lock-down zullen gospelgroepen een poos niet kunnen oefenen, vraag is dan of zij er dan in juni klaar voor zijn om op te treden. En is het de vraag of de bijeenkomsten in de sporthal in Damwoude door kunnen gaan.

De grote activiteiten die normaal gesproken in 2022 zouden plaats vinden zijn de Tentdienst aansluitend aan het dorpsfeest, afscheidsdienst van groep 8 van de kindernevendienst, mogelijk de Teatertúntsjinst, in de decembermaand het adventproject en kinderkerstfeest. In Damwâld gezamenlijke Paas- en kerstvieringen. Mogelijk zouden we in de loop van het jaar nog mee kunnen werken aan een of enkele diensten.

Evangelisatiecommissie
In 2021 gaat de commissie zich bezig houden met de verdere invulling van de commissie, er zijn meer commissieleden nodig die structureel zitting nemen in de commissie of projectmatig mee doen.
De vergader- en communicatiestructuur moet verder uitgewerkt worden.
Plannen maken en uitvoeren voor meer evangelisatie werkzaamheden.
De vaart waarmee dit kan gebeuren hangt af van de mogelijkheden die er zijn om fysiek met elkaar overleg te voeren.

Verspreiding Elisabethbodes
Op een 20-tal adressen in het dorp wordt de Elisabethbode 2 a 3 wekelijks bezorgd, ook worden er telkens een aantal exemplaren op de leesplank in de kerk gelegd.

Openluchtdienst / tentdienst
Eén keer per jaar het organiseren van een tentdienst of openluchtdienst.
De tentdienst wordt in samenwerking met de Chr Geref Petrusgemeente georganiseerd en deze is op de zondag aansluitend aan het dorpsfeest. Er wordt een commissie gevormd met 2 leden van de Petrusgemeente en 2 leden van onze commissie, deze commissie bereidt de dienst voor. De hele commissie helpt op de dag van de tentdienst mee om de tent klaar te maken voor de dienst en na afloop samen opruimen.
In het jaar waarin er geen dorpsfeest wordt georganiseerd door het Oranjecomité houden we een openluchtdienst op de Brink, bij slecht weer wordt er uitgeweken naar de kerk.
Deze dienst is meestal op de 3e of 4e zondag in juni.

Teatertúntsjinst
Een commissie van gemeenteleden uit beide kerken en andere dorpsbewoners organiseren 1x per jaar een kerkdienst in de Teatertûn. De eerste dienst die in de tuin zou plaatsvinden was in voorbereiding toen de Coronacrisis toesloeg. De dienst kon daardoor niet doorgaan, zodra de situatie het toelaat hopen we deze dienst te gaan houden.

Interkerkelijke Paas- en Kerstviering met de kerken uit Damwâld
Op paasmaandag en 2e kerstdag wordt er ’s ochtends in de sporthal te Damwâld een interkerkelijke dienst gehouden, georganiseerd door een commissie met daarin afgevaardigden namens de …………zie folder welke kerken allemaal meedoen.
Onze gemeente is nu vertegenwoordigd door Cecilia Steringa. Cecilia is op projectbasis lid van de commissie en kan indien nodig ondersteund worden door de commissie.

Kerstnachtdienst
Elk jaar wordt er voor de inwoners van Broeksterwâld en De Falom op 24 december een Kerstnachtdienst georganiseerd. Deze dienst wordt beurtelings georganiseerd door het koor Ta Gods Eare, gospelgroep Sound of Faith en een commissie met vertegenwoordigers van de Petrusgemeente en onze kerk. In 2020 is de Kerstnachtdienst door de beide kerken georganiseerd, in 2021 is Sound of Faith aan de beurt en in 2022 organiseert Ta Gods Eare de kerstnachtdienst weer.

Advent en kinderkerstfeest
In het najaar organiseren 2 commissieleden samen met enkele afgevaardigden van de kindernevendienst alles rondom het kinderkerstfeest. Er wordt een invulling gegeven aan de kinderkerstviering. Alle kinderen die lid zijn van de kerk van groep 1 t/m 7 krijgen bij de kerstviering een herinneringsboekje. Ook de jongere kinderen krijgen een aardigheidje in hun kersttasje. De kinderen van groep 8 krijgen een bijbel.
Tijdens de adventperiode wordt met alle kinderen van de basisisschool tijdens de kindernevendienst de kinderkerstviering voorbereid. De evangelisatiecomm. helpt indien nodig met het opbouwen van de kerstboom en de kerststal. Om het kinderkerstfeest te kunnen bekostigen wordt er een lijstcollecte gehouden bij gemeenteleden van de kerk.
Deze collecte wordt georganiseerd door de Evangelisatiecommissie.

Afscheiddienst groep 8 van de kindernevendienst
Doordat we door Corona in 2020 geen kerstfeest in de kerk konden vieren, hebben de kinderen van groep 8 in juni hun bijbels gekregen. Dit in een kerkdienst die speciaal voor hen, hun gezinnen en grootouders georganiseerd was. De rest van de gemeente kon de dienst thuis mee beleven en was via een online kwis ook betrokken in de dienst.
Dit is zo goed bevallen dat we besloten hebben om ook in 2022 in de laatste schoolweken van groep 8 weer een speciale afscheidsdienst te houden.

Bijbelse dagboekjes
In november biedt de commissie aan kerkleden de mogelijkheid om via de commissie bijbelse dagboekjes te bestellen. De kosten van de dagboekjes worden betaald door de gemeenteleden die een boekje bestellen.

Begroting 2022
Kosten Interkerkelijke evangelisatie Commissie Damwoude-Broeksterwoude (= bekend bij de kerkrentmeesters)
Elisabethbodes, reguliere abonnement (= bekend bij de kerkrentmeesters)
Kerst editie voor 220 adressen € 160,00
Kosten tentdienst € 600,00 a € 700,00 (gospelgroep bepaald groot deel van de kosten)
Kosten Theatertun tsjinst € 600,00
Kosten evt andere speciale dienst met groep of spreker € 400,00

Kosten kerstfeest: worden i.p uit de kerstfeest lijst-collecte’s betaald.
De groep 8 van schooljaar 2022-2023 is groot, dat betekend dat er veel bijbels nodig zijn, zoals het nu lijkt (nov 2021) zitten er 17 kinderen in die groep. De Kerstfeestcollecte zal dan niet alle kosten kunnen dekken, maar er is nog een potje over van voorgaande jaren.