Historie

Vrienden der Waarheid

Het eerste dat op schrift staat over de gemeente is uit een bericht van de Friesche Courant van 15 december 1862. Uit dat bericht blijkt dat er toen een Evangelisatievereniging was met de naam “Vrienden der Waarheid”. De samenkomsten waren in het lokaal van de Openbare school. Deze samenkomsten werden door ongeveer 100 belangstellenden bezocht. In 1864 had het gemeentebestuur van Dantumadeel hier toestemming voor gegeven. Zoals gezegd, werd er aanvankelijk gekerkt in de Openbare school. Omstreeks 1870 kwam men samen in een lokaaltje of een huis aan de toenmalige vaart. Het tegenwoordige adres daarvan is Pieter Durkstraat 7.

Evangelisten en preeklezers

In deze tijd evangeliseerden hier evangelisten uit de kring van de “Vrienden der Waarheid”, onder andere de heer J.J. Bajema. Preeklezen gebeurde door mensen uit Broek onder Akkerwoude en omgeving. Enkele namen van preeklezers uit die tijd: Kornelis Brants Wijbenga, Dirk Jans Wolters en Sikke Jans Visser. In 1876 kwam, op 53-jarige leeftijd, de evangelist Fedde Jelles Wagenaar in Broek onder Akkerwoude wonen. In 1880 is hij daar overleden. Wagenaar woonde aan de toenmalige Broekstervaart in het huis dat nu Pieter Durkstraat 22 is. Naast het huis stond een schuur waarin Zondagsschool werd gehouden. In 1881 werd evangelist Reimer Feitsma hier als evangelist aangesteld. Hij was tot 1910 aan de Gereformeerde kerk verbonden.

Kerkgebouw aan de Kavelweg

In 1872 of 1873 werd door D.J. Wolters de eerste steen gelegd van het nieuwe gebouw aan de Kavelweg. Tien jaar later was dit lokaal te klein. Men besloot het gebouw te vergroten. In 1882 legde R. Feitsma de eerste steen voor deze verbouwing. Dit werd een kerk met een torentje waarin een kerkklok geplaatst kon worden. Toen werd ook de pastorie gebouwd. De kerk stond op de hoek van de Kavelweg en Meester Hamstrastraat. Rechts de kerk en links daarvan de pastorie. In 1911 werd achter de pastorie een lokaal gebouwd.

Gereformeerde Kerk

In het voorjaar van 1887 heeft de gemeente zich onder leiding van R. Feitsma losgemaakt van de Hervormde Kerk. Op 9 juni 1887 werd onder leiding van Ds. Ploos van Amstel een kerkenraad benoemd. Men heeft zich toen bij de landelijke Dolerende kerk aangesloten. Deze Dolerende kerk heeft zich in 1892 met de Christelijk Gereformeerde kerk verenigd. Van die tijd af was de officiële naam van de gemeente: Gereformeerde Kerk. De huidige kerk heeft zich in april 2004 aangesloten als bezwaard lid bij de PKN kerken.

Predikanten

Op 23 november 1910 werd de eerste kerkenraad onder leiding van oefenaar R. Kuiper gehouden. Hij heeft veel opbouwend werk voor de gemeente gedaan. Op 23 mei 1920 nam hij afscheid. Daarna was van januari 1922 tot april 1938 ds. R. Oussoren predikant van de gemeente. In 1922/1923 werd een nieuwe pastorie gebouwd, op de plaats van de huidige pastorie.

Na ds. R. Oussoren kwamen en gingen de volgende predikanten:

  • ds. P.W. van de Veen, van 1939 tot 1957
  • ds. D. Kloppenburg, van 1958 tot 1962
  • ds. G. Manenschijn, van 1963 tot 1967
  • ds. J. Vree, van 1970 tot 1976
  • ds. D.C. Hellinga, van 1979 tot 1986
  • ds. R. Hoekstra, van 1987 tot 1994
  • ds. J. H. van der Mark, van 1996 tot 2004
  • ds. M.J. Koppe, van 2007 tot 2014
  • ds. A.J.J. van Vliet, van 2016 tot 2020

Kerkgebouw aan de ds. Feitsmaweg

Het huidige kerkgebouw aan de ds. Feitsmaweg 2 werd op donderdag 12 januari 1956 door de bouwcommissie aan de kerkenraad overgedragen. In 1987-1988 werd nog een vergaderlokaal tegen de kerk aan gebouwd. In maart 1995 werd de pastorie door vrijwilligers afgebroken. In dat zelfde jaar werd de nieuwe pastorie gebouwd.

Honderd jarig jubileum (1897-1987)

In 1987 werd het 100-jarig bestaan van de Gereformeerde Kerk van Broeksterwoude gevierd. Op 18 september 1987 werd dit feit herdacht in een bijzondere dienst onder leiding van ds. P.W. van der Veen uit Amersfoort. Aansluitend werd in een bijeenkomst in het dorpshuis de “Pipegael” door de jubileumcommissie het boekje “Omdat zij de ere Gods beoogden” aan de kerkenraad overhandigd. In dit boekje wordt een overzicht gegeven van het honderdjarig bestaan van de kerk.

 

Ook vindt u veel historische informatie op de volgende pagina:

Het ontstaan van de Gereformeerde Kerk te Broeksterwoude (1)