Werkplan kerkenraad 2022

Inleiding
We schrijven oktober 2021. De meest stringente maatregelen mbt de COVID-19 pandemie lijken op dit moment geweken. De kerkelijke samenkomsten mogen weer op een afstand van minder dan 1,5 meter tot elkaar, er mag weer gezongen worden. Wel wordt vanuit de PKN geadviseerd om voorzichtig om te gaan met de versoepelingen.

Voor ons tijdens de kerkdiensten houdt dat in, dat we wel met de plaatsing van de stoelen nog rekening houde met 1,5 meter afstand. Maar ook: dat we tussen de 70 – 100 mensen per kerkdienst kunnen verwelkomen, dat we van harte zingen en vooral dat kindernevendienst en jeugdactiviteiten weer zijn opgestart.

Wat hebben we als gemeente, het elkaar ontmoeten gemist. Dat merkten we ook tijdens een startweek met dagelijks een activiteit, die we in september organiseerden. Maar, en dat baart ons wel zorgen, ondanks dat gemis, is het toch ook moeilijk om de activiteiten weer “aan de gang te krijgen” . Ook als kerkenraad hebben we wel gesproken over wat we meenemen uit deze coronatijd, en wat we in het verleden laten rusten.

Het jaar 2022 kan wel eens een jaar worden, waarin “getest” kan en mag worden met nieuwe behoeften en nieuwe ontmoetingsvormen, met aandacht voor continuiteit van goede vormen en vooral ook aandacht voor elkaar.

In dit werkplan willen we benoemen hoe we als kerkenraad en als specifiek onderdeel de ouderlingen, bepaalde zaken in 2022 aan de orde zullen komen.

Maar, dit alles, nooit zonder gebed en de vraag aan God om ons wijsheid te geven om de koers te bepalen van Zijn kerk

 • Kerkdiensten – activiteiten op zondag
  Elke zondag wordt een kerkdienst georganiseerd. In principe is de aanvangstijd 09.30, tenzij vanuit de preekvoorziening of voorganger een ander tijdstip wordt voorgesteld, wat vaak te maken heeft met beschikbaarheid;

  De kerkdiensten kunnen fysiek bijgewoond worden en worden, zolang de capaciteit en beschikbaarheid van mensen dat toelaat, live gestreamd;

  Er moet overwogen worden of we terug gaan naar het “oude” : naar twee reguliere kerkdiensten per zondag. We experimenteren voorzichtig met een andere invulling van de zondagmiddag door bijvoorbeeld het 4 x organiseren van een laagdrempelige gezinsdienst. We overwegen om ook andere commissies uit te nodigen/uit te dagen met initiatieven voor een invulling van een dagdeel op zondag te komen (zangdienst, evangelisatiedienst op een bijzondere locatie).
  De kerk zal, in ieder geval op de laatste zondag van het kerkelijk jaar, worden opengesteld voor bezinning;

 • Voorganger
  Onze gemeente is op dit moment vacant. Tezamen met de PKN Damwoude is momenteel een beroepingscommissie druk aan het werk met het uiteindelijk aan de kerkenraad adviseren over het beroepen van een nieuwe predikant. Deze zal een 35/40% aanstelling bij onze gemeente krijgen. De verwachting is, dat een predikant in 2022 bevestigd kan worden. Met hem of haar zullen ook afspraken gemaakt worden over een taakbeleving en taakindeling over oa onderstaande punten.
 • Pastoraat
  Bezoeken van de gemeenteleden.
  Dit wordt gedaan door de ouderlingen en wijkassistenten.
  Extra aandacht is er voor gemeenteleden die ouder en/of alleen zijn en bij
  geboorte, ziekte of overlijden. Waar geen mogelijkheid is om naar het groothuisbezoek te komen kan er regulier huisbezoek gedaan worden.
  Mw. Johanna Bloem verzorgt, zolang de gemeente vacant is, of tenzij daar andere afspraken over worden gemaakt, het crisispastoraat voor onze gemeente;

  Een zorgpunt hierbij is het feit dat op dit moment niet alle ouderlingvacatures zijn vervuld. We voorzien ook dat we in 2022 met een aantal leemtes te maken zullen hebben, aangezien in 2022, volgens het rooster, 4 van de 8 wijkouderlingen aftredend zijn (waarvan 1 ook al in een verlengde ambtsperiode zit). Deze zorg is uitgesproken en ook geuit aan de gemeenteleden.
  De kerkenraad, en in het bijzonder de wijkouderlingen, zal zich beraden op en laten informeren over eventuele andere indeling/taakverdeling van wijkouderlingen.

 • Gemeentevergadering organiseren, minimaal één keer per jaar.
  Minimaal één maal per jaar wordt de gemeente uitgenodigd voor een gemeentevergadering. Vaste onderdelen van een gemeentevergadering zijn de notulen van de vorige vergadering, de jaarrekeningen, het jaarverslag van de jeugdouderlingen, de mededelingen van de kerkenraad en de rondvraag. Daarnaast worden onderwerpen besproken die op dat moment actueel zijn.

  Besluiten die zijn genomen op gemeentevergaderingen:
  2011 Dopen door ouders die geen belijdenis hebben gedaan. Voorwaarde is dat er 5 keer een belijdeniscatechese moet worden gevolgd.
  2013 Geen inzegening van huwelijk door partners van hetzelfde geslacht. (staat voor 5 jaar vast).
  2015 Geen kinderen aan het avondmaal (staat ook voor 5 jaar vast).

 • Kascontrole
  In februari worden twee leden van de gemeente gevraagd om de kascontrole te doen bij de verschillende commissies. Door de kerkenraad worden alle commissies uitgenodigd op één avond in februari.
  – Diaconie
  – Kerkrentmeesters
  – Jeugdraad
  – Evangelisatiecommissie
  – Bloemencommissie / Verjaardagsfonds
 • Groothuisbezoek(en)
  Het organiseren van een groothuisbezoek of een andere vorm van toerusting voor een brede groep.
  De ouderlingen organiseren het groothuisbezoek. Het onderwerp wordt samen gekozen en ook de voorbereiding en uitvoering wordt door de ouderlingen samen gedaan.
 • Als tegemoetkoming aan het “Klassiek Gereformeerde profiel” tweemaal een catechismus preek per jaar.
  Wij groeien als gemeente met onze omgeving mee. De vraag vanuit de gemeente voor af en toe een catechismus preek wordt gehoor aan gegeven. Zo komen we ook onze leden tegemoet die dit erg op prijs stellen.
  Nu er geen eigen predikant is moet hier extra aandacht voor zijn en kan de preekvoorziening dit meenemen in de vraag voor een gastpredikant.
 • Minimaal één dienst door kerkenraadsleden gedaan
  De hele orde van dienst wordt door verschillende kerkenraadsleden uitgevoerd.
 • Minimaal vijf keer avondmaal vieren.
  We verwachten en hopen in 2022 weer het Heilig Avondmaal te kunnen vieren. De data zijn nog niet ingepland.
 • Bezoek catechese en club
  Eén keer per jaar bezoeken de kerkenraadsleden de catechese groepen en clubs. Zij doen een terugkoppeling naar de kerkenraad en een aantal verslagen worden doorgegeven aan de gemeente. Dit gebeurt tijdens de gemeentevergadering of via het contactblad de Sprank.
 • Vacaturecommissie
  Elk voorjaar wordt er een vacaturecommissie ingesteld om de leden die door de gemeente zijn voorgedragen te bezoeken voor een functie in de kerkenraad. Eventueel kunnen leden worden gevraagd voor een functie in één van de overige commissies.
 • Overig:
  We voelen ons als kerk verbonden met het dorp; we hechten er belang aan om midden in het dorp te staan. Dat betekent, dat we goede contacten onderhouden met oa de Petrusgemeente, en dat we proberen open te staan voor noden binnen de gemeenschap, maar ook dat we als een warme gemeente letterlijk de deuren en onze harten open hebben.