Jeugdraad beleidsplan

Beleidsplan Jeugdraad 2021-2024

Inleiding 
In dit beleidsplan is weergegeven wat de taak is van de jeugdraad en welke werkzaamheden de jeugdraad heeft.

Dit beleidsplan is besproken en geschreven in een tijd dat we te maken hebben met vele beperkingen in het kerkelijke leven en het daarin bijelkaar komen door de wereldwijde Corona-epidemie.  Als wij als jeugdraad terugkijken op het afgelopen jaar, moeten we constateren dat het lastig was om dingen voor en met onze kinderen en jongeren te organiseren. Wel hebben we via de digitale wijze geprobeerd contact te houden met onze jeugd.

Toen we over dit beleidsplan voor de periode 2021-2024 nadachten, hebben we geconcludeerd, dat hetgeen wat we vóór de Coronapandemie deden en aanboden vanuit ons geloof en onze kerk aan onze jeugd,  allemaal goed voldeed.  Daarom gaan we, als alles weer normaal is, ook op die voet door.  En natuurlijk zal de wereld niet meer hetzelfde zijn, en natuurlijk zullen dingen misschien blijvend anders worden.  Maar onze insteek is: we gaan door met wat we deden, want dat was goed. Dat bood en biedt ons de ruimte om die activiteiten die we al deden weer te organiseren.  Daarnaast, en zo gaat het in de praktijk al altijd,  kunnen en willen we snel op zaken inspringen, die op een bepaald moment actueel zijn;  van een speciale actie richting examenkandidaten tot voorbeden voor zieke pake’s en beppe’s.  En op het moment van schrijven, april 2021, betekent dit, dat zodra het kan,  we met de commissies bij elkaar willen komen om nog een mooie actie voor alle jongeren te kunnen doen op het moment dat we als kerk weer meer ruimte hebben om bij elkaar te komen.

Kortom: we doen wat we deden, we springen in (en bij!) bij mooie en spontane ideeën.

Werkplan Jeugdraad 2023

Doelstelling 
Het evangelie van Jezus Christus, op een naar leeftijd aangepaste manier, overbrengen op de jeugd.

Organisatie 
De jeugdraad is een overkoepelend orgaan met verschillende zelfstandig werkende commissies. De jeugdraad bestaat uit de 2 jeugdouderlingen, een secretaris en een penningmeester en de clubleiding. De jeugdraad vergadert 3 a 4x keer per jaar, de verschillende commissies naar behoefte. De jeugdouderlingen behoren tevens tot de kerkenraad. De jeugdouderlingen verdelen in onderling overleg de functies. De ambtstermijn van een jeugdouderling is 4 jaar. De commissies die werkzaam zijn in het jeugdwerk zijn: oppas, kindernevendienst, catechese en clubs. Met het aanpassen van de Kerkenraadstructuur in 2022, gaan we in 2023 ook kijken of de structuur van de jeugdraad hierop moet worden aangepast, bijvoorbeeld door het nauwer betrekken van een afvaardiging van de kindernevendienst.

Actieplan 
Oppas: Elke week is er kinderoppas aanwezig; dit is de formele afspraak, maar er is eigenlijk sinds we in 2022 weer met de kerkdiensten zijn opgestart, geen vraag meer naar kinderoppas. In 2023 zullen we bespreken of en hoe (evt op afroep bij speciale diensten) kinderoppas nog nodig is.

Kindernevendienst: Elke week voor de kinderen van groep 1 t/m 8. De methode die wordt gebruikt is van het Nederlandse Bijbelgenootschap genaamd “Bijbelbasics”.

Eén keer per jaar wordt er door de kindernevendienst in samenwerking met de basisscholen uit de regio en het gezin, de Kerk/school en gezinsdienst georganiseerd. Met de kerst wordt in samenwerking met de evangelisatiecommissie het kinderkerstfeest georganiseerd.

Catechese: het bleek lastig om nieuwe catechisatie op te starten, en een aansprekende methode te vinden. Er is besloten om met alle groepen samen, onder leiding van huidige catechese-ouders, een andere vorm te onderzoeken: 1x per maand op zondagmiddag in de kerk. Dit wordt nu onderzocht (december 2022) en zal waarschijnlijk vanaf januari 2023 “los” gaan. Er wordt gekeken naar de opzet om eerst samen te eten, dan een spreker en dan daarover te spreken (opgesplitst in groepen op leeftijd) . Dit wordt voornemens opgepakt door de huidige catechisatie-ouders.

Aanvullend daarop, wordt door de jeugdouderling onderzocht naar de mogelijkheden om met een groep van ongeveer 20 personen van onze kerk met de organisatie World Servants een opbouwreis naar een ontwikkelingsland te maken. Plannen zullen in 2023
uitgewerkt en uitgevoerd worden.

Clubs:
Kinderen van groep 8: 1x per maand (nu 17 kinderen)
Klas 1 middelbare school: 1x per maand, 10 kinderen
Klas 2 en 3 middelbare school: 1x per maand, 15 kinderen
Club is op de woensdagavond.

Met de clubs wordt sinterklaas gevierd, een agape-kerstmaaltijd. Verder worden nog leuke clubbijeenkomsten georganiseerd, zoals een greppeltocht. 30 april wordt het seizoen afgesloten met een jeugddienst met Chosen. Na de zomer volgt dan de opstart weer voor een volgend clubseizoen.

Jeugdouderlingen 
Er zijn 2 jeugdouderlingenposities, waarvan op dit moment 1 vacant. De ene jeugdouderling is de coördinator en contactpersoon voor de kindernevendienst/catechese en de ander voor de oppas en de clubs. Zij zijn de contactpersonen naar kerkenraad en bezoeken dan ook de kerkenraadsvergaderingen. Verder regelen en coördineren zij alles wat betrekking heeft op het jeugdwerk en zorgen zij, desnoods in samenwerking met anderen, voor de invulling van de startdienst, slotdienst en andere jeugddiensten. Inventariseren de behoefte aan nieuwe leiding in de verschillende commissies en gaan indien nodig zelf op zoek of geven dit door aan de vacaturecommissie.