Tags: weekbulletin

Weekbulletin 4 juni 2023

● Dienst 13.45 zondag 4 juni a.s. voorbereiding Heilig Avondmaal. Voorganger: Ds. K. van Marrum, Spannum. Collectes: 1e Nederlands Bijbelgenootschap, 2e onderhoud gebouwen. Koster: Klaas Jilderda. Organist: Bauke Talsma. Beamer:...

Weekbulletin 14 mei 2023

● Dienst 9.30 zondag 14 mei a.s. Voorganger: Mw. N. Berntsen-Rademaker, Leeuwarden. Collectes: 1e KIA Binnenlands diaconaat, 2e onderhoud gebouwen. Koster: Kees van der Ploeg. Beamer: Sieberen Rosier. Kindermoment verzorgd...

Weekbulletin 7 mei 2023

Dizze snein is der gjin beamer. Der leit in printe liturgie klear!  Fannewike binne we drok dwaande west mei de tariedingen foar de nije skermen yn de tsjerke. Dy skermen...