● Dienst op zondag 28 oktober a.s.

In de morgendienst: mevr. J. Bloem, Broeksterwâld, Bijbelzondag, Voorbereiding H.A. , organist J. Klimstra
In de middagdienst: ds. Alfons van Vliet , jeugddienst, organist Tj. Reitsma
Collectes: Nederlands Bijbelgenootschap , 2e onderhoud gebouwen
Kindernevendienst: geen i.v.m. jeugddienst
Liederen voor de dienst: EB 166: 1,2,3,4 ’s middags: EB 178: 1,2,3,4

● Kerkboeket en bloemengroet
Het kerkboeket gaat, met een groet van ons allen, naar Hennie Jilderda-Kooistra, Meester Hamstrjitte 4.
Ook ging een bloemengroet naar zr. Tiete Eisma-Kempenaar Ds. Feitsmawei 12 en naar Afke Dijkstra-Dijkstra Johannes Tabesstrjitte 15.

● Berichten weekbulletin 4 november inleveren voor VRIJDAGMORGEN 2 november voor 10 uur op Haaijehoeke 8, tel. 421063 of via de mail: weekbulletin@pknbroeksterwald.nl

● Dienst op zondag 4 november a.s.
In de morgendienst: ds. Alfons van Vliet, viering H.A. , organist J. Klimstra.
In de middagdienst: dhr. L. Blees, Wâlterswâld, dankzegging H.A , organist J. Klimstra.
Collectes:KIA Binnenlands diaconaat , 2e onderhoud gebouwen.
Kindernevendienst: beide groepen
* Onderwerp kindernevendienst: Bartimëus kan weer zien (Marcus 10: 46-52)
* Kinderlied: Lees je bijbel

Liederen voor de dienst:EB 186a:1,2,3 ’s middags: EB 180: 1,2,3

Gemeente-meeleven

● Verjaardag komende week:

25 oktober vorige week: mw. A. Dijkstra-Dijkstra Johannes Tabesstrjitte 15 (87 jaar).
30 oktober: dhr. D. Bosch, Pieter Dantumastrjitte 3 (75 jaar)..
3 november: mw. K. de Jong-van der Galiën Badhúswei 53 (85 Jaar). Alvast van harte gefeliciteerd.

● Opbrengst deurcollecte Sulawesi:
De vorige week gehouden deurcollecte voor Sulawesi heeft een bedrag van € 513,50 opgebracht. Hartelijk dank voor uw gift!
De diaconie

● Wijziging datum najaarszendingszondag.

De landelijke najaarszendingszondag is op zondag 4 november echter omdat wij dan het Heilig Avondmaal vieren houden we de zendingszondag een week later op 11 november. De collecte gaat dit jaar naar een zendingsproject in Brazilië waar men probeert een dialoog op gang te brengen tussen verschillende culturen en religies. Hieronder iets meer informatie over de bestemming van de collecte.
https://www.kerkinactie.nl/projecten/dialoog-tussen-verschillende-culturen-en-religies#more-info

● Actie voedselbank.

Evenals voorgaande jaren hebben we ook dit jaar een actie voor de ‘voedselbank Dantumadiel’. En om de mogelijkheid om in te leveren uit te breiden kunt u de producten al op zondag 3 november inleveren in de hal van de kerk. En natuurlijk ook tijdens de Dankstond dienst op woensdag 7 november.

Wat kunt u zoal meenemen? Denk dan aan dingen als: houdbare levensmiddelen, koffie, thee pasta, rijst, chips, houdbare wintergroente (koolsoorten, wortels, uien) en wat door de voedselbank erg op prijs wordt gesteld: aardappelen (winter).

We worden na afloop van de actie altijd met open armen ontvangen bij de voedselbank, ze zijn dankbaar en blij met onze bijdrage!
Van harte bij u aanbevolen,
Binnie, Renny en Wiepie van de opkreaskommisje

● Gezamenlijke Kerstviering Damwoude, Wouterswoude, Akkerwoude en Broeksterwoude.

Op 16 december hebben we in samenwerking met de Gereformeerde Kerk van Damwoude en Wouterswoude en de Hervormde kerk Akkerwoude een kerst-event in de sporthal te Damwâld. In deze dienst verlenen onder andere ds. Alfons van Vliet, Leo Blees en Robert Colijn hun medewerking. Er zijn verschillende groepjes gevormd die zelfstandig werken aan hun deel van het geheel. Van elke kerk proberen we minimaal één iemand per groep te laten meewerken. Voor de meeste van de groepjes zijn we compleet behalve voor het beamer/geluid/licht en voor het pr-team.

Wie van jullie wil hier wat tijd aan besteden? Het groepje van Damwoude heeft al ervaring met dergelijke diensten, onze rol is vooral een ondersteunende. Maar waarschijnlijk kun je er ook prima een stukje van jezelf in kwijt. Wie zich geroepen voelt kan zich melden bij dominee, Jan Berens of Nico Steringa.

Graag zo spoedig mogelijk uw/jullie reactie!
groetnis,
Nico

Dit vind je misschien ook leuk...