Weekbulletin 19 april 2020

Vanuit de PKN is aangegeven dat er voorlopig tot eind mei geen diensten in de kerken zullen plaatshebben. Onze kerk sluit zich daar bij aan.

*Website
Houdt u zo goed mogelijk de website van onze gemeente in de gaten, voor belangrijke mededelingen, update’s, bemoedigingen etc. https://www.pknbroeksterwald.nl

*Kerkdiensten
We proberen vanuit onze kerk deze weken toch enkele (aangepaste) diensten te verzorgen, ook die kunt u dan vinden op en via de website. Ze worden ook via www.kerkomroep.nl en de kerktelefoon uitgezonden.

● Berichten weekbulletin 26 april inleveren voor vrijdagmorgen 24 april voor 10.00 uur op Haaijehoeke 8, tel. 421063 of via de mail: weekbulletin@pknbroeksterwald.nl

● Kerkdienst 19 april 2020.
De kerkdienst voor deze zondag is te bekijken via deze link. Ook is deze dienst te beluisteren via kerkomroep.nl en de kerktelefoon via de kabel.

Oarde fan tsjinst 19 april 2020:

voor de dienst: Klaas: “De rivier” (Opw. 642)
zingen: Lied 232 Evang. Liedb.
welkom en mededelingen
Aanvangslied: psalm 105: 1 en 3 (frysk)
Bemoediging en groet
loflied: Ps 100: 2,3 en 4 (frysk)
Gebed van verootmoediging en toewijding
Genadeverkondiging
Gez 434: 2
Leefregels
Ps 119: 3 en 49
Joanne en Tessa spelen ‘Zie hoe Jezus daar loopt in Jeruzalem’
Gebed om het licht van Gods Geest
Schriftlezing: Joh. 20: 19-29
Joanne en Tessa spelen ‘10.000 redenen’
Verkondiging
Muzikaal intermezzo: “Jezus nooit gezien” (Martin Brand)
We zijn even stil om met God te delen wat in ons opkomt…
Zingen: Lied 312 Evang. Liedbundel (2x)
Gebeden
Klaas: “Way-maker”
Slotlied: Gez 487
Zegen
Lied 425 (Nieuwe Liedboek) (orgel)

Wy gean mei jo segen bliermoedich ús wegen,
Jo wurd fan om-he-gen joech ús nije moed.
Hy dy’t ús behâld is, it ljocht fan ‘e wrâld is,
wol waar-mje wat kâld is mei syn leafde-gloed.
Wat Kristus ús learde is sied ta bekearing,
wy sied-zje_it op ierde en wachtsje_op wat komt.
En ûnder de hoede fan Him dy’t ús stjoerde
sill’ leafde en goedens aanst dije rûn-om.

● Informatie betreffende Collectes:
Nu we in verband met het coronavirus voorlopig geen gezamenlijke kerkdiensten kunnen houden, zijn er ook geen collectes.
Collecteren is dé manier om tijdens de kerkdienst te delen wat ons gegeven is en samen te werken aan een wereld van gerechtigheid en vrede. Dankzij uw/jouw bijdrage kan de steun aan (wereld)diaconie en evangelisatie & zendingswerk doorgaan. Ook het jeugdwerk en missionaire werk is alleen dankzij die steun voort te zetten. (bron collecterooster PKN)
Wilt u/jij een gift overmaken dan kan dat op het bankrekeningnummer: NL07RABO 0343.3554.85 tnv Diaconie PKN Broeksterwald. Het is hierbij wel belangrijk dat u/jij op de oveschrijving duidelijk aangeeft voor welk collectedoel uw gift bestemd is.
19 april: 1e collecte: kerk
2e collecte: onderhoud gebouwen

● Nood dichtbij…….
Door het coronavirus zijn de problemen bij de voedselbanken in deze tijd zeer groot, een gift is zéér welkom! U kunt uw gift overmaken op bankrekeningnummer NL60RABO 0162.1907.35 tnv Stichting Voedselvank Dantumadiel, maar mag ook op bankrekeningnummer NL07RABO 0343.3554.85 tnv Diaconie PKN Broeksterwald o.v.v.Voedselbank Dantumadiel. Wij wensen ieder alle goeds toe en Gods onmisbare kracht.
De diaconie

● Pastoraal nieuws:
Achte gemeenteleden,
Op donderdagmorgen 16 april jongstleden, hebben wij het verdrietige bericht ontvangen, dat Sijtse Haisma, onze lieve heit, pake en oerpake, is overleden. Heit zijn afdeling in Meckama was getroffen door het Coronavirus, ook heit was positief getest. De ziekte sloeg hard toe en heit zijn gezondheid ging snel achteruit. Het troost ons te weten dat heit nu bij zijn Hemelse Vader is. De dankdienst voor heit zijn leven zal plaatsvinden op woensdag 22 april 2020 om 13.30 uur in de PKN kerk te Broeksterwâld. Gezien de huidige omstandigheden zal deze in familiekring plaatsvinden. Deze dienst is te volgen via kerkomroep.nl en de kerktelefoon van de kabel (zender 965, 1965 of 2965). Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de begraafplaats te Broeksterwâld. Mocht u heit de laatste eer willen bewijzen, dan kunt u op gepaste wijze en afstand langs de route gaan staan. Het vertrek van de stoet zal om ongeveer 14.15 uur zijn.
De familie Haisma

● Bêste minsken,
Wy begjinne as gemeenteleden inoar al bot te missen. By ús tsjinsten yn it tsjerkegebou is der altyd in protte ferbûnens meiïnoar. Nij ynkommenen sizze faak dat wy in waarme gemeente binne. Wy wikselje ûnderinoar altyd groeten út en sjonge ta lof fan de Heare God. Wy hearre it Wurd fan God en geane mei Syn segen nei hûs. It is wier dat guon minsken tinke dat it net nedich is om nei tsjerke ta. Earne yn de Bibel, yn it earste haadstik fan Jesaja, stiet sels dat de profeet trochjout dat God net freget om syn foarhôven plat te rinnen. Mar dat jildt dúdlik allinnich foar de minsken dy ‘t net ophâlde om it ferkearde te dwaan.
In tekst samar út syn ferbân helje is dêrom hiel gefaarlik. It stiet yn Hebreeërs 10: 25 hiel dúdlik: Wy moatte net weibliuwe fan ús eigen gearkomsten, sa ‘t somliken foar moade hawwe, mar elkoar moed ynsprekke en dat nammenste mear mei ‘t jim sjogge, dat de grutte dei tichteby komt. Dêrom sjogge wy út nei de dei dat de tsjerken wer iepen meie. Oant sa lang sille wy it mei útstjoerings oer de tsjerketillefoan en ynternet dwaan moatte. Likegoed tinke wy wol oan inoar: minsken belje inoar, minsken stjoere kaartsjes en minsken bidde foarinoar.

● Hallo allemaal!
Wij hopen dat iedereen een fijne pasen heeft kunnen vieren. Is het allemaal een beetje gelukt met de emoji quiz en het doolhof? De bijbehorende antwoorden vindt u hier.

 

Ter bemoediging:

Mijn leven is een weefsel
tussen God en mij,
niet ik kies uit de kleuren –
heel doelbewust werkt Hij.
Vaak weeft Hij er verdriet in
en ik, door onverstand,
vergeet: Hij ziet de boven-
en ik de onderkant.

Als ´t weefgetouw zal rusten
en de spoel schiet niet meer om,
zal God het doek ontvouwen
en verklaren elk ‘waarom’ –
hoe nodig donk´re draden
zijn in des Wevers hand
naast goud en zilverdraden:
zo komt Zijn plan tot stand.

Dit vind je misschien ook leuk...