● Dienst 09.30 zondag 5 september a.s.
Voorganger: J. v/d Kamp, Leeuwarden
Collectes: 1e: KIA Werelddiaconaat, 2e onderhoud gebouwen
Koster: Gepke
Beamer: Henk
Ouderling van dienst: Thea
Diaken: Jelly
Lector: Tineke
Kindernevendienst: Baukje en Fokje

● Dienst 13.45 zondag 12 september a.s.
Voorganger: Ds. W. G.J. Otter, Damwâld, bevestiging en afscheid ambtsdragers
Collectes: 1e Missionair werk, 2e onderhoud gebouwen

Berichten weekbulletin 12 september inleveren voor vrijdagmorgen 10 september voor 10.00 uur op Haaijehoeke 8, tel. 421063 of via de mail: weekbulletin@pknbroeksterwald.nl

Kerkboeket en bloemengroet:
Het kerkboeket gaat, met een groet van ons allen, naar Feikje Huizenga-Raap, Haadwei 168, Damwâld. (79 jaar)

Kindernevendienst:
Is voor alle kinderen van groep 1 t/m 8. Vandaag hebben we het volgende kinderlied: Jezus is de goede Herder.

Bericht vanuit de beroepingscommissie:
Na de vakantie zijn we weer begonnen. Inmiddels hebben we een aantal namen op papier maar aanvullingen zijn van harte welkom. Mochten er voorgangers zijn die je wilt doorgeven dan kan dit nog tot en met 18 september. Dit kan bij Dictus Bouma (0654990695) of Tineke Banga (0630687426). We houden jullie op de hoogte!
Vriendelijke groet namens de commissie,
Kas Huizenga

● De kopij datum voor de sprank is 21 september. Na een lange periode van stilte ontvangen we graag kopij in overvloed zodat we een mooi exemplaar kunnen uitbrengen.

Bevestiging nieuwe ambtsdragers en afscheid ambtsdragers
De kerkenraad is dankbaar en blij u de namen te kunnen meedelen van de nieuwe ambtsdragers binnen onze gemeente:

Zr. Wilma Kooistra – Pieter Durksstrjitte 44 als diaken
Br. Marten van der Ploeg en zr. Tiny van der Ploeg – Wiersma, Kavelwei 33 als diakenechtpaar

Indien geen gegronde bezwaren worden ingebracht, zullen zij in hun ambt bevestigd worden op D.V. 12 september 2021 om 13.45 door onze consulent, ds. G. Otter.
Daarnaast zijn we verheugd dat br. Jan Berends als diaken en br. Wiebe Koonstra als ouderling hebben aangegeven hun zittingsduur als ambtsdrager met een jaar te willen verlengen en dat ook beide ouderling-kerkrentmeesters Anne Marinus en Anne Woudstra te kennen hebben gegeven hun functie te willen verlengen. Binnen de kerkenraad zullen aftreden als diaken zr. Jelly Haakma-Rosier en br. Freerk Jilderda. In de genoemde dienst van 12 september nemen wij afscheid van hen.
Nog niet in alle functies voor ouderling is voorzien. We zullen ons samen, als gemeente moeten beraden over hoe we hiervoor een oplossing kunnen vinden.

Programma startweek
Het uitgebreide programma is vanaf zaterdagavond op de website te vinden. Let ook op uw brievenbus (hint hint).
Let op: de ochtenddienst van 12 september komt te vervallen!

Razende reporter gezocht!
Wie vindt het leuk om over deze hele startweek een verslag te maken (voor o.a. de Sprank)? Je mag elke dag overal bij zijn, mag kijken bij de voorbereidingen, interviews houden, laat je schrijf/blog/interview talent helemaal los komen! Voor info op opgave bel met Gerrie (06 23 20 11 77) of meld je aan via startwike@pknbroeksterwald.nl

Extra collecte zondag 12 september voor de slachtoffers op Haïti.
De bevolking van Haïti is zwaar getroffen door een aardbeving. Er zijn minstens 1.300 doden en meer dan 5.000 mensen raakten gewond. De verwoesting is enorm. Meer dan 14.000 gezinnen zijn dakloos. Hun huizen zijn verwoest of beschadigd. In grote delen van het land hebben mensen geen toegang tot water, voedsel, communicatie, vervoer en elektriciteit.
Op zondag 12 september wordt ’s middags en ’s avonds een extra collecte gehouden voor deze slachtoffers. Ook kunt u uw gift overmaken naar de diaconie op rekeningnummer: NL07 RABO 0343 3554 85 o.v.v. slachtoffers Haïti.

Liturgie:
Lied voor de dienst.
Welkom
Votum,
Groet
Zingen een machtig maker opw 617
Geboden Romeinen 12: 9-21 nbv
Zingen: zoek eerst het koninkrijk van God
Lezen uit . Marcus 1: 16- 20 en Marcus 10: 17- 30
Zingen Jezus die langs het water liep
Preek : Followers ( volgers).
Zingen Spreek o Heer en voltooi uw kerk. opw 689
Voorbede en dankgebed.
Collecte 1 e collecte
Slotzang opw 710 gebed om zegen
Zegen

Dit vind je misschien ook leuk...