Weekbulletin 1 september 2019

● Dienst op zondag 1 september: 9.30 uur.
In de morgendienst: ds. Alfons van Vliet, viering H.A. , organist Tj. Reitsma
In de middagdienst: dhr. L. Blees, Wâlterswâld, Dankzegging H.A. , organist J. Klimstra
Collectes: diaconie , 2e kerk
Koster: Gepke
Liederen voor de dienst: EB 37: 1,2,3 ’s middags: EB 37: 4,5,6

● Kerkboeket en bloemengroet:
Het kerkboeket gaat, met een groet van ons allen, naar het 55-jarig bruidspaar
Binne en Feikje Huizenga-Raap, Haadwei 168, Damwâld.
Ook ging er een bloemengroet naar mevr. Jannie v.d. Heide-Wijbenga, Ds. Feitsmawei 30.
en naar mevr. Jitske de Jong-Halbesma, Kavelwei 41-B.

● Berichten weekbulletin 8 september inleveren voor vrijdagmorgen 6 september voor 10.00 uur op Haaijehoeke 8, tel. 421063 of via de mail: weekbulletin@pknbroeksterwald.nl

● Verjaardagen deze week:
4 sept: dhr. T.O. Visser, P. Dantumastrjitte 21 (9 jaar)
5 sept: dhr. P. de Jong, Nij Tjaerda 108, 9104 KB Damwâld (92 jaar)
5 sept: mevr. A. van der Zwaag-van der Galiën, Master Woudstrastrjitte 15 (75 jaar)
Alvast van harte gefeliciteerd!

● Dienst op zondag 8 september: 9.30 uur.
In de morgendienst: ds. A.J. v.d. Wiel, Leeuwarden , organist J. Klimstra
In de middagdienst: ds. E. J. Terpstra , Urk, organist Tj. Reitsma
Collectes: JOP nationaal jeugdwerk , 2e onderhoud gebouwen
Koster: Henk
Liederen voor de dienst: EB 53: 1,2,3 ’s middags: EB 53: 4,9,11

KANSELBERICHT:

“Degenen die ik liefheb verlaat ik
om haar die ik zo liefhad terug te vinden”

Op 25 augustus 2019 is overleden broeder Geert Wijbenga op de leeftijd van 86 jaar.
De afscheidsdienst voorafgaand aan de begrafenis heeft plaatsgehad op vrijdag 30 augustus jl. in ons kerkgebouw.

Wij wensen als gemeente de familie van Geert Wijbenga veel sterkte en Gods troostvolle nabijheid toe.

● Tankbetsjûging:
Wy wolle elkenien graach tank sizze dy op hokker wize dan ek omtinken jûn hat oan ús om’t Ruben op  njoggenentweintich juni berne is .
Freonlike groetnis Nico, Cecilia, Sophie en …. Ruben

● De verkoop van de kerkbanken heeft het mooie bedrag van € 1126,00 opgebracht. Dit bedrag wordt geschonken aan de diaconie.

Nieuws van de jeugdouderlingen.
En dan is het alweer September, de vakantie achter de rug (we hopen dat jullie allemaal een prachtige vakantie hebben gehad), de eerste week school zit er al weer op en de clubs, catechisatie en kindernevendienst starten ook weer……

KINDERNEVENDIENST:
Aankomende zondag (8 september) is de eerste zondag dat er weer kindernevendienst is, en wist je dat als je naar de basisschool gaat, je ook gelijk naar de kindernevendienst mag… hoe leuk is dat?
De jongste groep: kinderen van groep 1, 2,3 en 4 hebben iedere zondagmorgen Kindernevendienst en de oudste groep: kinderen van groep 5, 6,7 en 8, 1x per 2 weken, 8 september is er voor beide groepen Kindernevendienst.

CATHECHISATIE:
Vanaf Klas 1 krijg je een uitnodiging voor de Catechisatie, de catechese avonden vinden plaats in de even weken.

Klas 1:
Tot op heden zijn we nog op zoek naar leiding voor de jongste groep!
Wie helpt ons? Het is zo belangrijk dat onze jongeren leren vanuit Gods woord en zo groeien in geloof in Jezus Christus.
Per groep wordt er een methode toegepast welke past bij de leeftijd.
Ben jij/u degene die deze waardevolle avonden met onze jeugd wil oppakken laat het ons weten.

Klas 2:
Deze wordt verzorgd door Marianne Scherjon en Anneke Wolters.

Klas 3:
Deze wordt verzorgd door Bonetta Kooistra en Wilma Dijkstra.

Vanaf Klas 4:
Gaat de jeugd naar Sjoerd en Geertsje Rozema.

CLUB:
Vanaf groep 8 mag je naar club. De clubavonden vinden plaats in ons mooie kerkgebouw 1x per 2 weken.
De indelingen worden zo spoedig mogelijk bekend gemaakt, de jeugd zal een persoonlijke uitnodiging ontvangen van zijn/haar eigen clubleiding, en op moment van schrijven hebben we alle leiding rond voor het komende jaar, waar we ontzettend blij mee zijn.
Clubleiding voor het komende seizoen bestaat uit: Cornelis Feddema, Johanna van der Zwaag, Jolanda Hoekstra, Silke Woudstra, Lisanne van der Ploeg, Hendrik Hamersma, Gerard van Althuis, Baukje van der Meulen en Tiny van der Ploeg.
De clubs starten na de startweek en we hebben weer een mooi programma voor het komende jaar.

STARTWEEK:
Donderdag 12 september starten we met een levend ganzenbord door onze gemeente(dus beste gemeenteleden het kan zijn dat er 10 of 11 september iemand van onze jeugd bij u op de stoep staat en vraagt of er een nummer (hebben namelijk 63 nummers welke een mooi plekje moeten krijgen in onze gemeente) bij u voor de ramen mag hangen en of u op 12 september van 19:00-21:00 uur thuis bent om de jeugd te laten dobbelen om zo verder in het spel te komen.

Alvast bedankt

Zondag 15 september startzondag, de middagdienst zal worden verzorgd door Sound of Faith en Dominee van Vliet met na afloop koffie met wat lekkers om nog even na te praten.

We hopen jullie allen mogen te begroeten.

Tot slot willen we een ieder die op welke manier betrokken is bij onze jeugd heel veel succes en mooie momenten toewensen voor het komende jaar en bedanken voor alle vrijwillige uurtjes

Mei Groetnis Griet en Tjitske

Dit vind je misschien ook leuk...