Weekbulletin 10 april 2020 | UPDATE pastoralia 12/4

Hartelijk welkom! De kerkenraad wenst u thuis gezegende diensten.

Vanuit de PKN is aangegeven dat er voorlopig tot eind mei geen diensten in de kerken zullen plaatshebben. Onze kerk sluit zich daar bij aan. Wel hebben wij deze week 2 x een onlinedienst die via de website te bekijken is. Ook zijn deze diensten via kerkomroep.nl en de kerktelefoon te beluisteren.

Website
Houdt u zo goed mogelijk de website van onze gemeente in de gaten, voor belangrijke mededelingen, update’s, bemoedigingen etc. https://www.pknbroeksterwald.nl

Kerkdiensten
We proberen vanuit onze kerk deze weken toch enkele (aangepaste) diensten te verzorgen, ook die kunt u dan vinden op en via de website. Ze worden ook via www.kerkomroep.nl en de kerktelefoon uitgezonden.

Berichten weekbulletin 19 april inleveren voor vrijdagmorgen 17 april voor 10.00 uur op Haaijehoeke 8, tel. 421063 of via de mail: weekbulletin@pknbroeksterwald.nl

● GOEDE VRIJDAG 10 April 2020 | 19.30 uur
Online kerkdienst:
Vóór de dienst: “Via Dolorosa” (Sela) https://www.youtube.com/watch?v=mI2KIvb6jPw
Klaas: “ meer dan rijkdom…” (Opw 544)
en zingen: Lied 374: 1 en 2 Evang. liedb.

Welkom en mededelingen
Aanvangsgebed – Aanvangslied: Ges 181: 1,2,4 en 5 (frysk)
Bemoediging en Groet
We zingen: Ges 259 (frysk)
Klaas: “How deep the Fathers love for us”
Gebed
Schriftlezing: Matth 27: 11-32
Gez 192: 1-4
Schriftlezing: Matth 27: 33-51
Klaas: “ Ik zie U gaan”
Opw. 614 “Uw genade is mij genoeg” https://www.youtube.com/watch?v=g04zrxGZyIc
Verkondiging
Meditatief pianospel
Moment van overdenking en stil gebed
We zingen: Lied 371 Evang. Liedb.
Klaas: “ Kleine vogel…”
Gebeden
We zingen: Lied 140 Evang. Lied.
Zegen
Direct aansluitend op de zegen:
“wir setzen uns mit tränen nieder” https://www.youtube.com/watch?v=URYF9HseN_w

● EERSTE PAASDAG 12 april 2020 | 9.30 uur
Online Kerkdienst:
Vóór de dienst: Klaas: “Jezus Overwinnaar” (Opw. 832)
“Happy day !” https://www.youtube.com/watch?v=GirtIPZRZeg
Lied 142 Evang. liedbundel

Welkom en mededelingen
We begroeten elkaar met de aloude Paasgroet
Voorganger: De Heer is opgestaan!
Thuis: De Heer is waarlijk opgestaan!
Voorganger: De Heer is waarlijk opgestaan!
Thuis: De Heer is opgestaan!
Voorganger: De Heer is opgestaan!
Thuis: Ja, Hij is waarlijk opgestaan! Hallleluja!

Aanvangshymne: “Christus, onze Heer, verrees!” (Gezang 215)
Gebed
Zingen: “O flam fan Peaske, stek ús oan” (Lied 637, mel. “daar juicht een toon”)

O flam fan Peaske, stek ús oan, op dizze bliere nije moarn !
De Hear, foar wa’t de nacht ferfljocht, stie op; hy is as’t sinneljocht !

De Heit lit net yn’t grêf foar dea, Syn bern dat o sa’n freugde bea,
Hy tilt it op út kâlde grún -, it rint as fjoer de ierd’yn ’t rûn.

Foargoed is d’âlde nacht no dea, de takomst blinkt as moarntiidsrea,
Sjoch hjir hoe’t Godferjouwend is, en hoe’t Syn leafde bliuwend is !

Sjoch hjir it ljocht fan lange doer, sjoch hjir de Soan, de sinne_it fjoer:
O flam fan Peaske, stek ús oan, op dizze bliere nije moarn !

Het is Feest: “wij vieren feest” https://www.youtube.com/watch?v=7n3AdGXVldI
Klaas: “ Your grace is enough”
Gebed
We lezen het Paasevangelie: Matth 28: 1-10
“De steen is weg” https://www.youtube.com/watch?v=CZr99MHs4FQ&list=PLC6EFB1FF879CC095&index=13
Gezang 218: 1-6, 8 (wisselzang)
Klaas: “Kom bij mij “
Verkondiging
We zingen: Gez 217) : 1,3,4
We luisteren en kijken naar: “Daar juicht een toon, daar klinkt een stem, die galmt door gans’ Jeruzalem”….
Klaas: “Heer, ik kom tot U”
Gebeden
“weet je dat de lente komt “ (https://www.youtube.com/watch?v=MpfhqCGiq7s )
Slotlied: Lied 132 (Evang. liedb.) “U zij de glorie” (staande)
Zegen
“Jezus Overwinnaar !” https://www.youtube.com/watch?v=39ELQxMYuoc
“What a beautiful name” https://www.youtube.com/watch?v=r5L6QlAH3L4

MEDEDELINGEN:

Verras met een Paasei !
Een Paas-idee: wat zou het leuk en mooi zijn wanneer u en jullie allemaal één speciaal ei voor Pasen maken: een ei, dat je beschildert, beplakt, op tekent óf een mooie Bijbeltekst op schrijft (een combinatie mag ook)…!! Dus maak er een mooi ei van, liefst met iets dat met Pasen te maken heeft.
En maak, als het klaar is, er een foto van (mag je zelf ook bij op, maar hoeft niet als je dat liever niet doet) en stuur die op! Dan laten we op zondag 19 april alle eieren en creaties zien in de online-dienst én ze komen op de website van de kerk. En als klap op de vuurpijl: er zijn 4 prijsjes beschikbaar gesteld voor de mooiste uit de volgende categorieën : peuters&kleuters, kinderen vd basisschool, tieners, volwassenen. De winnaars worden ook op zondag 19 april bekend gemaakt en de prijsjes worden thuis bezorgd.
En dan nog dit: wat zou het mooi zijn (hoeft niet, maar mág) wanneer u/je op Pasen dat ei naar iemand brengt (het liefst naar iemand die geen lid is van onze gemeente, bijv. je buren, iemand in de straat etc.) als klein gebaar van meeleven en bemoediging!
Doet u, doe je mee?
De foto’s kunnen (tot a.s. woensdag 21.00 uur) gemaild worden naar: info@pknbroeksterwald.nl

Vermeld wel duidelijk even de maker van de creatie !
Succes!
Ds. Alfons van Vliet

● Pastoralia
Broeder Pieter de Jong, Nij Tjaarda 108, hat moandeitemoarn 6 april in oerhaal (herseninfarct) hân. Hy is doe nei Nij Smellinghe yn Drachten brocht mar op tongersdei 9 april is er ferhuze nei de Waadwente foar revalidaasje. Syn adres dêr is ‘de Jol 9’. It bestjoer oer syn iene earm is er wat kwyt en it ûnthâld (geheugen) is ek wat yn ‘e war. Wy bidde de Heare God om betterskip foar De Jong en om sterkte foar him en syn frou Aukje en foar de oaren dy ’t der tichte by belutsen binne.

Broeder Sietse Haisma is rekke troch it Coronafirus en dêr slim siik troch. Wy bidde de Heare God om sterkte foar him en foar de oaren dy ’t der tichte by belutsen binne.

● Sit net yn noed, de maityd is al kommen
In protte minsken meitsje har bot soargen dizze dagen. Der steane folle mear adfertinsjes as oars yn de kranten fanwegen minsken dy ‘t ferstoarn binne. Jo hawwe dan bot begrutsjen mei de famyljes, ek om ‘t by de routsjinsten en de gong nei it grêf allinnich de alderneisten oanwêzich binne. Wat woenen jo dan graach de neibesteanden in hân jaan of efkes oankrûpe om te treastgjen. Mar dat mei no net.
En dochs kin yn sokke gefallen samar in moai ferske jo yn ‘e holle omspylje. Gesang 39 út it Lieteboek fan 1973 is sa ‘n ferske. Gesang 39 hat de geweldich moaie wize fan psalm 101. De wurden komme út it boekje fan de profeet Joël. Yn de tiid fan Joël sieten de minsken ek bot yn noed. Troch in sprinkhoannepleach en grutte droechte kaam in soad ûnheil oer de Israëliten. Mar dochs sille bettere tiden oanbrekke, seit de profeet. Elk dy ‘t de namme fan de Heare oanropt, dy sil behâlden wurde en feest fiere yn it nij Jeruzalim, as folk fan Him.

● Informatie betreffende Collectes:
Nu we in verband met het coronavirus voorlopig geen gezamelijke kerkdiensten kunnen houden, zijn er ook geen collectes.Collecteren is dé manier om tijdens de kerkdienst te delen wat ons gegeven is en samen te werken aan een wereld van gerechtigheid en vrede. Dankzij uw/jouw bijdrage kan de steun aan (wereld)diaconie en evangelisatie & zendingswerk doorgaan. Ook het jeugdwerk en missionaire werk is alleen dankzij die steun voort te zetten. (bron collecterooster PKN) Wilt u/jij een gift overmaken dan kan dat op het bankrekeningnummer: NL07RABO0343.3554.85 t.n.v. Diaconie PKN Broeksterwald.
Het is hierbij wel belangrijk dat u/jij op de oveschrijving duidelijk aangeeft voor welk collectedoel uw gift bestemd is.

Collectes die er zouden zijn geweest tijdens de kerkdiensten die niet hebben plaatsgevonden vanaf 15 maart zijn:

Mocht u/jij nog een gift willen overmaken die niets met de plaats gevonden collectes te maken hebben dan kan dit ook naar bovengenoemd bankrekeningnummer van de Diaconie PKN Broeksterwâld. Dit wordt bijzonder op prijs gesteld.

● Nood dichtbij…….
Door het coronavirus zijn de problemen bij de voedselbanken in deze tijd zeer groot, een gift is zéér welkom! U kunt uw gift overmaken op bankrekeningnummer NL60RABO 0162.1907.35 tnv Stichting Voedselvank Dantumadiel, maar mag ook op bankrekeningnummer NL07RABO0343.3554.85 tnv Diaconie PKN Broeksterwald o.v.v.Voedselbank Dantumadiel. Wij wensen ieder alle goeds toe en Gods onmisbare kracht. De diaconie.

Dit vind je misschien ook leuk...