Weekbulletin 10 januari 2021

● Dienst 11.00 zondag 10 januari a.s.
Voorganger: E. v.d. Veer, Ferwert
Collectes: 1e: diaconie, 2e kerk
Koster: Gepke
Beamer: Henk Rozema
Ouderling van dienst: Tineke Zoodsma
diaken: J. Berends
lector: Sippie Wolters

● Dienst 09.30 zondag 17 januari a.s.
Voorganger: Dhr. J.Y. v.d. Wal, Morra.
Collectes: 1e Prot. Kerk. Ondersteuning gemeenten, 2e onderhoud gebouwen

KANSELBERICHT
Op 30 december 2020 heeft de Here tot zich genomen zuster
Neeltje Broersma-Spinder
op de leeftijd van 86 jaar.

De dankdienst voorafgaand aan de begrafenis heeft op dinsdag 5 januari plaatsgevonden.
Wij wensen haar man, kinderen en kleinkinderen veel sterkte en Gods troostvolle nabijheid toe.

 ● Kindernevendienst (door Fokje en Fokje):
Hallo jongens en meisjes,

Hier weer een berichtje van de kindernevendienst. Zondag zou het gaan over Johannes en Jezus.
Johannes de Doper is een opvallende verschijning. Hij draagt een jas van kameelhaar, leeft van sprinkhanen en honing, en heeft een boodschap; Jullie moeten je leven veranderen. Mensen trekken uit het hele land naar de woestijn van Judea om Johannes te luisteren en laten zich door hem dopen. Hij kondigt aan dat Jezus eraan komt.

Johannes noemt Jezus het lam, een offer van God aan mensen die hun zonden wegneemt. In het volgende filmpje een mooi verhaal over Johannes de doper.

Daar moet een liedje bij:

Verjaardagen deze week:
12 jan. Mevr. Pietje Koonstra, Winkelplein 1, 9244 JA Beetsterzwaag (84 jaar)
12 jan. Dhr. J. Miedema, P. Dantumastrjitte 9 (81 jaar)
Alvast, met een groet van ons allen, van harte gefeliciteerd.

Pastoraal nieuws:
Aukje de Jong-Boonstra is, na een enkeloperatie in het MCL, nu voor revalidatie naar de Waadwente gegaan. Haar adres is Botter 15, De Waadwente, Birdaarderstraatweg 68, 9101 DA Dokkum. Gezien de omstandigheden gaat het goed met haar. Zij mag in de Waadwente bezoek ontvangen. Bezoek graag in overleg met haar dochter Durkje de Jong. Tel.nr. 0653596127.

De Sprank.
Minsklike kontakten binne slim ynkoarte. En der is ek al gjin Sprank mear waard der sein. Oké, der stiet in Sprank op stapel en wy sitte te springen om kopij…..
Dus minsken kom no yn aksje!  Kopij kin stjoerd wurde via desprank@live.nl of bringe op Foksepaad 1. Graag foar 12 jannewaris.

• Evaluatie lector
Zoals beloofd, zouden wij terugkijken op hoe het wordt ervaren dat de schriftlezingen worden gedaan door een lector. Onze ervaringen en de reacties die we krijgen zijn zeer positief. Als kerkenraad hebben we besloten om ook in het vervolg, tot nader orde, de schriftlezingen te laten voorlezen door een lector. Alle lectoren die al zijn geweest: hartelijk dank. U en zij die nog niet eerder hebben gedaan voor jullie eerste en volgende keren veel leesplezier gewenst, dan hebben wij luisterplezier!

• Vaststelling profielschets
Een aantal van u heeft gereageerd op onze vraag of u als gemeente nog in kunt stemmen met de profielschets zoals die in ons meest recente beleidsplan staat. Het merendeel heeft geen reactie gegeven, voor ons het teken van instemming. En van de reacties die we wel hebben gekregen, kon eigenlijk iedereen ook instemmen met dit profiel. Wel hadden zij zorgen over en tips voor hoe we in en vooral na een coronatijd als gemeente weer echt samen gemeente kunnen zijn, voor ons als gemeente maar ook voor en in ons dorp, onze omgeving.

Als kerkenraad hebben we de profielschets daarom vastgesteld en gaan nu verder met de invulling en herschrijven van het beleidsplan op basis van deze profielschets.

En met in ieder geval diegenen die dat ook in hun reactie hebben aangegeven willen we, zo gauw als dat kan, een bijeenkomst organiseren om hier ook verder over te praten: hoe geef je invulling en uitvoering aan jouw profiel? Wordt vervolgd!

● Liturgie
Welkom
Luisterlied Ps. 42: 1 en 3
Stil gebed, bemoediging en groet
Gebed
Luisterlied Opwekking 412
Tien Woorden
Luisterlied Ps. 119: 40 en 66
Gebed bij de opening van het Woord
Schriftlezing uit Marcus 1: 1-15
Luisterlied: Zoekt eerst het Koninkrijk van God
Luisterlied NLB 799: 1 en 6
Gebeden
Luisterlied: NLB 512: 1, 5 en 7
Zegen

Berichten weekbulletin inleveren voor vrijdagmorgen 15 januari voor 10.00 uur op Haaijehoeke 8, tel. 421063 of via de mail: weekbulletin@pknbroeksterwald.nl

Dit vind je misschien ook leuk...