Weekbulletin 11 juli 2021

● Dienst 09.30 zondag 11 juli a.s.
Voorganger: Ds. A.J. van der Wiel, Leeuwarden.
Collectes: 1e: diaconie, 2e onderhoud gebouwen
Koster: Gepke Feddema
Beamer: Henk/Piet
Ouderling van dienst: Sita Visser
Diaken: Eelke Dijkstra
Lector: Marijke Bouma

● Dienst 09.30 zondag 18 juli a.s.
Voorganger: Johanna Bloem
Collectes: 1e: kerk , 2e onderhoud gebouwen
Koster: Kees vd Ploeg
Beamer: Henk/Piet
Ouderling van dienst: Gryt van der Zwaag
Diaken: Sybren van Klaarbergen.
Lector: Liuwe Huzinga

● Dienst 09.30 zondag 25 juli a.s.
Voorganger: Dhr. J.Y. van der Wal, Morra
Collectes: 1e: kerk, 2e onderhoud gebouwen
Koster: Klaas Jilderda
Beamer: Henk/Piet
Ouderling van dienst: Anne Woudstra
Diaken: Albertine Hellinga
Lector: Djoke Wolters

● Dienst 09.30 zondag 1 augustus a.s.
Voorganger: Ds. D. Schreurs, Hegebeintum.
Collectes: 1e: diaconie, 2e onderhoud gebouwen
Koster: Gepke Feddema
Beamer: Henk/Piet
Ouderling van dienst: Wiebe Koonstra
Diaken: Freerk Jilderda
Lector: Jan Jitse Visser

● Dienst 11.00 zondag 8 augustus a.s.
Voorganger: Ds. J.G. Arensman, Drachten.
Collectes: 1e: kerk, 2e onderhoud gebouwen
Koster: Henk Dijkstra
Beamer: Henk/Piet
Ouderling van dienst: Reina Boom
Diaken: Jan Berends
Lector: Jitske de Jong

● Dienst 09.30 zondag 15 augustus a.s.
Voorganger: Ds. H. Graafland, Holwerd/Ternaard.
Collectes: 1e: KIA Zending, 2e onderhoud gebouwen
Koster: Gepke Feddema
Beamer: Henk/Piet
Ouderling van dienst: Gerrie Visser
Diaken: Eelke Dijkstra
Lector: Tiny van der Ploeg

● Dienst 09.30 zondag 22 augustus a.s.
Voorganger: Dhr. J.Y. van der Wal, Morra
Collectes: 1e: Diaconie, 2e Onderhoud gebouwen.
Koster: Anne W.
Beamer: Henk/Piet
Ouderling van dienst: Henk Rozema
Diaken: Sybren van Klaarbergen.
Lector: Sippie Wolters

● Dienst 09.30 zondag 29 augustus a.s.
Voorganger: mw. A. Hoekstra – Rondaan, Holwert
Collectes: 1e kerk, 2e onderhoud gebouwen

Berichten weekbulletin 29 augustus inleveren voor vrijdagmorgen 27 augustus voor 10.00 uur op Haaijehoeke 8, tel. 421063 of via de mail: weekbulletin@pknbroeksterwald.nl

Kerkboeket en bloemengroet:
Het kerkboeket gaat, met een groet van ons allen, naar Anne Osinga, Nij Tjaerda 161, Damwâld (96 jaar). Ook ging er een bloemengroet naar Geert Rosier, Mr. Hamstrjitte 10 (84 jaar).

Verjaardagen deze week:
13 juli Dhr. J.Bijlsma, Schwartzenbergloane 7, 9108 AL Broeksterwâld (76 jaar)
15 juli Mevr. A.Sjoerdsma-Wiersma, Rondweg-Noord 54a, 9101 AE Dokkum (77 jaar)
15 juli Mevr. K.Koonstra-Kooistra, Master Hamstrjitte 18, 9108 MH, Broeksterwâld (78 jaar)

Verjaardagen komende weken:
24 juli Mevr. J.Veenstra-van der Veen, Meekmastrjitte 12, 9108 MT Broeksterwâld (80 jaar)
26 juli Mevr. A.Eisma-Veenstra, Ds. Feitsmawei 31, 9108 NE Broeksterwâld (83 jaar)
5 augustus Dhr. D. Wolters, Meekmastrjitte 5, 9108 MS Broeksterwâld (82 jaar)
7 augustus Dhr. H. van der Veer, Haadwei 52, 9108 MB Broeksterwâld (83 jaar)
8 augustus Dhr. A. Visser, Master Woudstrastrjitte 1, 9108 MJ Broeksterwâld (84 jaar)
17 augustus Mevr. D. Rosier-Reitsma, Ds. Feitsmawei 1b, 9108 NE Broeksterwâld (76 jaar)
24 augustus Mevr. J. de Jong-Halbesma, Kavelwei 41b, 9108 MD Broeksterwâld (79 jaar)
26 augustus Mevr. F. Huizenga-Raap, Haadwei 168, 9104 BL Damwâld (79 jaar)
Alvast, met een groet van ons allen, van harte gefeliciteerd!

Bericht vanuit de beroepingscommissie:
De beroepingscommissie is inmiddels bij elkaar geweest. De taken zijn verdeeld en de bal rolt. We houden jullie op de hoogte.
Vriendelijke groet,
Namens de commissie, Kas Huizenga

Pastoraal nieuws:
Op 2 juli is geboren Anne Joke. Zij is de dochter van Sjoerd en Renske Boskma en de zus van Rienk. Wij feliciteren hun, met een groet van ons allen, met deze blijde gebeurtenis. Het adres is: Boargemaster Nautawei 1.

Liturgie 11 juli
Vooraf muziek of beeld
Binnenkomst van de kerkenraad – welkom – e.v. mededelingen
Aanvangslied Psalm 87 : 1, 3, 4
Wij melden ons bij de Heer
De Heer laat ons groeten
Antwoordlied Evang. Liedb. 376 : 1, 2 (Abba, Vader, U behoor ik toe)
Gebed van verootmoediging
Loflied oud gez. 434 : 1, 2 (Lof zij de Heer)
Geloofsregel
Geloofslied Psalm 19 : 4
Heilige Schriftlezing Numeri 22 : 2 tot en met vers 8
Numeri 23 : 1 tot en met vers 8
Numeri 24 : 1 tot en met vers 3 – dan: vers 17 – dan: vers 25
Antwoordlied oud gez. 304 : 1, 2, 3 (God is getrouw)
Verkondiging – tekst: Numeri 23 : 8 A en Numeri 24 : 17 B
Instemmingslied Evang. Liedb. 147 : 1, 2, 5 ( Heer, ik hoor van rijke zegen)
Gebeden
Slotlied Psalm 68 : 7
Zegen – met het gesproken Amen

Fakânsjetiid….
Sa, de skoalleboeken binne wer ynlevere, de lêste deadlines op it wurk binne helle (of krekt net en dan moast yn de fakânsje noch krekt efkes troch), de ynhel bbq-s mei kollega’s, de sportklub ensf ensf. Om fakânsje fiere te kinnen, moat je der súver earst hast 2x sa hurd tsjinoan….(Tip: meitsje dêrom ris in listke mei de dingen dy’t jim dizze fakânsje NET dwaan gean 😊 )

Mar no is it dan sa fier, dat foar de wurkjenden en de skoalgeanden no echt de fakânsjeperioade oanbrekt. En foar dyjingen dy’t al wat langer langer as 3 wiken simmerdeis fakânsje ha, is de simmertiid dochs grif ek in moaie tiid? Lange dagen, de natuer op syn grienst, de sinne yn’e holle.
De simmertiid, in moaie tiid om thús of fier fuort ris efkes yn it waar te sjen, sûnder hieltyd op de klok lette te moatten. It is ek de tiid dat misken om jin hinne just fuort geane en mei ferhalen wer thús komme.
Tiid, it is in gegeven, en it is ús joun. Is tiid dyn fijân of dyn freon? It kin beide wêze liket my sa ta. Soms dyn fijân miskien, as de tiid mar net foarby gean wol, of omdast te min tiid earne foar hast? Of dyn freon, om’t er tiid jout om út te rêsten, of om der aktyf op út te gean. Tiid om freonen en famylje te treffen, of tiid om just efkes allinnich te wêzen. Tiid om te praten en tiid om stil te wêzen en te harkjen.
Ik winskje ús allegear tiid as freon ta en Gods seine op ús wegen yn dizze simmer.

En door…. STARTWIKE al yn de planning!!
In sneak peak, in foarpriuwke, in foaroankundiging…. Hoe’st it ek mar neame wolst: Tekenje it âlfêst oan yn jim aginda’s en kalenders: de wike fan 12 oan’t en mei 19 september. Wy wolle dan graach in startwike foar en mei de hiele gemeente organisearje (binnen de dan jildende regels). Mei in ôfwikseljend programma, foar eltsenien is der wat. Der wurdt oan wurke om dat allegear op te pakken. Jim krije fansels noch wol mear berjochten hjiroer. …. Ien ding mei dêryn fansels net ûntbrekke: it kostumeare fuotbal fan de tsjerkerie tsjin de jeugd… (sjoch it stikje hjirboppe: tiid om yn training te gean?). Grif sille wy jim ek noch freegje om help. Mei syn allen foar syn allen!
Wat ha wy in protte dingen net dwaan kind, wat ha wy elkoar in protte net sjen kind. Wy misse elkoar, de moetings mei elkoar. Dat mei in feestelike startwike hoopje wy yn elts gefal symboalysk ôfskie te nimmen fan it Koronatiidperk. Mar folle moaier: wy wolle elkoar wer feestlik moetsje en sa meiinoar it nije seizoen wer yn gean.

Dit vind je misschien ook leuk...