Weekbulletin 15 januari 2023

● Dienst 9.30 zondag 15 januari a.s.
Voorganger: Mw. W. Marinus-Zijlstra, Garyp.
Collectes: 1e Protestantse kerk ondersteuning gemeenten, 2e Onderhoud gebouwen.
Koster: Kees van der Ploeg.
Organist: Nienke van der Heide.
Beamer: Oege Visser.
Kindermoment verzorgd door: Petra Westra en Sjoukje Schaafsma.
Kinderlied: https://www.youtube.com/watch?v=d_TVcRkoGd4.
Onderwerp: Jezus is in Nazareth.
Ouderling van dienst: Reina Boom.
Diaken: Henk Rozema.
Lector: Sita Visser.

● Dienst 11.00 zondag 22 januari a.s. Heilig Avondmaal, Bijbelzondag.
Voorganger: Ds. K. van Marrum, Spannum.
Collectes: 1e Missionair werk, 2e onderhoud gebouwen.

Berichten weekbulletin 22 januari inleveren voor vrijdagmorgen 20 januari voor 10.00 uur op Haaijehoeke 8, tel. 421063 of via de mail: weekbulletin@pknbroeksterwald.nl.

Kerkboeket en bloemengroet:
Het kerkboeket gaat, met een groet van ons allen, naar Br. Jappie Miedema, P. Dantumastrjitte 9. (83 jaar).

Tankwurd: Hjoed 8 januari 2023, in folle tsjerke wêr ik grutsk as âlderling oanwezich wêze mei. Wat is in gemeente wêze?
Yn novimber mocht ik in jûn tsjoege wêze fan in man dy’t my ynspireare hat yn it feit; wat is in gemeente wéze?…is dat sneins mei syn allen nei tsjerke gean?
Nee, in gemeente wêze is safolle mear…. dat is wat wy ûnderfûn hawwe yn de ofrûne 4 wiken, neidat we konfronteart waarden mei iets wêr we net yn sitte woenen, mar dochs yn terjochte kaam binne. In gemeente wêze is een waarme tekken en wat bin ik grutsk dat wy hjir oan diel nimme meie, wat ha wy it troffen mei ús gemeente, wêrfan wy yn de ofrûne wiken safolle omtinken, yn hokker foarm dan ék, ûntfange mochten,….. dit is net te omskriuwen en wat fine wy hjir in stype yn.
Foar ús allen noch in lange wei te gean, wy gean der foar en bidde dat we allegear de krêft krije meie om te herstellen…. op hokker wize dan ek.
Wy wolle jim dan ek tige tank sizze foar al jim omtinken, it hat ús tige goed dien!
Leafs Tjitske, Janco, Albert en Jorrit.
Tabe en Anneke.

Jeugd gearkomst 12 oant 20 jier.

Inspiratiemiddag:
De werkgroep KMVH-Friesland (Kerken en Mensen met een Verstandelijke Handicap) heeft grote waardering voor alle vrijwilligers die de kerken en de mensen met een verstandelijke beperking dichter bij elkaar weten te brengen. De één leidt een catechesegroep, een ander zet zich in voor een gespreksgroep en zo zijn er nog veel meer manieren om het contact met deze bijzondere mensen handen en voeten te geven.

Daarom nodigt de KMVH-Friesland al die vrijwilligers uit voor een bijzondere inspiratiemiddag met als thema: De kracht van laagdrempeligheid.
Deze middag is op zaterdag 11 februari 2023 in de Kurioskerk te Leeuwarden (Julianalaan 38). Het begint om 13.30 uur en wordt rond 16.30 uur afgesloten met een door de KMVH aangeboden muzikale verrassing.

Zie onze website voor meer informatie en voor een meer uitgebreide uitnodiging: www.kmvhfriesland.nl.

Namens de werkgroep,
ds. Piet Hulshof, secretaris.
secretaris@kmvhfriesland.nl.
Tel. 06-4093822.

Liturgie:
Welkom en mededelingen.
Intochtslied: Lied 216 vers 1, 2, 3 (nieuwe liedboek).
Votum en Groet.
Klein Gloria.
Zingen: psalm 139 vers 1 en 2.
Gebed.
Zingen: Gezang 330 vers 1,2 en 3.
Moment voor de kinderen, Kinderlied via de beamer.
Kinderen gaan naar de nevendienst.
1e Lezing: Deuteronomium 30: 15-20.
We luisteren naar: Op U alleen mijn licht, mijn kracht.
2e Lezing: Matteüs 5: 21-26.
Zingen: Gezang 477 vers 1 en 2.
Overdenking.
We luisteren naar orgelmuziek.
We zingen: Opwekking 123.

Groot is Uw trouw, o Heer
Mijn God en Vader
Er is geen schaduw van omkeer bij U
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer Dezelfde
Die Gij steeds waart
Dat bewijst Gij ook nu

Groot is Uw trouw, o Heer
Groot is Uw trouw, o Heer
Iedere morgen aan mij weer betoond
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven
Groot is Uw trouw, o Heer
Aan mij betoond

Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden
En Uw nabijheid, die sterkt en die leidt
Kracht voor vandaag
Blijde hoop voor de toekomst
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid

Groot is Uw trouw, o Heer
Groot is Uw trouw, o Heer
Iedere morgen aan mij weer betoond
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven
Groot is Uw trouw, o Heer
Aan mij betoond

De kinderen komen terug in de kerk
Dankgebed en voorbede, afgesloten met het Onze Vader
Inzameling van de gaven
Lied 793 Bron van liefde, licht en leven vers 1 en 2 (nieuwe liedboek)
Zegenbede

Dit vind je misschien ook leuk...