Weekbulletin 16 mei 2021

● Dienst 09.30 zondag 16 mei a.s.
Voorganger: Mevr. Y. Folbert- van der Heijden, Ternaard.
Collectes: 1e: Diaconie, 2e kerk
Koster: Gepke Feddema
Beamer: Henk Rozema
Ouderling van dienst: Reina Boom
Diaken: Sybren van Klaarbergen
Lector: Sandra Annema-Kientz

● Dienst 11.00 zondag 23 mei a.s. 1e Pinksterdag
Voorganger: Dhr. G. Visser, Wâlterswâld
Collectes: 1e KIA Pinksterzending, 2e onderhoud gebouwen

WE ZIJN BLIJ U VANAF 16 MEI D.V. WEER MET 30 KERKGANGERS IN DE KERK TE MOGEN ONTMOETEN EN BEGROETEN!!

Vooreerst willen we nog geen reserveringssysteem invoeren omdat dit tot nu toe nog niet nodig is geweest. Mocht dit nodig zijn dan wordt dit kenbaar gemaakt.

Natuurlijk moeten we ons aan bepaalde RIVM maatregelen houden:
• Houdt 1,5 meter afstand van elkaar
• desinfecteer je handen bij binnenkomst
• In de kerk, als je loopt, dan mondkapje op; pas als je gaat zitten, mag het mondkapje af.
• Helaas mogen we niet zingen tijdens de kerkdienst. Wel mogen we als de predikant dit aangeeft b.v. het “onze Vader” opzeggen of zachtjes mee neuriën tijdens de liederen.

Volg de adviezen van de coördinatoren op.
Houdt u zich aub aan deze regels, voor uzelf, maar zeker ook voor uw medekerkgangers en de medewerkers!!

En is het antwoord voor u op 1 of meer van onderstaande vragen “ja” , blijf dan thuis:
Gezondheidsvragen zijn:

• Heb jij of één van je huisgenoten last van verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, benauwdheid en/of temperatuurverhoging?
• Heb je andere klachten, voel je je niet lekker?
• Heb je de afgelopen 2 weken contact gehad met iemand die COVID-19 heeft?
• Ben je korter dan 14 dagen geleden uit een regio/land teruggekeerd met code ‘oranje’ of ‘rood’?

Berichten weekbulletin 23 mei inleveren voor vrijdagmorgen 21 mei voor 10.00 uur op Haaijehoeke 8, tel. 421063 of via de mail: weekbulletin@pknbroeksterwald.nl

Het kerkboeket:
gaat, met een groet van ons allen, naar Feije Klopstra, Mr. Hamstr 8 (85 jr.)

Pastoraal nieuws:
Douwe de Beer, Meekmastrjitte 14, is nog in het ziekenhuis (MCL Leeuwarden). Onderzoek heeft uiitgewezen dat hij een hartoperatie moet hebben. Daar is het nu wachten op. Een spannende tijd voor Douwe en Anneke en hun kinderen.

Als Gij niet zijt
de grond waarop ik sta
de bron waaruit ik put
de einder waarheen ik ga
Als Gij niet zijt
waar blijf ik dan
in tijd en eeuwigheid

Tige betanke
Bêste minsken, tige betanke foar alle kaarten, tillefoantsjes, e-mailtsjes en blommen dy ‘t wy fan jimme krigen om ‘t wy belibje mochten dat it 45 jier lyn wie dat wy troud binne. Mei safolle omtinken fernimme jo dat ek mei alle beheiningen fan no de mienskip noch goed libbet. It hat ús tige goed dien en dat docht it eins alle dagen noch.
Anna Martha en Jaap Klimstra

DANKBETUIGING:
Een woord, een gebaar of een kaart, het doet je goed
Wanneer je iemand die je lief hebt, missen moet.

Langs deze weg wil ik, en mijn kinderen en kleinkinderen onze dank betuigen voor de vele blijken van medeleven, in welke vorm dan ook, tijdens zijn ziekte en na het overlijden van mijn echtgenoot, heit en pake Sijtse de Jong.
Het heeft ons goed gedaan te mogen ervaren dat hij bij zo velen geliefd was.
Mevr. K. de Jong- van der Galiën, kinderen en kleinkinderen.

Bevestiging ouderling als afgevaardigde kerkenraad naar de classis Fryslân
De kerkenraad heeft het verzoek van de Classis Fryslân gekregen om br. Jaap Klimstra te mogen bevestigen in het ambt van ouderling-met-bijzondere-opdracht, ten einde hem binnen de Classis te benoemen als ouderling-lid van het Classicaal College voor het Opzicht. In de kerkenraadsvergadering van 8 maart jl. is de voltallige kerkenraad akkoord gegaan met dit verzoek.

Indien er geen gegronde bezwaren worden ingediend zal de bevestiging van br. Jaap Klimstra als ouderling-met-bijzondere-opdracht van onze kerk ten behoeve van het lidmaatschap van het Classicaal College voor het Opzicht plaatsvinden op D.V. 30 mei a.s. door ds. D. Schreurs in dit kerkgebouw.

Wij wensen br. Klimstra veel succes en Gods onmisbare zegen toe in zijn nieuwe functie!

Der hat ris wat west …
Der giet wol ris wat mis tusken minsken ûnderinoar en tusken minsken en de Heare God. Neffens de Bibel is it ús opdracht om it dan wer goed te meitsjen. Mar dat falt net altyd ta. Minsken hawwe wol ris dwerse koppen en wy wolle fakentiids de minste net wêze. De Bibel jout ús moaie foarbylden fan it wer goed meitsjen. Ezau makket it wer goed mei Jakob en de Heare Jezus makket it wer goed mei Petrus. It is neffens de Bibel net de bedoeling om by skeel fuortdaliks oaren der by te beheljen. Guon minsken wolle de dûmny of de tsjerkeried der by belûke as der spul is mei in oar gemeentelid mar jo moatte earst sels jo bêst dwaan om it wer goed te meitsjen. Earst as dat net slagget en de oare partij net yn goedens wol, dan meie jo om help freegje. Sa stiet it ús beskreaun.

Sa is it ek as der wat is tusken gemeenteleden en de tsjerkeried, tusken tsjerkeriedsleden ûnderinoar en tusken foargongers en gemeenten oer lear en libben. Earst moat ûnderinoar besocht wurde om it wer goed te krijen en dêr meie jo echt wol de Heare God by bidde om help en om wysheid. Mar as dat echt net slagget dan kinne jo by de Klassis telâne. De Klassis hat in kommisje, it ‘Classicale College voor het Opzicht’, dat helpe wol en moat om swierrichheden yn gemeenten op te lossen, ek as it giet om de lear. Yn de Ordinantiën fan de PKN stiet it neifolgjende oer it CCO:

  1. Het opzicht over de belijdenis en wandel van de leden en ambtsdragers van de kerk en van hen die in een bediening zijn gesteld strekt – tot opbouw van het geestelijk leven van de gemeente, – tot behoud van hen die dwalen, – tot verzoening van dezen met de gemeente en met hun naasten en – tot bewaring van de orde in het leven en werken van gemeente en kerk.
  2. Geven iemands belijdenis en wandel of vervulling van ambt of bediening aanleiding tot bijzondere bemoeienis, dan vindt deze eerst plaats door pastorale samenspreking en vermaan.
  3. Indien nodig gaat de kerk over tot toepassing van de middelen die gegeven zijn met kerkelijke tucht, volgens regels in deze ordinantie gesteld.

De klassispredikant ds. W. Beekman hat myn persoan frege om sit te nimmen yn dit kollege.
Jaap Klimstra

Weekbulletin ontvangen via de e-mail
Meerdere mensen hebben aangegeven dat zij het weekbulletin niet meer via de mail ontvangen. Dit is natuurlijk erg vervelend! Door een technisch probleem is deze situatie ontstaan. Willen diegenen die geen weekbulletin meer ontvangen dit aangeven bij hun wijkouderling of bij Oege Visser? Graag naam + e-mailadres vermelden en dan zorgt Oege ervoor dat u het weekbulletin weer in uw digitale brievenbus krijgt.
A: Via e-mail : website@pknbroeksterwald.nl
B: Via telefoonnummer : 0511 – 42 22 19
C: Of via uw eigen wijkouderling
Zegt dit voort ! Zegt dit voort !

Liturgie:
Liturgie 16 mei 2021 Broeksterwoude | 7e zondag van Pasen, Exaudi (Wezenzondag)

Welkom
Intochtslied: Psalm 27:1 en 7 Zoals Gij eenmaal mijn geroep verhoorde
Psalm 27
Stil gebed
Votum en groet
Gebed ter verootmoediging
Lied 413 Grote God, wij loven U
Leefregel: 1 Petrus 4: 7- 11 NBV
U maakt ons één
Genadeverkondiging: Rom. 10: 8- 13
Geloofsbelijdenis: opwekking 347 –
Gebed bij de opening van de Schrift
Lezen: Johannes 17: 1-26 NBV
Lied 686:1, 2 en 3 de Geest des Heren heeft een nieuw begin gemaakt
Verkondiging
Maranatha
Dank en voorbede
Collecte bij de uitgang?
Slotlied: Lied 315 Heb dank o God
Zegen

• Pinkstermaandag digitale viering van Pinksterfeest Veenklooster
Dit jaar zendt de organisatie van Pinksterfeest Veenklooster op Pinkstermaandag 24 mei 2021 opnieuw een dienst uit, online en via de lokale omroep RTV NOF. Vanwege het coronavirus kan het evenement ook dit jaar niet doorgaan in het bos, op het veld en in de festivaltenten. De dienst begint om 10:00 uur en is te volgen via www.pinksterfeest.com/2021 en RTV NOF (Kabelnoord tv-kanaal 20). De voorganger is ds. Kees Postma. De muzikale medewerking komt van Sera Noa en Zandprinses Rosa van der Vijver. Er is ook aandacht voor de jongere kijkers. Dit Kindermoment is in handen van Hendrika van Delden.

Beleef- en bemoedigingskaart
De organisatie heeft dit jaar voor het thema ‘Houd vast’ gekozen. Dit thema staat centraal in de dienst. Ook verspreidt de organisatie dit jaar een zogenoemde Beleef- en bemoedigingskaart met dit thema. Op de achterkant van de kaart staan een aantal opdrachten die men onderweg kan uitvoeren: “Kies zelf een mooie route en ga op pad. Ontmoet Jezus in de 7 ‘Ik ben’ uitspraken. En denk na over de vragen, samen of alleen. Neem de tijd en geniet van Gods schepping.”
Met de kaart wil de organisatie haar missie ‘Jezus kennen en Hem bekendmaken’ uitdragen, ondanks dat de invulling van het feest dit jaar anders is dan voor de coronatijd.De kaart wordt woensdag 19 mei samen met de huis-aan-huis-krant bezorgd in de regio.

Dit vind je misschien ook leuk...