Weekbulletin 18 september 2022

Kanselbericht:

Wij gaan trouwen!

Ronald Beintema en Bertina Marinus gaan trouwen op D.V. 22 september 2022.
Het ja-woord alsmede de kerkelijke inzegening vindt plaats om 14.30 uur in het tsjerkje
Van Sibrandahûs.
Adres: Atewei 5, 9108 NA Broeksterwâld.

Dienst 13.45 uur 18 september a.s. Voorbereiding Heilig Avondmaal.
Voorganger: proponent H.J. van der Wal, Groningen.
Collectes: 1e KIA zending, 2e kerk.
Koster: Henk Dijkstra.
Beamer: Henk Rozema.
Kindermoment verzorgd door: Baukje Rozema.
Onderwerp: Jozef in Egypte.
Kinderlied: https://www.youtube.com/watch?v=-fgkQCG75tI Jozef in Egypte
Ouderling van dienst: Reina Boom.
Diaken: Jan Berends.
Lector: Anneke Wolters.

Dienst 11.00 zondag 25 september a.s. Heilig Avondmaal.
Voorganger: Ds. W. Veltman, Ee.
Collectes: 1e Vredeswerk KIA, 2e onderhoud gebouwen.

Berichten weekbulletin 25 september inleveren voor vrijdagmorgen 23 september voor 10.00 uur op Haaijehoeke 8, tel. 421063 of via de mail: weekbulletin@pknbroeksterwald.nl

Kerkboeket en bloemengroet:
Het kerkboeket gaat, met een groet van ons allen, naar Aukje Wolters, Patrimoniumwei 26. (13 jaar)

Verjaardagen deze week:
24 september Dhr. B. Huizenga, De Waadwente, Birdaarderstraatweg 68, 9101 DA Dokkum, Afd: It Skûtsje kamer 19. Alvast, met een groet van ons allen, van harte gefeliciteerd.

Kinderen in de Knel in Moldavië.

Beste Gemeenteleden,
Onlangs hebben we een collecte gehouden voor Kerk in Aktie en dan met name voor Kinderen in de Knel in Moldavië. U bent hierover geïnformeerd op het weekbulletin.

Kerken in Moldavië geven kinderen een toekomst
In het arme Moldavië worden veel kinderen aan hun lot overgelaten. Hun ouders werken in het buitenland om geld te verdienen of hebben troost gezocht in alcohol. Kinderen groeien op zonder de zorg en liefde die ze nodig hebben. Ze maken hun school niet af en lopen risico slachtoffer te worden van geweld en misbruik. Kerken en Youth for Christ Moldavië willen dat voorkomen. Zij bieden naschoolse opvang in dagcentra van kerken. Hier krijgen kinderen volop aandacht, een gezonde maaltijd en hulp bij hun huiswerk. Goed opgeleide vrijwilligers vangen hen op en organiseren sport- en spelactiviteiten. Vaak ontdekken deze kinderen voor het eerst wat het is om op een liefdevolle manier met elkaar om te gaan, een ervaring voor het leven. Helpt u mee? Geef kinderen in Moldavië via Kerk in Actie de unieke ervaring van liefdevolle aandacht. Met deze collecte steunt u het werelddiaconale werk van Kerk in Actie, zoals Youth for Christ in Moldavië.

De uitslag van deze aktie is door de vakanties een beetje later geworden dan de bedoeling was, maar inmiddels is al het geld binnen en geteld: het collectegeld, het totaal van de collectemunten, het geld dat via de bank is binnengekomen en de opbrengst van de spaardoosjes!

Ik kan u meedelen dat het totaalbedrag voor Moldavië is geworden € 532,49.
Namens de Diaconie heel hartelijk bedankt!

Liturgie:
Afkondigingen
Lied: Psalm 145, vers 1 en 2
Stil gebed
Votum (géén Groet)
Lied: Psalm 145, vers 3 en 6
Apostolische geloofsbelijdenis
Lied: Psalm 145, vers 4 en 5
Gebed om de verlichting van de Heilige Geest
Schriftlezing: Efeziërs 2
Lied: Gezang 305 (vers 1 en 2)
Verkondiging n.a.v. Efeze 2
Lied:Evangelische liedbundel 218, vers 1 en 3
Voorbereiding Heilig Avondmaal
Dankgebed en voorbeden
Inzameling van de gaven
Slotlied: Gezang 330 (vers 1, 2 en 3)
Zegenbede

Dit vind je misschien ook leuk...