Weekbulletin 19 mei 2019

● Dienst op zondag 19 mei a.s.
In de morgendienst: ds. D.C. Hellinga, Urk , organist J. Klimstra
In de middagdienst: ds. D.C. Hellinga, Urk , organist Tj. Reitsma
Collectes: diaconie , 2e onderhoud gebouwen
Koster: Bennie
Kindernevendienst: beide groepen
Onderwerp: De bouw van de heilige kist (Exodus 25:10-22 )
Kinderlied: Ik ben

Liederen voor de dienst: LB 216: 1,2,3 LB 219 : 1.2,6

● Kerkboeket en bloemengroet:
Het kerkboeket gaat, met een groet van ons allen, naar dhr. Feije Klopstra, Mr. Hamstrjitte 8. Ook ging er een bloemengroet naar Foeke Oberman, Ds. Dijkstrawei 12.

● Berichten weekbulletin 26 mei inleveren voor vrijdagmorgen 24 mei 10 uur op Haaijehoeke 8, tel. 421063 of via de mail: weekbulletin@pknbroeksterwald.nl

● Dienst op zondag 26 mei a.s.
In de morgendienst: ds. G. Timmer, Twijzelerheide , organist J. Klimstra
In de middagdienst: dienst , organist Tj. Reitsma
Collectes: kerk , 2e onderhoud gebouwen
Koster: Gepke
Kindernevendienst: jongste groep
Onderwerp: Het gouden beeld ( Exodus 32:1-14)
Kinderlied: Ik ben https://youtu.be/PLXTjlTFGnQ
Liederen voor de dienst: EB 411: 1,2,3 ’s middags: EB 410: 1,4

● WOENS(!!)dagavond 22 mei is er weer gebedskring bij Sjoerd en Geartsje Rozema in de Falom. We beginnen vanaf 19.30 uur. Wie mee wil bidden is welkom.

● In Memoriam Dirk Freerk Jilderda
“Gelijk zich een vader ontfermt over zijn kinderen, ontfermt Zich de Here over wie eerbied hebben voor Hem”.
Deze woorden uit Psalm 103, die centraal stonden in de ‘dankdienst voor het leven’ van Dirk Freerk Jilderda’ , op 15 februari jl., waren zó toepasselijk op zijn leven! Het is heel bijzonder dat God nl. hier niet zegt: “kijk naar Mij en doe dan zoals Ik”, maar juist andersom: “zoals een aardse vader er is voor zijn gezin, zijn nageslacht, voor allen die bij hem horen, zó ben ik er ook voor degenen die bij Mij willen horen…”
God richt Zélf even de schijnwerper op gewone mensen, en ook op Dirk Jilderda. Dirk die een groot hart had, er helemaal wilde zijn voor mensen en vooral ook voor zijn allernaasten, die hem het dierbaarst waren. En wat een zegen dat zij zo lang van hem hebben kunnen genieten – en hij van hen! Na een “lang en warber libben…”, 90 jaar maar liefst. Vele jaren samen met zijn Lutske, die hij vreselijk heeft gemist na haar onverwachte overlijden in april 2004. Maar ondanks dat grote verdriet wilde hij er volop zijn en blijven voor zijn kinderen en kleinkinderen. Dat wilde hij en kón hij ! Ook door de kracht en troost die hij altijd, zijn leven lang, vond in zijn geloof, in zijn leven met God. We hebben niet voor niets ook psalm 121 gelezen in de dankdienst voor zijn leven. Want het geloof in, en vertrouwen óp God, dat in deze psalm zo naar voren komt, kende hij ook . Daarin vond hij altijd weer alles wat hij nodig had, in mooie én in moeilijke tijden. Ja, in zijn liefde én in zijn geloof heeft Dirk een prachtige ‘nalatenschap’ meegegeven aan zijn kinderen en kleinkinderen en aan allen die hem gekend hebben.
Nu mag hij voluit rusten van zijn werken, en genieten bij de God aan Wiens hand hij altijd heeft willen lopen en Die hem over de drempel van het Vaderhuis heeft geleid, toen hij op 9 februari voor de laatste keer hier op aarde zijn ogen sloot. Dankbaar voor alles wat hij heeft willen en mogen zijn, zien we samen met zijn gezin uit naar het moment dat we hem daar weer zullen ontmoeten !
Met excuses voor de late inzending van dit In Memoriam,
Ds. Alfons van Vliet

● Gemeentedei 25 maaie:

Bêste gemeenteleden.
Wy binne hiel drok dwaande mei de tariedings foar ús gemeentedei op sneon 25 maaie. Om’t wy it hiel moai fine soene dat it ek écht in gemeentedei wurdt, hawwe wy betocht om safolle mooglik gemeenteleden hjir by te belûken. Wy hoopje fansels dat der in hiel soad dielnimmers binne. Nei de fytstocht is der in bakje kofje, thee as fris en no wolle wy jo/dy freegje om wat lekkers mei te nimmen foar der by. Dat kinne koekjes (sels bakte) cake as taart wêze. Dêr is fêst wat foar te betinken.
Ps: al opjefte dien foar de bbq?
Hertlike groetnis en graach oan’t sjen op 25 maaie!

Team gemeentedei

 

Uitnodiging gemeentedag

Hierbij nodigen wij u/jullie van harte uit voor onze gemeentedag, op zaterdag 25 mei

Deze dag, met een gezellig en gevarieerd programma in en rondom onze kerk, is bedoeld voor gemeenteleden van alle leeftijden. De activiteiten zullen o.a. bestaan uit: puzzel- fiets/wandeltocht, spelletjes, een hapje en drankje, en als afsluiting een gezamenlijke barbecue.

Aanvang activiteiten: 14.00 uur
Aanvang barbecue : 17.30 uur
Kosten deelname barbecue: kinderen tot 5 jaar geen bijdrage
kinderen 5 t/m 12 jaar € 4,00
volwassenen € 10,00
Zelf meenemen: drinken, bord en bestek.

Wilt u voor deelname aan de barbecue onderstaand opgavestrookje inleveren vóór of op 12 mei a.s. bij de diaconie of in de daarvoor bestemde bus in de hal van de kerk, u mag ook mailen naar diaconie@pknbroeksterwald.nl. Betaling bij aanvang barbecue.
Graag tot ziens op 25 mei!!!

● Opbrengst Collecte World Servants Damwoude
Afgelopen zondag mochten wij van World Servants Damwoude tijdens de middagdienst vertellen over onze projecten naar Bolivia, Malawi en Zambia. Na afloop van de dienst is er een collecte voor ons gehouden wat een fantastisch bedrag van €370,- heeft opgebracht! Graag willen wij iedereen via deze weg bedanken voor jullie steun!

Dit vind je misschien ook leuk...