Weekbulletin 20 november 2022

● Ochtenddienst 9.30 zondag 20 november. Laatste zondag kerkelijk jaar.
Voorganger: Dhr. Jaap Klimstra.
Organist: Tjibbe Reitsma.
Collectes: 1e Pastoraat, 2e Onderhoud gebouwen.
Koster: Gepke Feddema.
Beamer: Sieberen Rosier.
Kindermoment verzorgd door: Fokje Schaafsma en Fokje Visser.
Kinderlied:

Onderwerp: Verdriet en troost.
Ouderling van dienst: Anne Woudstra.
Diaken: Albertine Hellinga.

● Middagdienst 13.45 zondag 20 november a.s. Laatste zondag kerkelijk jaar/ gedenken overleden.
Voorganger: Mevr. Johanna Bloem, Broeksterwâld.
Collectes: 1e Pastoraat, 2e Onderhoud gebouwen.
Koster: Gepke Feddema.
Beamer: Piet van Althuis.
Ouderling van dienst: Anne Woudstra.
Diaken: Henk Rozema.
Lector: Jitske de Jong.

Vandaag zondag 20 november is de laatste zondag van het kerkelijk jaar. We willen in de middagdienst de gemeenteleden, die ons dit jaar ontvallen zijn, herdenken. Voorganger is mw. J. Bloem.

Trienke Visser-Koonstra
* 20 april 1952
† 26 oktober 2021
Hilda Jilderda-Huizenga
* 11 december 1965
† 10 februari 2022
Pietsje Koonstra
* 12 januari 1937
† 1 juli 2022
Elly Bethlehem-Dijkstra
* 22 februari 1938
† 16 augustus 2022
Liuwe Huizinga
* 5 april 1938
† 22 augustus 2022

1e Advent.
● Dienst 09.30 zondag 27 november a.s.
Voorganger: Dhr. W.Feddema, Driesum.
Collectes: 1e KIA Werelddiaconaat, 2e Onderhoud gebouwen.

Berichten weekbulletin 27 november inleveren voor vrijdagmorgen 25 november voor 10.00 uur op Haaijehoeke 8, tel. 421063 of via de mail: weekbulletin@pknbroeksterwald.nl.

Kerkboeket en bloemengroet:
Het kerkboeket gaat, met een groet van ons allen, naar zr. Aukje de Jong-Boonstra, Nij Tjaerda 108, Damwâld. (90 jaar).

Koffiedrinken: Iedere eerste zondag van de maand is er na de dienst, of die nou ’s ochtends of ’s middags is, gelegenheid om met elkaar in de kerk koffie te drinken met iets lekkers erbij.
De ervaring die er nu is, om met elkaar te kunnen koffiedrinken, is voor de kerkenraad een positief gegeven om dit voortaan elke eerste zondag van de maand te organiseren.

Tinke en betinke – ús tsjerke is iepen.
20 november, de lêste snein fan it tsjerklik jier. Wy steane yn leafde stil by en neame de nammen fan harren dy’t us foargien binne. Har nammen wurde neamd, mar net as in opsomming. Se wurde yn ferbân brocht, yn de rige pleatst mei allegear dy’t ús yn Kristus foargien binne en mei allegear dy’t noch komme sille. Se heare allegear by elkoar, al dy nammen út it ferline en it heden: tegearre ûnderweis nei Gods takomst.

Ús gemeente stiet mei de neisten stil by de gemeenteleden dy’t dit tsjerklik jier stoarn binne. Wy tinke oan harren. Wysels drage har en faaks ek oare nammen, fan dy’t ús ûntfallen binne, yn ús hert en op de tonge.

Dêrom is de tsjerke sneintemiddei 20 november tusken 15.30 en 17.00 iepen, foar jo, foar dy, foar it doarp, foar elts, dy’t in kearske oan stekke wol, dy’t efkes neitinke, betinke, sitte wol.

En foar wa’t wol steane wy mei in bakje kofje foar jim klear.

Dat wy sa, mei syn allen, ús troch dit betinken en it ljocht mei elkoar ferbûn fiele meie.
(Kom wannear’t it útkomt , hâldt rekkening mei in oar).

Beroepingscommissie:
Omdat het eerdere traject nog niet tot het gewenste resultaat heeft geleid, pakt de beroepingscommissie haar werk weer met goede moed op in haar zoektocht naar een gezamenlijke predikant voor Damwâld en Broeksterwâld. Er is een wijziging in de samenstelling vanuit Broeksterwâld. Lisanne van der Ploeg verlaat de commissie en hierin gaan we weer op zoek naar een vervanger. In Damwâld heeft Albert Riemersma de plek van Piet de Vries overgenomen. Ondertussen zijn we ook vanuit de gemeente van suggesties van predikanten voorzien. Dank daarvoor, samen met andere namen gaan we ons de komende weken buigen over het vervolg. Wilt u in gedachten en gebeden het werk van de beroepingscommissie meenemen? Mocht u nog vragen of suggesties hebben, dan blijven we via herdergezocht@gmail.com bereikbaar. We houden jullie op de hoogte.

Bestellen Bijbelse dagboekjes 2023.
Achter in de hal liggen de bestellijsten waarop u uw bestelling van de dagboekjes voor 2023 kunt noteren. Van de boekjes die meestal door gemeenteleden besteld worden is de prijs bekend. Deze kosten zijn: ‘Kruimkes van ‘s Heeren tafel’ € 13,99. ‘Dag in dag uit’ dagboekjes: normaal lettertype € 7,50 en groot lettertype € 10,99
Weet u een ander mooi bijbels dagboekje wat u wilt bestellen dan kunt u dat ook aangeven, dan proberen we die voor u te halen.
U kunt de boekjes betalen wanneer ze bij u thuis bezorgd worden. Wilt u het boekje voor 5 december in huis dan kunt u dat aangeven, maar wacht dan niet te lang met bestellen. U mag uw bestelling ook telefonisch doorgeven, op mijn mobiele nr 06-14645160.
Vriendelijke groet Ina Kloosterman

● De begroting van de kerk voor het boekjaar 2023 ligt van maandag 21 november a.s. tot en met vrijdag 2 december ter inzage bij onze penningmeester Christine Deinum Kloosterman. Indien u de begroting wilt inzien graag even bellen voor een afspraak. Het telefoonnummer van Christine is 06-38910420.
College van Kerkrentmeesters.

Vele handen maken licht werk.
Zaterdag 3 december willen we ons kerkgebouw aan de buitenkant schoonmaken. Komt u ons helpen? We starten rond 8 uur en hopen rond 12 uur de klus geklaard te hebben. U kunt zich opgeven bij Anne Marinus, tel: 06 2011 1326. College van Kerkrentmeesters.

Kindernevendienst.
Hoi allemaal. De feestdagen komen alweer dichterbij. Op zondag 25 december om 17.00 uur gaan we met z’n allen het kinderkerstfeest vieren. We hopen jullie natuurlijk allemaal te zien dus zet het vast op de kalender of in de agenda!

Zondag 27 november is het alweer 1e advent en tijd voor ons adventsproject. Bij binnenkomst in de kerk mogen jullie voor in de kerk bij de leiding komen zitten op onze bankjes. Net voor de preek nemen we de groepen 1 t/m 7 mee naar “de Pipegael” waar we naar ons eigen bijbelverhaal gaan luisteren en aan de knutsel gaan. Met de kinderen van groep 8 zal er geoefend gaan worden voor het kerstfeest achter in de kerk. Wij hebben er zin in, komen jullie ook? Na de kindernevendienst nemen we jullie weer mee naar buiten waar op jullie gewacht mag worden.

Liturgie: Moarnstsjinst 20 novimber 2022, Broeksterwâld
Alle net oars oanjûne ferskes út it Liedboek voor de kerken fan 1973
Wolkom: Thema: stof en de azem fan God
Stil gebed
Fotum & Groetnis fan de Hear
Sjonge: Psalm 103: 1, 6, 5.
Gebed
Genedeferkundiging
Wetslêzing: Jakobus 2: 10 – 26
Sjonge: Gesang 86: 2, 3, 10
Gebed om it Ljocht fan de Hillige Geast
Berneferske en bern nei de njonkentsjinst
Lêze: Genesis 3: 1 – 10 en 17 – 20
Sjonge: psalm 30: 3, 4 en 5
Lêze: Iepenbiering 20: 11 – 15 en 21: 1 – 8
Sjonge: Gesang 748 Nije Fryske Lieteboek

As oer net al te lange tiid
de lêste oere slein hat
en Kristus minsken wiid en siid
syn lêste oardiel sein hat,
dan is foar guon it laitsjen oer,
as alles wei wurdt yn it fjoer,
sa’t Petrus ús foar-sein hat.

Dan sil men rûnom as in groet
bazúngeskal fernimme.
De deaden sille op dat lûd
út harren grêven klimme.
Mar dy ’t noch oer de ierde gean
sill’ op dy dei Gods rop ferstean
en ‘t nije libben winne.

As Hy dan yn syn hannen hâldt
it boek dêr ’t yn beskreaun is
wat troch de minsken, jong en âld,
op ierde oait bedreaun is,
dan wurdt elks libben iepenlein,
it goed’ en ’t kweade, dien of sein,
en al wat lizzen bleaun is.

O Jezus help my op dy dei
omwille fan Jo wûnen,
jou dat yn ‘t boek fan sillichheid
dan ek myn namme fûn wurdt.
Ik koesterje gjin twivel mear,
ik wit it wier wol trouwe Hear,
dat Jo de dea oerwûnen.

Wy wachtsje, Jezus, al sa lang,
o, dat Jo hastich kamen
en ús, op ierde lyts en bang,
ûnder jo hoede namen.
Kom, Rjochter yn jo hearskippij
mei jo genede en befrij
ús fan it kweade. Amen.

De tekst: 1 Korintiërs 15: 12 – 13
Oertinking
Sjonge: gesang 462: 1, 2 ,3, 4
Tankgebed
Sjonge: psalm 43: 3, 4, 5
Segen: Mei de Heare ús segenje en behoedzje.
Mei de Heare ús mei it ljocht fan syn antlit beskine
en ús genedich wêze.
Mei de Heare syn antlit nei ús takeare
en ús frede jaan.
Sjonge: amen, amen, amen

Liturgie 20-11-2022 Gedachtenisdienst Broeksterwâld.

Welkom
EB 189a: 1, 2 en 4 (Vaste rots van mijn behoud).
Stil gebed, votum & groet.
Gezang 392: 1 en 3 (Blijf mij nabij).
Gebed.
Wat een dag. – YouTube.
(Wat een dag van Esther Tims).
Schriftlezing (door Jitske de Jong): Ruth 4 vers 9 tot 18.
Evangelische Bundel 223: 1 en 4 (Ga niet alleen door’t leven).
Overdenking.
De mensen die we missen | Sela – YouTube.
Geloofsbelijdenis.
Gezang 293: 1, 2, 3 en 4 (Wat de toekomst brenge moge).

Wij noemen de namen.
Trienke Visser-Koonstra (geen lied).
Hilda Jilderda=Huizenga EB lied 132: 1 en 2 (U zij de glorie).
Pietje Koonstra Psalm 116: 1 en 3 (God heb ik lief).
Liuwe Huizinga EB 170: 1 en 2 (Groot is uw trouw o Heer).
Elly Bethehem-Dijkstra EB 299: 1 en 3 (Welk een vriend is onze Jezus).
Gebed
Slotlied EB 413: 1, 3 en 4 (Lichtstad met Uw paarlen poorten).
Zegen

Ruth 4 vers 9 tot 18
9Daarop sprak Boaz tot de oudsten en alle anderen die daar waren: ‘U bent er vandaag getuige van dat ik van Noömi het gehele bezit van Elimelech en dat van Kiljon en Machlon koop. 10Daarmee neem ik ook Ruth tot vrouw, de Moabitische, de vrouw van Machlon, om de naam van haar overleden man te laten voortleven op zijn land. Zo zal zijn naam niet verloren gaan bij zijn verwanten en de inwoners van de stad. U bent daar vandaag getuige van.’ 11‘Ja,’ zeiden de oudsten en allen die bij de poort aanwezig waren, ‘daarvan zijn wij getuige. De HEER geve dat de vrouw die in uw huis komt zal zijn als Rachel en Lea, die beiden het huis van Israël groot hebben gemaakt, zodat ook u groot zult zijn in Efrata en uw naam in Betlehem zal voortbestaan. 12Moge uw huis worden als het huis van Peres, de zoon van Tamar en Juda, en wel door de kinderen die de HEER u bij deze jonge vrouw zal geven.’ 13Daarna nam Boaz Ruth bij zich, zij werd zijn vrouw, en hij sliep met haar. De HEER liet haar zwanger worden en ze baarde een zoon. 14De vrouwen zeiden tegen Noömi: ‘Geprezen zij de HEER, die jou vandaag iemand gegeven heeft die voor je zorgen zal. Moge zijn naam in Israël blijven voortbestaan! 15Hij zal je je levensvreugde teruggeven en je onderhouden als je oud bent, want je schoondochter, die je liefheeft en die meer waard is dan zeven zonen, heeft hem gebaard.’ 16Noömi nam de jongen op haar schoot en bleef hem vanaf dat moment verzorgen. 17De buurvrouwen gaven hem zijn naam. ‘Noömi heeft een zoon gekregen,’ zeiden ze, en ze noemden hem Obed. Hij is de vader van Isaï, die de vader is van David.

Dit vind je misschien ook leuk...