Weekbulletin 27 september 2020

Website
Houdt u zo goed mogelijk de website van onze gemeente in de gaten voor belangrijke mededelingen, update’s, bemoedigingen etc. https://www.pknbroeksterwald.nl

Dienst op zondag 27 september a.s.
In de dienst om 9.30 uur: ds. M.J.Koppe, Dokkum
Collectes: Collecte Vredesweek, 2e kerk
Koster: Gepke
Beamer: Henk
Kindernevendienst: Fokelien en Gerrie
Ouderling van dienst: Anne Marinus
Diaken: Sybren van Klaarbergen

Dienst op zondag 4 oktober a.s.Israëlzondag
In de dienst om 9.30 uur: ds. A.J.v.d.Wiel, Leeuwarden
Collectes: Kerk en Israël, 2e onderhoud gebouwen
Koster: Bennie
Beamer: Sieberen
Kindernevendienst: Fokje V en Aletta
Ouderling van dienst: Gryt van der Zwaag
Diaken: Jan Berends

● Informatie betreffende Collectes
Wilt u/jij een gift overmaken dan kan dat op het bankrekeningnummer: NL07RABO 0343.3554.85 tnv Diaconie PKN Broeksterwald. Het is hierbij wel belangrijk dat u/jij op de overschrijving duidelijk aangeeft voor welk collectedoel uw gift bestemd is.

Kerkboeket en bloemengroet
Het kerkboeket gaat, met een groet van ons allen, naar het 25-jarig bruidspaar Henk en Corry vd. Veer – de Nijs, Haadwei 52 (en voor Corry haar 75ste verjaardag op 2 oktober).
Ook gaan er bloemen naar Binne Huizenga, Haadwei 168, Damwâld. (85 jaar) , naar Piet Dillema, Kavelwei 27 (thuiskomst uit ziekenhuis) en naar het 50-jarig bruidspaar Eeltje en Trienke Visser-Koonstra, Tienewei 12.

● Berichten weekbulletin 4 oktober inleveren voor vrijdagmorgen 2 oktober voor 10.00 uur op Haaijehoeke 8, tel. 421063 of via de mail: weekbulletin@pknbroeksterwald.nl

Consulent
De kerkenraad heeft ds. Otter bereid gevonden om consulent te zijn. Het consulentschap bestaat, in tegenstelling tot wat het voorheen nog was, niet uit het zgn. crisispastoraat. Het consulentschap bestaat uit het ondersteunen en adviseren van het moderamen en de kerkenraad in een vacante tijd. Wij zijn dankbaar dat ds. Otter ons wil ondersteunen.
In het crisispastoraat moet nog worden voorzien. Maar op het moment dat crisispastoraat nodig is, kunt u dat via uw wijkouderling kenbaar maken.

Middagdiensten
De kerkenraad heeft besloten om de middagdiensten in eerste instantie tot einde dit jaar te laten vervallen. Dit heeft alles te maken met de corona en de maatregelen die daar uit voort vloeien.

Verjaardagen deze week
27 sept. Mevr. W.Jellema-Wolters, Ds.Feitsmawei 36 (77 jaar).
2 oktober. Mevr. C. M. van der Veer- de Nijs, Haadwei 52 (75 jaar).
Alvast van harte gefeliciteerd!

Pastoraal nieuws
Aukje de Jong is ferhuze nei Botter 18. Foar besite oan har of oan Pieter de Jong yn Talma hûs, graach yn oerlis mei harren dochter Durkje, tillefoan 06-53596127.

In stikje
Ja jim tochten fansels dat dizze titel slacht op in stikje tekst…. en dat is ek sa.. Mar it bestjut ek dat ik no as foarsitter in stikje meidraaid ha yn dy funksje…. In lyts stikje noch mar En wat komt der yn in pear wiken dan al in soad op dy ôf: wa-wurdt-us-konsulent-regeldingen, huh-dogge-wy-dat-hjir-sa?-dingen, wy-ha-wat-betocht-en-pakke-dat-fuort-op-dingen, kom-der-yn-pak-kofje-en-praat-dingen, hup-wy-gean-der-foar-mei-it-jeugdwurk-dingen, preekrooster-ynful-dingen, soenen-Anny-Lieuwe-Jaap-en-Tineke-ek-ûnwennich-wêze-prakkesaasje-dingen…. Wat in akjes, wat in ynterakjse, wat in moaie gesprekken al hân.
Eins is ús o sa wichtige sneinstjinst, weryn’t wy God en elkoar (hoewol elkoar no wat minder) treffe meie, mar it topke fan de iisberch fan wat der allegear bart. Fannewike ha ik bygelyks efkes by de fergadering fan de jeugdried west, sjoch allinnich mar wat dêr allegear besprutsen en oppakt wurdt. En it is net altyd maklik, seker yn dizze tiid, om wat te dwaan!!
En no steane wy foar it nije winterseizoen, weryn’t wy nóch ynventiver en kreativer wurde moatte om elkoar te moetsjen. En dat komt grif goed, hoewol’t it net altyd maklik is dus, as ik sjoch wat foar ideeën der binne, wat foar motivaasje as der sit. En dat wy yn al dy moetingen, digitaal, fia de kerkomroep, yn tsjerke of wêr dan ek, ek de moeting mei God erfare meie!!
Ik wol prebearje jim sa no en dan ris op de hichte te hâlden fan hoe’t in foarsitter dingen fan tsjerke belibbet. Mar ik beloof neat en der is gjin fêst skema foar . Mar jim meie my gerust ris oan it sprekwurdelike jaske lûke.
Groet,
Gerrie

Liturgie
Lied voor de dienst …
binnenkomst en welkom
Intochtslied : Ps 105 : 1,2 en 3
Stil gebed /votum en groet
Klein Gloria
Gebed van verootmoediging
zingen : gez 470 : 1,3 en 4
Wetslezing
zingen ps 119 : 40 en 66
Gebed om de H.Geest
Schriftlezing : Genesis 3 : 8 – 24 NBG vert van 1951
zingen EvB 212 : 1 en 2
Verkondiging
zingen gez 477 : 1 en 2
Dankzegging en voorbeden
slotlied : EvB 186a : 1,2 en 3
zegen
collecte .

Dit vind je misschien ook leuk...