Weekbulletin 26 maart 2023

● Dienst 9.30 zondag 26 maart a.s.
Voorganger: Ds. J.G. Arensman, Drachten.
Collectes: 1eKIA Werelddiaconaat, 2e onderhoud gebouwen.
Koster: Gepke Feddema.
Beamer: Oege Visser.
Kindermoment verzorgd door: Jelkje van der Zwaag en Petra Westra.
Kinderlied:

Onderwerp: Wie? Wat? Waar? – Op zoek naar wie Jezus is.
Ouderling van dienst: Klaas of Trieny Jilderda.
Diaken: Albertine Hellinga.
Lector: Trieny Jilderda.

Verzoekliederendienst om 16.00 uur.
In de voorafgaande weken kon u opgeven welke liederen u graag gezongen wil hebben en of u wel of niet deelneemt aan de aansluitende broodmaaltijd. Vanmiddag hopen we een mooie dienst te beleven die in het teken staat van het zingen van die liederen die u aanspreken. Daarna is er voor de opgegeven gemeenteleden een broodmaaltijd als gezellige afsluiter van deze dienst.

● Dienst 9.30. zondag 2 april a.s. Palmzondag, voorbereiding Heilig Avondmaal.
Voorganger: Ds. B. Haanstra, Metslawier.
Collectes: 1e Kind en jongeren, 2e onderhoud gebouwen.

Berichten weekbulletin 31 maart inleveren voor vrijdagmorgen 31 maart voor 10.00 uur op Haaijehoeke 8, tel. 421063 of via de mail: weekbulletin@pknbroeksterwald.nl.

Kerkboeket en bloemengroet:
Het kerkboeket gaat, met een groet van ons allen, naar Zr. Geke Annema-Jagersma, P. Durkstrjitte 16. (67 jaar).

De Sprank:
De kopijdatum voor de Paaseditie van de Sprank is dinsdag 28 maart.
Kopij kan aangeleverd worden via sprank@pknbroeksterwald.nl. Langsbrengen kan ook, Foksepaad 1. Laten we er met elkaar een mooie editie van maken!

Liturgie:
Inleidend orgelspel.
Intochtslied: Psalm 27 : 1 en 4
Stil gebed – Onze hulp – Groet.
Regels om naar te leven.
Zingen: Gezang 437 : 1, 2 en 3
Gebed om de hulp van Gods Geest.
Kinderlied via de beamer. De kinderen gaan naar de nevendienst.
Schriftlezing: Matteüs 17 vers 1 t/m 9. NBV 21.
Zingen: Gezang 173 : 1, 2 en 3
Verkondiging.
Antwoordlied: Gezang 182 : 1 en 6
Wij belijden ons geloof.
Wij zingen: Gezang 476 : 1
Inzameling van de gaven – Kinderen komen terug in de kerkzaal …
Dankzegging en voorbeden.
Slotlied: Gezang 254 : 1, 3 en 4
Uitzending en Zegen ( Gemeente: Amen ).
Uitleidend orgelspel.

Liturgie verzoekliederendienst zondagmiddag 16.00.

Voorganger: Griet vd Zwaag.
Organist: Jaap Klimstra.
Voor de dienst Gryn mei Lykas Petrus via YouTube.
1e luisterlied The Hoppers met Jahweh via You Tube.
Welkom door Griet.
Joh. de Heer 205 : 1,3,4 (Rijst op voor Jezus).
Gez. 444 : 1,2,3 (Grote God wij loven U).
Wat een dag zal dat zijn.
Gedicht door Trieny.
Joh. de Heer 657 : 1,3,4 (ik wil zingen van mijn Heiland).
EL 374 : 1,2,3 (Hoe groot zijt Gij).
Opw. 642 : De Rivier via YouTube.
Verhaaltje door Griet.
Joh. de Heer 150 : 1,2,3 (Welk een vriend is onze Jezus).
Gez. 300 : 1,5,6 (Eens als de bazuinen klinken).
Heerlijke stad via YouTube.
Gebed.
Joh. de Heer 53 : 1,2,6 (Ga niet alleen).
Opw. 733 : 10.000 redenen via YouTube.
EL 132 : 1,2,3 (U zij de Glorie).
Koffie!!!

Laagdrempelige aangepaste gezinsdienst in volle kerk.
Op zondag 19 maart was er na drie jaar weer een aangepaste gezinsdienst. De dienst werd gehouden in de Doopsgezinde kerk aan de Doniawei. Aanwezig waren de catechisanten van het Thomashuis, van de Klimmer en van de groep, die hun catechisatie heeft in het lokaal achter de Gereformeerde kerk. Alle Flootman noemde in zijn welkomstwoord de namen van alle catechisanten. Daarna begon de dienst met het lied “ Dit is in moarntiid as oait de eerste “. Minke stak de kaars aan. Voor de overdenking zongen we “Sit net yn noed “ ( Maak je geen zorgen ). Dominee Roelof Akse had voor de overdenking iemand uitgenodigd van de KIN. Dit betekent Kerkelijke Inspectie Nederland. Dominee speelde deze rol voortreffelijk. De catechisanten hielpen hem met het inspectierapport. Uiteindelijk was het veilig in de kerk en we behoefden ons geen zorgen te maken. Na de overdenking speelde Jitske Prins van het Thomashuis een lied op de accordeon “ Vrij zijn als een vogel “. Jitske kreeg een daverend applaus. De dienst werd afgesloten met het lied “De God fan leafde”, dat geschreven is door R.H. Postma. Na de dienst koffie met een half stukje gebak vanwege de grote opkomst. En alle bezoekers kregen een narcis mee.

Voorjaarsactie jeugd PKN & CGK Petrusgemeente Broeksterwâld
Door de jeugd van de CGK en PKN gemeente in Broeksterwoude wordt een diaconale actie gehouden.
Deze actie bestaat uit het inzamelen van lege flessen en het verkopen van potgrond en/of koemestkorrels voor een gezamenlijk doel.

Het ophalen van de flessen gebeurt door de jeugd op aanstaande maandagavond 27 maart.
Tijdens het ophalen van de flessen kunt u bestelbriefjes voorzien van naam en adres voor potgrond en koemestkorrels inleveren. Deze bestelbriefjes vindt u onderaan deze pagina.

De bestellingen worden zaterdagochtend 1 april bij u langsgebracht. Tijdens het langsbrengen vindt ook de verrekening plaats. Dus het geld niet tijdens het ophalen van de lege flessen of bij inleveren van de bestelbriefjes meegeven.

Dit jaar is de opbrengst bestemd voor Voedselbank Dantumadiel.

De missie van de voedselbank is het gratis verstrekken van voedsel, kleding, verzorgingsproducten en speelgoed aan de armste mensen in onze gemeente. Helaas is deze noodzaak het afgelopen jaar behoorlijk toegenomen. Wekelijks kunnen klanten langskomen voor het afhalen van producten. De voedselbank functioneert daarnaast als verwijsfunctie naar officiële instellingen. Veel mensen weten namelijk de weg naar hulpverlenende instanties nog niet. Een deel van de producten wordt via landelijke distributiekanalen aangeboden waarvoor een onkostenvergoeding geldt. De overige producten worden binnen het eigen werkgebied door middel van acties opgehaald en vers groente en fruit moet worden ingekocht. Het aantal gezinnen wat geholpen wordt door de voedselbank is het afgelopen jaar bijna verdubbeld! We hopen dan ook een mooie bijdrage te kunnen leveren met deze actie zodat wij samen met u al deze mensen kunnen helpen.

Alvast heel hartelijk dank voor uw bijdrage!

Organisatoren: CGK Petrusgemeente en PKN Gemeente

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
OPGAVESTROOK
NAAM:
ADRES:
Korrelmest per zak € 11,00   : ……………. X € 11,00 = ……………………..€
Potgrond  per zak  € 6,50   :  ……………….X € 6,50 = ………………………€
Combinatie korrelmest en potgrond € 16,00: ……………….X € 16,00  = ……………€
Totaal   ……………………………….€

 

Dit vind je misschien ook leuk...