Weekbulletin 28 juni 2020

● Website
Houdt u zo goed mogelijk de website van onze gemeente in de gaten voor belangrijke mededelingen, update’s, bemoedigingen etc. https://www.pknbroeksterwald.nl

● Kerkdienst..Vandaag 28 juni met ds. A.J.J. van Vliet te volgen via de kerktelefoon en www.kerkomroep.nl.

● Vanaf juni gaan wij van het verjaardagsfonds weer bloemen bezorgen bij de gemeenteleden thuis, tot aan de voordeur.

● Informatie betreffende Collectes:
Nu we in verband met het coronavirus voorlopig geen gezamenlijke kerkdiensten kunnen houden, zijn er ook geen collectes. Wilt u/jij een gift overmaken dan kan dat op het bankrekeningnummer: NL07RABO 0343.3554.85 tnv Diaconie PKN Broeksterwald. Het is hierbij wel belangrijk dat u/jij op de overschrijving duidelijk aangeeft voor welk collectedoel uw gift bestemd is.
28 juni: 1e collecte: diaconie
2e collecte: kerk

● Berichten weekbulletin 28 juni inleveren voor vrijdagmorgen 26 juni voor 10.00 uur op Haaijehoeke 8, tel. 421063 of via de mail: weekbulletin@pknbroeksterwald.nl

● Een bloemengroet gaat, met een groet van ons allen, naar:
Het 45-jarig bruidspaar Hans en Sjoukje de Groot – Drost, Tienewei 5 en naar Siede Postuma, de Waadwente in Dokkum.
Ook kunt u vanaf 1 juli weer iemand aan de deur verwachten met de verjaardagsbus we starten de boel weer op. m.vr.groet Dukke en Corry van het verjaardagsfonds.

● Op 3 july is de jierdei fan dhr. Siep Hoekstra, Frijstêd 2, 9104 EP, Damwâld
● Ek op 3 july is de jierdei fan dhr. Piet van Althuis, Kavelwei 1
Lyk as Siep is ek Piet sljocht op kaartsjes!

Orde van dienst:
Voor de dienst: “De Rivier” (Opw. 642, Ned. Zingt)
welkom en mededelingen
voorbereiding
Intochtslied: Ps 62: 1 en 5 (frysk)
Bemoediging en Groet
Loflied: Ps 68: 10 O.B. (Ned. Zingt)
Gebed
Genadeverkondiging:
Gez 16 (Ned. Zingt)
Leefregels: Exodus 20: 1-20
Ps 119: 40 en 66 (Ned. Zingt)
Gebed om het licht van de Heilige Geest.
Schriftlezing : Psalm 67
Verkondiging
Opw 710
Apostolische Geloofsbelijdenis lezen
Zingen: Gez 477:1 (Ned. Zingt)
Dankgebed en voorbeden
Slotlied: Gez 285 (Ned. Zingt)
Zegen
Liet 416 (Nije Lieteboek): “Hear, wês mei ús”

 

Tekst ‘De Rivier’
Al mijn zonden, al mijn zorgen, neem ik mee naar de rivier.
Heer, vergeef mij en genees mij, Vader, kom, ontmoet mij hier.
Want dit water brengt nieuw leven en verfrist mij elke dag
’t Is een stroom van uw genade, waar’k U steeds ontmoeten mag.

Refrein:
Here Jezus, neem mijn leven, ik leg alles voor u neer.
Leid mij steeds weer naar het water, ‘k wil U daar ontmoeten, Heer.

Kom ontvang een heel nieuw leven, kom en stap in de rivier.
Jezus roept je, Hij verwacht je en Hij zegt: “ontmoet mij hier” Refrein

Leid mij steeds weer naar het water; ‘k wil U daar ontmoeten, Heer

 

Tekst ‘Psalm 62: 1 en 5 (frysk)’
Myn siel is ta de Heare stil, hja wachtet dimmen op Gods wil,
Hy mei myn heil, myn taflecht hjitte;
de klippe dêr’t myn hûs op stiet, de berch dy’t broazlet noch fergiet;
‘k sil fan gjin fal noch wankling witte.

By God is al myn heil, myn ear’, myn Rots, myn taflecht is de Hear,
Hy sil de fijân fan my driuwe;
Betrou op Him, o folk, yn smert, stoart foar Syn antlit út jim hert,
God sil ús taflecht altyd bliuwe.

 

Tekst ‘opwekking 710’
Zegen mij op de weg die ik moet gaan. zegen mij op de plek waar ik zal staan.
Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt, o God, zegen mij alle dagen lang!
Vader, maak mij tot een zegen; Ga mij niet voorbij.
Regen op mij met uw Geest, Heer, Jezus, kom tot mij
Als de bron van leven, Die ontspringt, diep in mij.
Breng een stroom van zegen, waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij.

Zegen ons waar we in geloof voor leven. zegen ons waar we hoop en liefde geven.
Zegen om de ander tot zegen te zijn, o God, zegen ons tot in eeuwigheid!
Vader, maak ons tot een zegen hier in de woestijn,
wachtend op Uw milde regen, om zelf een bron te zijn.
Met een hart vol vrede zijn wij zegenend nabij.
Van uw liefde delend, waarin wij zelf tot bron van zegen zijn

 

Tekst ‘Liet 416: “Hear, wês mei ús” ‘
Hear, wes mei us oant in oare kear, wol oant wersjen oer ús weitsje;
lit gjin kwea ús rigen reitsje, Hear wês mei ús oan’t in oare keer.

Hear, wês mei ús oant in oare kear, wol ús mei jo wjukken hoedzje,
stypje as de stoarmen woedzje. Hear, wês mei ús oant in oare kear.

Hear, wês mei ús oant in oare kear, wol de wegen foar ús sljochtsje,
ús net nei ús sunden rjochtsje. Hear wês mei ús oant in oare kear.

Hear, wês mei ús oant in oare kear, as wy wurch en warleas binne,
lit ús dan troch Jo oerwinne. Hear, wês mei ús oant in oare kear.

Dit vind je misschien ook leuk...