Weekbulletin 3 november 2019

● Dienst op zondag 3 november a.s.
In de morgendienst: ds. Alfons van Vliet, viering H.A. , organist Tj. Reitsma
In de middagdienst: ds. M.J. Koppe, Dokkum, dankzegging H.A. , organist B. Bosch
Collectes: KIA Collecte dorpskerken , 2e kerk
Koster: Gepke
Kindernevendienst: jongste groep
Onderwerp: God redt iedereen die gelooft (Romeinen 3: 12- 31)
Kinderlied:

Liederen voor de dienst: EB 166: 1,2,3,4 ’s middags: EB 178: 1,2,3,4

● Kerkboeket en bloemengroet
Het kerkboeket gaat , met een groet van ons allen, naar Trieny Jilderda – v.d. Zwaag, Haadwei 1, de Falom. Ook ging er bloemengroet naar Durk Bosch, P. Dantumastrjitte 3.

● Dienst op woensdag 6 november a.s. ,
19.30 uur : ds. Alfons van Vliet dankstond voor gewas en arbeid , organist: B. Bosch
Collectes: diaconie , 2e kerk
Koster: Kees
Liederen voor de dienst: EB 162: 1,3,7,8

● Berichten weekbulletin 10 november inleveren voor vrijdagmorgen 8 november voor 10.00 uur op Haaijehoeke 8, tel. 421063 of via de mail: weekbulletin@pknbroeksterwald.nl

● Dienst op zondag 10 november a.s., Zendingszondag
In de morgendienst: dhr. J.Y. v.d. Wal, Morra, organist v.d. Weide
In de middagdienst: Band Sign In met Robert Colijn, organist v.d. Weide
Collectes: najaarszendingscollecte voor een project in Zambia, 2e onderhoud gebouwen
Koster: Anne W.
Kindernevendienst: beide groepen
Onderwerp: Romeinen 8: 31-39 (God houdt van ons)
Kinderlied:

Liederen voor de dienst: EB 18a: 1,2,3 ’s middags: EB 180: 1,2,3

● Verjaardagen deze week:
3 nov.: mevr. K de Jong – van der Galiën, Badhúswei 53, Damwâld (86 jaar)
5 nov.: mevr. D. van der Wal – Buwalda, Auke Jansstrjitte 13, (75 jaar)
Alvast van harte gefeliciteerd!

● Najaarszendingszondag
Op zondag 10 november zullen we in onze gemeente de najaarszendingszondag houden. Na afloop van de morgendienst hopen we met elkaar een bakje koffie te drinken.
Dit jaar gaat de najaarszendingscollecte naar een project in Zambia:
In Zambia groeit de kerk en daarmee de vraag naar predikanten. De theologische faculteit aan de Justo Mwale University in Lusaka biedt kwalitatief goed theologisch onderwijs, toegespitst op de praktijk. Studenten worden er niet alleen opgeleid om gemeenteleden te ondersteunen bij hun geloof, maar ook bij hun dagelijkse strijd om te overleven. Zo komen in de opleiding ook onderwerpen als hiv / aids, man-vrouwvraagstukken, mensenrechten, klimaatverandering en voedselzekerheid aan de orde. De studenten krijgen les van Zambiaanse docenten en van een docentenechtpaar uit Nederland: Thijs en Marieke Blok. Zij zijn door Kerk in Actie uitgezonden naar Zambia.

● Dankstondactie voor de voedselbank
Evenals voorgaande jaren ook dit jaar weer een actie voor de voedselbank van Dantumadiel.
Om het nog beter te laten slagen kunt u alvast op zondag 3 november uw  producten inleveren in de hal van de kerk. Producten zoals houdbare levensmiddelen (winter groente zoals, winterwortels koolsoorten, uien enz. ) En natuurlijk aardappelen daar zijn ze elk jaar bijzonder blij mee. Aardappelen krijgt de voedselbank niet vaak binnen. Vanzelfsprekend kunt u ook met Dankstond  6 november de producten meenemen. Voor wie een financiële bijdrage wil geven staat er een emmertje in de hal.
We hopen dat u ook dit jaar wilt meewerken aan deze actie zodat we met een volgeladen bus naar Damwâld kunnen.( Peter Wolters brengt tot nu toe elk jaar na afloop van de Dankstonddienst met zijn bus de spullen naar de voedselbank in Damwâld). Een blijk van medeleven met onze minderbedeelde medemens
Alvast bedankt,
de opkreaskommisje: Renny, Binnie en Wiepie

● Vervanging geluidsinstallatie in de kerk:
De geluidsinstallatie in de kerk is aan vervanging toe. Er wordt de laatste jaren op de houtje-touwtje manier gewerkt door steeds weer wat nieuws aan het sterk verouderde systeem te koppelen. Dit gaat gepaard met steeds meer storingen, te veel kabels en geen overzicht meer voor techniek en een lastige bediening voor onze kosters. Bovendien zijn de huidige speakers in de kerk meer dan 50 jaar oud en echt aan vervanging toe.

Op de achtergrond is er inmiddels al heel wat huiswerk gedaan en zijn er al meerdere bedrijven langs geweest om onze wensen te bespreken en een op maat gemaakte offerte uit te brengen. Bij deze gesprekken is ook de situatie omtrent ringleiding besproken. Het blijkt dat onze ringleiding (die er nu al een aantal jaren niet meer is) niet of nauwelijks heeft gewerkt. De oorzaak hiervan was dat de gebruikte versterker niet specifiek voor dit doeleinde geschikt bleek te zijn.

Aangezien het opnieuw integreren van een ringleiding in de kerk een behoorlijk kostbare zaak is willen we graag weten of ringleiding voor u, als kerkganger met een hoortoestel, nog meerwaarde heeft.
Heeft u een hoortoestel, leest u dan zorgvuldig de onderstaande informatie door:
– Kán uw hoortoestel nog wel gebruik maken van ringleiding?
Een slechthorende die gebruik maakt van hoortoestel kan gebruikmaken van de ringleiding door het hoortoestel op de zogeheten T-stand te zetten. De T-stand activeert de luisterspoel die zich in het hoortoestel bevindt. In het verleden hadden bijna alle achter-het-oor hoortoestellen een T-stand en konden samenwerken met eenringleiding. Omdat de achter-het-oor toestellen en luidspreker in-het-oor hoortoestellen steeds kleiner zijn geworden, is een dergelijke T-stand optie vaak niet meer in het hoortoestel zelf terug te vinden. Hier is namelijk extra ruimte voor nodig. Heeft u geen T-stand, dan kunt u geen gebruik maken van een ringleiding systeem.
– Uw bestaande hoortoestel kan soms optioneel worden uitgebreid met een mogelijkheid tot gebruik van ringleiding. Dit neemt natuurlijk wel extra kosten voor uw hoortoestel mee. Kan dit niet, dan ondervindt geen voordeel bij een ringleiding in de kerk.
-Twijfelt u of uw hoortoestel gebruik kan maken van een ringleidingsysteem? Neem dan spoedig contact op met uw audicien! Dan weet u tijdig of een ringleiding in de kerk voor u nut heeft.

De vraag van de kerkenraad is nu of aanleg van een ringleiding nog wenselijk is, mede gezien het feit dat verstaanbaarheid van onze (nog aan te schaffen) nieuwe installatie zoveel beter zal zijn ten opzichte van de huidige situatie. Een verdere inventarisatie over dit onderwerp komt voorbij op onze komende gemeenteavond van woensdag 6 november 2019.

● Gesprekavonden “Samen de Bijbel lezen”
Op de vraag of er belangstelling is om mee te gaan doen (incidenteel of regelmatig) met de ontmoetingen “Samen de Bijbel lezen” (1x in de twee weken), hebben maar een paar mensen gereageerd, eigenlijk te weinig om hier weer mee van start te gaan!
Hebt u belangstelling, maar nog niet gereageerd, zou u dat dan vandaag nog bij ondergetekende willen aangeven? Liefst ook met uw voorkeur erbij voor een ochtend of een avond. Het kan dus direct aansluitend op de dienst, maar ook (graag vandaag nog) via whatsapp ( 06 36152438) of via de mail (vanvlietalfons@gmail.com).
ds. Alfons van Vliet

● Achte gemeenteleden:
Nei de tanktsjinst op woansdeijûn 6 novimber hawwe wy in koarte gearkomst fan de gemeente. Guon gemeenteleden hawwe de fraach steld oft wy yn de takomst noch trochgean moatte mei de middeistsjinsten.
It is net sa dat de tsjerkeried fan miening is dat wy ophâlde moatte mei de middeistsjinsten, mar as de minsken lyk as yn safolle plakken net mear hinne wolle, dan moatte wy dêr wol oer neitinke.
It soe goed wêze as jo dit de kommende dagen ris yn jo omgean litte. Wy hearre dan woansdeijûn wol hoe ‘t men der oer tinkt.
Mei groetnis, Jaap Klimstra, út namme fan de tsjerkeried

Dit vind je misschien ook leuk...