Weekbulletin 30 oktober 2022

● Dienst 13.45 zondag 30 oktober a.s.
Voorganger: Ds. M. J. Koppe, Dokkum.
Collectes: 1e Diaconie, 2e Onderhoud gebouwen.
Koster: Gepke Feddema.
Beamer: Piet van Althuis.
Kindermoment verzorgd door:  Petra Westra en Baukje Rozema.
Kinderlied:

Onderwerp:  Job raakt alles kwijt.
Ouderling van dienst: Coba Wijbenga.
Diaken: Eelke Dijkstra.
Lector: Tineke Haisma.

Bevestiging ambtsdrager
Zr.  Liesbeth Rozema – Visser zal D.V. 6 november bevestigd worden als ouderling. Liesbeth zal de functie van scriba op zich nemen. Door omstandigheden kon zij niet op 9 oktober al bevestigd worden. Haar naam is eerder voorgedragen aan de gemeente en er zijn geen bezwaren ingediend.

● Dienst 19.30 woensdag 2 november a.s. Dankdag gewas en arbeid/fryske tsjinst.
Voorganger: Dhr. T.R.A. Simonides, Burdaard.
Collectes: 1e Diaconie, 2e Kerk.
Koster: Gepke Feddema.
Beamer: Sieberen Rosier.
Ouderling van dienst: Klaas/Trieny Jilderda.
Diaken: Albertine Hellinga.
Lector: Anneke Wolters.

● Dienst 09.30 zondag 6 november a.s.
Voorganger: Ds. A.J. van der Wiel, Leeuwarden.
Collectes: 1e KIA Zending, 2e Onderhoud gebouwen.

Berichten weekbulletin 6 november inleveren voor vrijdagmorgen 4 november voor 10.00 uur op Haaijehoeke 8, tel. 421063 of via de mail: weekbulletin@pknbroeksterwald.nl

Kerkboeket en bloemengroet:
Het kerkboeket gaat, met een groet van ons allen, naar Antsje Soepboer-Kooistra, Haaijehoeke 25. (60 jaar)
Ook ging er een bloemengroet naar Ina van Hijum-Klimstra, Meekmastrjitte 23. (74 jaar)

Verjaardagen deze week:
1 november. Mevr. M. Bakker-Sijbesma, Hegewâl 12, 9109 NW De Falom. ( 78 jaar).
3 november. Mevr. K. de Jong-van der Galiën, Badhûswei 53, 9104 DX, Damwâld. (89 jaar).
5 november. Mevr. D. van der Wal-Buwalda, Auke Jansstrjitte 13. 9108 NB Broeksterwâld. ( 78 jaar). Alvast, met een groet van ons allen, van harte gefeliciteerd.

# Actie Voedselbank #
De jaarlijkse Dankstond-actie voor de voedselbank van Dantumadiel, willen we van harte bij u aanbevelen, vooral nu veel meer mensen in de problemen komen vanwege de hoge energieprijzen en de hoge inflatie.
Het gaat om houdbare producten en aardappelen, wintergroente zoals, koolsoorten, uien, wortels enz. U kunt uw producten inleveren op zondag 30 oktober en op woensdag 2 november met Dankstond in de hal van de kerk. Er is ook de mogelijkheid om producten zoals aardappelen, uien, koolsoorten, wortels e.d. bij Peter en Anneke Wolters te bestellen.
Ze brengen ze dan op 2 november na de Dankstonddienst meteen naar de Voedselbank. Wilt u een financiële bijdrage geven, die kunt u deponeren in het emmertje in de hal of op Ibannr: NL60RABO01621.90.735 t.n.v. Stichting Voedselbank Dantumadiel.

Wij hopen op uw medewerking, de voedselbank zal u dankbaar zijn.
De opkreaskommisje.
Binnie, Renny en Wiepie

● De Dankstond collecte op 2 november a.s. is bestemd voor de Dorcas Voedselactie:
Dorcas komt in actie voor Oost-Europa. De verschrikkelijke oorlog in Oekraïne schokt de hele wereld. Deze koude maanden moeten de meest kwetsbare mensen kiezen: hout voor de kachel of een maaltijd? Niet alleen in Oekraïne zelf is de nood hoog. Ook de inwoners van buurlanden Moldavië en Roemenië weten soms niet wat ze moeten. De prijzen voor voedsel stijgen enorm. En wat moet je dan als je een inkomen hebt van een paar tientjes per maand? Het is maar de vraag of er dan eten op tafel komt…

Wat doet Dorcas?
Dorcas koopt ter plekke voedsel in en maakt er pakketten van. Die zijn bedoeld als eerste stap. Maar ook daarna helpt Dorcas mensen bij het vinden van nieuwe doelen en we bouwen met hen aan een gezonde toekomst.
Nieuwe zin in het leven. Bijvoorbeeld in Roemenië krijgen ouderen weer zin in het leven als ze iets kunnen betekenen in hun buurt. Dorcas helpt hen bij het zoeken naar iets wat bij ze past. Zo vertellen ze verhalen van vroeger aan kinderen op school. Anderen pakken een oude hobby zoals schilderen weer op of helpen koken in het buurtcentrum. Naast ouderen staat Dorcas klaar voor gezinnen waarbij er geen inkomsten zijn door werkloosheid. Dorcas helpt met trainingen en het vinden van werk. Zo groeien de inkomsten en zijn voedselpakketten uiteindelijk niet meer nodig. Wilt u meedoen? Geef dan a.u.b. wat extra’s in de Dankstond collecte voor de Dorcas Voedselactie.

De collecte van zondag 6 november is bestemd voor Kerk in Aktie Zending – en dan met name voor Moldavië.

Vanwege de grote armoede in Moldavië werken veel inwoners in het buitenland. Kinderen en ouderen blijven vaak alleen achter. Kerken willen er voor deze kinderen en ouderen zijn, maar hebben weinig geld en weinig actieve kerkleden. Via partnerorganisaties ondersteunt Kerk in Actie kerkelijke gemeenten met training, advies en financiën bij het opzetten van lokale diaconale initiatieven.
Kinderen en jongeren worden getraind om eenzame en zieke ouderen te helpen. Andersom bieden ouderen de jongeren, die opgroeien zonder ouders, een plek waar ze met hun verhaal terecht kunnen.
Geef in de collecte en geef ouderen en jongeren in Moldavië via Kerk in Actie de zorg en aandacht die niemand anders hen kan geven. Van harte aanbevolen.
NB. Na deze Zendingsdienst is er gelegenheid om met elkaar een “kopje koffie of thee” te drinken!!!

Even een berichtje van de (ex) kerkenraadsleden.
Zondagavond, 23 oktober, was het zover. Een afvaardiging van de kerkenraad liet zich opsluiten in “het huis van een overleden man” . Hierin moesten ze codes vinden die kistjes open konden maken. En zo zochten ze zich een weg naar de uitgang door een huis vol bijbelse materialen en verhalen.
Misschien hebben we niet de snelste tijd neer gezet maar leuk was het zeker.
Na afloop hebben we onder het genot van een drankje de zaak nog geevalueerd en zijn tot de conclusie gekomen dat de manier waarop deze escaperoom, die is opgezet door jongeren een vette pluim verdient. Een knap uitgedacht geheel voor jong en oud.
Als bewijs van onze deelname werd er een foto gemaakt met onze neergezette tijd.

Reinder en Sita, Anne en Vera, Corrie en Griet.

Liturgie:
Lied voor de dienst : EVB 209 : 1,2 en 3   Kom in mijn hart
Binnenkomst en welkom
Stil gebed / votum en groet
Gebed van verootmoediging
zingen : ps 67 : 1 en 2
Schriftlezing : Jesaja 11 : 1 – 10    ( NBG vert van 1951)
zingen : gez  244 : 1,2 en 4
Verkondiging
zingen : EvB 374 : 1,2 en 3
lezen Apost Geloofsbelijdenis
zingen : J de Heer 140 : 1,3 en 4    Ik zie een poort …
Dankzegging en voorbeden
collecte
slotlied : EvB 357 : 1,2 4 en 5     Vreugde , vreugde …
zegen

Liturgie dankdag:
Tankdei – 2 novimber 2022- Fryske Tsjinst –Broeksterwâld

Oargelmuzyk
Foar de tsjinst sjonge psalm 150 : 1 en 2 ( Loovje God yn’t hillichdom….)
Wolkom en meidielings
Stil gebed
Bemoediging en groet
Sjonge psalm 118: 1 ( Sjong no in feestliet foar de Heare….)
Freegje om in segen oer de tsjinst
Wurd by Tankdei 2022 en gedicht
Sjonge psalm 118 : 5
Koarte ynlieding op de lêzings
Lêze Deuteronomium 16 : 9 -15
Sjonge gesang 488 (A ) : 1 en 2 ( Salang op ierde minsken binne…)
Lêze Mattheüs 25 : 31- 40
Sjonge gesang 488 (A) : 3 en 5
Oertinking : “Mei tankberens ….en mei in opdracht”.
Sjonge gesang 350 : 1, 2, 3 en 4 ( God dy’t de ierde ‘t libben brocht…)
Tanksizzing en gebeden , stil persoanlik gebed en it ‘Ús Heit’.
Koart wurd oer Dorkas en gedicht y.f.m de kollekte by de útgong
Slotliet gesang 473 : 1 , 2 , 4 en 10 ( Nim myn libben lit it Hear…)
Segen
Wittend dat wy segene binne en dat wy it libben yngeane mei in opdracht sjonge wy as antwurd op de segen gesang 481: 4 ( Kristus, stjerre, rein en klear, ljocht oer alles hinne..)

Dit vind je misschien ook leuk...