Weekbulletin 4 november 2018

● Dienst op zondag 4 november a.s.
In de morgendienst: ds. Alfons van Vliet, viering H.A. , organist J. Klimstra
In de middagdienst: dhr. L. Blees, Wâlterswâld, dankzegging H.A. , organist J. Klimstra
Collectes: binnenlands diaconaat , 2e onderhoud gebouwen
Kindernevendienst: Jongste en oudste groep.
* Onderwerp: Bartimeüs kan weer zien
* Kinderlied: Lees je Bijbel

voor de dienst: ‘s morgens: EB 186a: 1,2,3, ’s middags: EB 180: 1,2,3

● Kerkboeket:
Het kerkboeket gaat, met een groet van ons allen, naar Simone Wolters-Dijkstra, Haaijehoeke 29.

● Berichten weekbulletin 11 november inleveren voor vrijdagmorgen 9 november voor 10.00 uur op Haaijehoeke 8, tel. 421063 of via de mail: weekbulletin@pknbroeksterwald.nl

● Dienst op woensdag 7 november a.s.
19.30 uur: ds. Alfons van Vliet, dankstond , organist J. Klimstra
Collecte: diaconie en kerk
Lied voor de dienst: EB 162: 1,3,7,8

● Dienst op zondag 11 november a.s.
In de morgendienst: ds. D. Schreurs Hogebeintum , organist J. Klimstra
In de middagdienst: ds. Alfons van Vliet , organist B. Bosch
Collectes: KIA najaarszending , 2e onderhoud gebouwen
Kindernevendienst: Jongste groep
* Onderwerp: Een arme weduwe geeft geld (Marcus 12: 41-44)
* Kinderlied: : Lees je Bijbel https://youtu.be/yK3uMzgky8g
Liederen voor de dienst: ‘s morgens: EB 187: 1,2,3 ’s middags: EB 189a: 1,4

● Huwelijksjubileum:
Op 5 november zijn Feije en Lies Klopstra-Osinga, Mr. Hamstrjitte 8, 55 jaar getrouwd.
Alvast van harte gefeliciteerd!

● Dankbetuiging:
Wij willen u allen heel hartelijk bedanken voor alle kaarten die we hebben ontvangen, eerst voor mijn verjaardag en direct daarna tijdens mijn ziekenhuisopname.
Dirk en Henny Jilderda

●Tankbetsjûging:
Better let as net woene we jim noch hiel hertlik tank sizze foar al it omtinken op ús 45ste houliksdei. It hat ús dei ekstra feestlik makke! Tige tank dêrfoar!
Mei in hertlike groet fan
Tjerk en Gerrie Visser

● Dankbetuiging:
Langs deze weg willen we graag iedereen hartelijk bedanken voor de vele blijken van meeleven in allerlei lieve vormen in de afgelopen periode i.v.m. de gezondheidsproblemen van Hilda en haar ziekenhuisopname. Het heeft ons heel goed gedaan!! Gelukkig is ze nu weer thuis. Verder onderzoek is nodig. Nogmaals bedankt!!
Hilda en Freerk Jilderda – Huizenga

● Dinsdagavond 6 november is er weer gebedskring bij Sjoerd en Geartsje Rozema in de Falom. We beginnen vanaf 19.30 uur. Wie mee wil bidden is welkom.

● Najaarszendingszondag:
In onze gemeente houden we op zondag 11 november de najaarszendingszondag. In de ochtenddienst zal er aandacht voor de zending zijn en na afloop bent u van harte uitgenodigd om met ons een bakje koffie te drinken.

● De zendingscollecte gaat dit jaar naar zendingswerk in Brazilië
Meer kansen voor inheemse bevolking in Brazilië. In Brazilië lijden de inheemse volken onder de vooroordelen over hun specifieke leefwijze. De kerkelijke organisatie COMIN, partner van Kerk in Actie, ondersteunt hen op het gebied van gezondheid, onderwijs en landrechten. Door onderwijs en publicaties leert de inheemse en niet-inheemse bevolking van elkaars cultuur en levensvisie.
Sinds 2015 is Nienke Pruiksma door Kerk in Actie uitgezonden naar Brazilië. Ze verzorgt bij COMIN lessen en cursussen en draagt zo bij aan de uitwisseling en begrip tussen bevolkingsgroepen.
Met de opbrengst van de collecte steunt Kerk in Actie zendingsprojecten wereldwijd, zoals het werk van Nienke in Brazilië. Geef in de collecte of maak uw bijdrage over via NL89 ABNA 0457 457 457, t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte Zomerzending.

● ACTIE VOEDSELBANK:
Evenals voorgaande jaren ook dit jaar een actie voor de voedselbank Dantumadiel. En om de mogelijkheid om in te leveren uit te breiden kunt u de producten al op zondag 4 november inleveren in de hal van de kerk. En natuurlijk met dankstond woensdag 7 november.
Wat kunt u zoal meenemen:
– houdbare levensmiddelen, koffie, thee pasta, rijst, chips e.d.
– houdbare wintergroente: koolsoorten, wortels, uien en
– wat door de voedselbank erg op prijs wordt gesteld: aardappelen (winter).
We worden na afloop van de actie altijd met open armen ontvangen bij de voedselbank, ze zijn dankbaar en blij met onze bijdrage!
Van harte bij u aanbevolen.
Binnie, Renny en Wiepie van de opkreaskommisje

● PEPERNOOTACTIE:
Maandag 12 november komt onze jeugd van de clubs langs om pepernoten te verkopen! Vanaf 18:00 starten wij vanuit de kerk! Volgende week meer hierover op het weekbulletin.
Groetjes,
Jeugdleiding clubs.

Dit vind je misschien ook leuk...