Weekbulletin 6 juni 2021

● Dienst 09.30 zondag 6 juni a.s.
Voorganger: Ds. M.J. Koppe, Dokkum
Collectes: 1e: KIA Werelddiconaat., 2e onderhoud gebouwen
Koster: Gepke Feddema
Beamer: Piet van Althuis
Ouderling van dienst: Coba Wijbenga
Diaken: Albertien Hellinga
Lector: Christine Deinum

● Dienst 09.30 zondag 13 juni a.s.
Voorganger: Mevr. R. van der Wal – van Akker, Morra.
Collectes: 1e Missionair werk, 2e onderhoud gebouwen

Berichten weekbulletin 13 juni inleveren voor vrijdagmorgen 11 juni voor 10.00 uur op Haaijehoeke 8, tel. 421063 of via de mail: weekbulletin@pknbroeksterwald.nl

Kerkboeket en bloemengroet:
Het kerkboeket gaat, met een groet van ons allen, naar Douwe de Beer, Meekmastraat 14. (thuiskomst uit ziekenhuis) . Ook ging er een bloemengroet naar Klaske Annema-vd. Woude, Tj. Nautastr 16 (73 jaar) en naar het 40-jarig bruidspaar Ulbe en Johanna Bloem-vd. Schaaf, A. Jansstr 33.

Verjaardagen deze week:
Dhr. M. Koonstra, Master Hamstrjitte 18, 9108 MH Broeksterwâld (79 jaar)
Alvast, met een groet van ons allen, van harte gefeliciteerd.

Pastoraal nieuws:
Huwelijksjubileum
Afgelopen donderdag 3 juni waren Ulbe Bloem en Johanna Bloem- v.d. Schaaf 40 jaar getrouwd. Ulbe en Johanna zijn dankbaar dat ze dit mooie jubileum mochten gedenken. Namens de gemeente van harte gefeliciteerd. Hun adres: Auke Jansstrjitte 33, 9108NB, Broeksterwâld.

Afgelopen donderdag is dhr. Klaas Steegstra, van de Pieter Dantumastrjitte 5, geopereerd aan zijn knie. Hij verblijft thans nog in het M.C.L. in Leeuwarden. Wij wensen hem, met een groet van ons allen, beterschap toe.

Anneke Bijlsma, Schwartzenberglaan 7, is deze week geopereerd aan haar heup. Ze is inmiddels weer thuis, maar het zal nog wel even duren voor ze helemaal hersteld is.
Anton Bijlsma, de zoon van Jacob en Anneke is na een hersenbloeding voor behandeling opgenomen in Lyndensteyn. Het is afwachten wat er zich weer gaat herstellen. Voor de familie Bijlsma is dit een moelijke en spannende tijd. Anton is op 16 juni jarig. Hij zou het mooi vinden als hij dan een kaart krijgt. Zijn adres is: Lyndensteyn kamer Ck39, Hoofdstraat 3, 9244 CL Beetsterzwaag.

Liturgie:
Lied voor de dienst : gez 250 : 1 – 5 Kom, Heilige Geest , Gij vogel Gods …
Welkom en mededelingen
Intochtslied : gez 487 : 1 – 3 De Heer heeft mij gezien en onverwacht ..
Stil gebed /votum en groet
zingen /luisteren : Joh.de Heer 57 : 1-3 Er komen stromen van zegen …
Gebed van verootmoediging
wetslezing
luisteren : J.de Heer 836 : 1,3 en 4 Op die heuvel daarginds …
Gebed om de Heilige Geest
Schriftlezing : Hand 8 : 4 – 25 ( NBg vert van 1951 )
luisteren : z.o.z.
Verkondiging: tijdens de preek wordt getoond: I Kor.14 : 1 – 5 en Rom. 12 : 6 – 8
zingen lied 477 : 1 en 2 Geest van hierboven
Dankzegging en voorbeden
slotlied : j.de Heer 25 : 1 , 3 en 4 Daar juicht een toon ..
zegen
collecte

Luisteren:
Heden gaat heel de hemel open –
hoelang houdt gij uw hart nog dicht?
Dit kind, dat ons met vuur zal dopen,
straalt in ons midden als een licht;
nu wordt de vrede alom koning,
de aarde is de hemel rijk –
maar waar vindt deze prins een woning?
Geen keizer kiest zijn koninkrijk.

Maak plaats! Doe alle deuren open,
houd voor de Heer uw hart niet dicht.
Als onze weerstand is gebroken,
dan ziet zijn rijk het levenslicht.
Geen huis, geen herberg blijft gesloten,
de hemel is voor Hem te klein;
dit kind zal poorten openstoten –
God zal op aarde koning zijn!

Hallo leave jonkjes en famkes,
Vandaag hebben we het over Jeremia.
Jeremia is door de Heer gekozen om profeet te zijn.
God zal hem beschermen en hem zo sterk maken als een muur.
Jeremia vind hem zelf te jong. Maar God wijst Jeremia’s bezwaren af.
Het enige wat hij hoeft te doen is aan het volk doorgeven wat God tegen hem zegt. En dat hoeft hij niet alleen te doen: God is bij hem en zal hem beschermen.

Hieronder een paar leuke werkjes:
Jeremia vindt zichzelf nog te jong om profeet te zijn, maar God belooft hem te helpen. Jullie zien de levensloop van Jeremia van het moment dat God hem uitkoos in de buik van zijn moeder tot hij profeet wordt.
Trek met een potlood een lijn van rondje naar rondje. – Begin bij het moment dat God Jeremia heeft uitgekozen: al in de buik van zijn moeder. Daarna gaat de lijn verder van baby, peuter, jonge jongen, grote jongen naar profeet. – Klaar? Kleuren maar!!

Klik op de afbeelding om deze te vergroten.

Dit vind je misschien ook leuk...