Weekbulletin 9 augustus 2020

● Website
Houdt u zo goed mogelijk de website van onze gemeente in de gaten voor belangrijke mededelingen, update’s, bemoedigingen etc. https://www.pknbroeksterwald.nl

● Kerkdienst. Vandaag 9 augustus 2020 om 9.30 uur: ds.J.G. Arensman, Drachten te volgen via de kerktelefoon en www.kerkomroep.nl. Koster: Gepke.
Ouderling van dienst: Thea Loonstra en diaken Sybren van Klaarbergen

Dienst op zondag 16 augustus a.s.:
In de dienst: ds. A.J.J. van Vliet eigen voorganger, met bevestiging nieuwe ambtsdragers.
Koster: Kees
Collectes: 1e KIA Zending, 2e onderhoud gebouwen

● Informatie betreffende Collectes:
Wilt u/jij een gift overmaken dan kan dat op het bankrekeningnummer: NL07RABO 0343.3554.85 tnv Diaconie PKN Broeksterwald. Het is hierbij wel belangrijk dat u/jij op de overschrijving duidelijk aangeeft voor welk collectedoel uw gift bestemd is.
9 augustus 2020 : 1e collecte: kerk
2e collecte: onderhoud gebouwen

● Berichten weekbulletin 16 augustus inleveren voor vrijdagmorgen 14 augustus 2020 voor 10.00 uur op Haaijehoeke 8, tel. 421063 of via de mail: weekbulletin@pknbroeksterwald.nl

● Binnenkomst van kerk en kerkzaal en verlaten van de kerk
Wat fijn dat we weer naar de kerk mogen. Wel met nog beperkingen volgens de maatregelen van de RIVM. Zo kunnen we helaas nog niet zingen en moeten we nog aan de 1.5 meter afstand voldoen. We willen u daarom nogmaals wijzen op het afstand houden bij het binnenkomen en verlaten van de kerk.

Nadat u een plek toegewezen hebt gekregen, dan graag niet verder door de kerk heen en weer lopen. Er zijn gemeenteleden die aangegeven hebben dit vervelend te vinden. Bij vragen kunt u altijd een seintje aan de dienstdoende coördinator geven.
Na de dienst kunt u op 1.5 meter afstand vanzelfsprekend nog even bijpraten.

Liturgie

Broeksterwâld – Geref. kerk – Kerkdienst op zondag 9 augustus 2020 om 9.30 uur
Voorganger: ds. J.G. Arensman te Drachten

**************************************************************************************************
Inleidend orgelspel
Lied vóór de dienst ELB 246 via een filmpje met de beamer.
Aanvangslied: Psalm 108 : 1 en 2 (= Mijn hart is, Heer, in U gerust. …)
Stil gebed – Onze hulp – Groet

Verootmoediging
Gezang 289 : 1, 2 en 3 (=Morgenglans der eeuwigheid, ! …)
Gebed

Schriftlezing: Matteüs 25 vers 14 t/m 30 Nieuwe BijbelVertaling
Gezang 329 : 1, 2 en 3 (= Grote God, Gij hebt het zwijgen … …..)
Verkondiging
Gezang 326 : 1 en 5 (=Een rijke schat van wijsheid …..…..)
Wij belijden ons geloof
Gezang 473 : 1, 2 en 10 (= Neem mijn leen, laat het, Heer, ……)
Dankzegging en voorbeden
Gezang 330 : 1 en 3 (= Heb dank, o God van alle leven, …. )
Uitzending en Zegen
Uitleidend orgelspel

Dit vind je misschien ook leuk...