Weekbulletin 9 februari 2020

● Dienst op zondag 9 februari a.s.
In de morgendienst: ds. M.J. Koppe, Dokkum, organist J. Klimstra
In de middagdienst: ds. A.J.J. van Vliet eigen predikant, organist v.d. Weide
Middagdienst is Jeugddienst.
Collectes, Collecte Cathachese en educatie 2e onderhoud gebouwen
Kindernevendienst: Geen.
Koster: Klaas
Liederen voor de dienst:Gezang 14: 1,2,3 ’s middags: EB 7a: 1,3,5

● Kerkboeket en bloemengroet:
Het kerkboeket gaat, met een groet van ons allen, naar Hilda Jilderda-Huizenga, Haaijehoeke 8.
Ook ging er bloemengroet naar Freerk Schaafsma, P. Dantumastrjitte 1, Jantje Bosch-de Beer, P. Dantumastrjitte 3 en Sippie Wolters-de Vries, Meekmastrjitte 5.

● Berichten weekbulletin 16 februari inleveren voor vrijdagmorgen 14 februari voor 10.00 uur op Haaijehoeke 8, tel. 421063 of via de mail: weekbulletin@pknbroeksterwald.nl

● Dienst op zondag 16 februari a.s.
In de morgendienst: dhr. J.Y. v.d.Wal, Morra, organist v.d.Weide
In de middagdienst: ds. E.J.Terpstra, Urk, organist J.Klimstra
Collectes: KIA Werelddiacomaat, 2e onderhoud gebouwen
Kindernevendienst: groep 1 t/m 8.
Koster: Gepke.
Onderwerp: Samuel
Kinderlied: ?? (link werkt niet)
Liederen voor de dienst:EB: 17: 1,2,3 ’s middags: EB: 26:1,2,3

● Pastoraal nieuws:
Us gemeentelid Siede Posthuma is slim siik, want it hat bliken dien dat er in seldsume foarm fan leukemy hat. Siede leit no yn it UMCG en hy moat chemokueren ûndergean. Dat begjint no tiisdei al. Wy sille hjoed foar Siede ta de Heare God bidde. In kaartsje ta bemoediging is wolkom. Syn adres is. Siede Postuma, Afdeling E2 kamer 91, UMCG Postbus 11120, 9700 CC Groningen.
In goed berjocht is dat binnenkaam is fan de PKN fan Noardburgum de famylje Johan en Willeke van der Veer mei harren soannen Roel en Durk. Se wenje op Hazzeloane 5, 9108MZ.
Tige wolkom famylje Van der Veer yn ús gemeente.

● Oan de lêzers fan it Weekbulletin;
Hjir is noch in berjocht fan Tjibbe Reitsma oargelist oan’t desimber 2019. Allerearst wol ik jimme betankje foar de noflike gearwurking oant no ta. Nei 23 jier hast alle sneinen oargelbegelieding meitsje ik no wer mear tiid frij foar frou en bern. Dit om ek ris neistinoar yn de tsjerkebanken sitte te kinnen. Fansels giet it my oan it hert. Muzykmeitsjen docht men mei hert en siel. Fan de jefte; in tegoedbon foar it KB-Foods restaurant ha wy al gebrûk makke. It iten dêr is hiel goed, noch tige tanke hjirfoar. Fansels bin ik net hielendal fuort: foarlopich bliuw ik it technysk ûnderhâld oan it oargel dwaan, en sil ik soms ris ynfalle as de need oan de man/frou is. Gods Seine foar de kommende tiid foar elts.

● Koffieochtend op woensdag 12 februari vanaf 10.00 uur in het lokaal van de Geref. kerk.
Even een terugblik met een kort verslagje van de koffieochtend van 15 januari.
De koffieochtend van woensdag 15 januari was heel gezellig, met nu een andere opstelling. Er waren vrij veel mensen aanwezig. Wij hoorden twee prachtige korte verhalen van Liuwe Huizinga terwijl Anna Martha Klimstra een quiz voor ons gemaakt had. Ieder werd weer ruimschoots voorzien van koffie, koek en versnaperingen. Voor herhaling vatbaar!
Op 12 februari komen wij weer bij elkaar en die morgen gaat Jacob Bijlsma ons iets vertellen over de natuur. Als Jacob aan het woord komt is het altijd bijzonder. Tussendoor worden we weer voorzien van koffie ed. Wij zijn benieuwd. We beginnen om 10 uur en sluiten weer af om plm 11.30. Iedereen is weer van harte welkom, neem gerust weer iemand mee. Voor vervoer kunt u bellen met: Ankje Fokkens telf: 0511 422869 en Rie Jansen telf: 0511 424656,
U kunt deze dames ook vragen om inlichtingen.
Volgende bijeenkomsten zijn op woensdag 25 maart / 22 april / 30 september.

PS. Even iets over de koffieochtend van woensdag 25 maart as.
Dit jaar gedenken we dat we 75 jaar bevrijd zijn .Dat gedenken we op deze koffieochtend door middel van een korte film (25 min) van Feije en Lies over een aantal bekende plaatsen in Israël waaronder het bekende Yad Vashem (de HOLOCAUST) Ook laten we iets zien van onze bevrijding door middel van een aantal liederen van het bevrijdingsconcert “Ta Gods Eare” nadere mededelingen volgen. Zie dorpskrant van Febr. en Maart.
Namens de dames van de koffiegroep: Rie Jansen

Dit vind je misschien ook leuk...